ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ: ਰੇਖਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ - ਢਲਾਨ ਫਾਰਮ

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ: ਰੇਖਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ - ਢਲਾਨ ਫਾਰਮ
Fred Hall

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ

ਰੇਖਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ - ਢਲਾਨ ਫਾਰਮ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਖਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਢਲਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਰੇਖਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ Ax + By = C.

ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਰੇਖਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫਿੰਗ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਲਾਣ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਲੋਪ-ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ-ਢਲਾਨ ਫਾਰਮ ਹੈ।

ਸਲੋਪ-ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ

ਸਲੋਪ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ:

y = mx + b

ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ, x ਅਤੇ y ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹਨ। ਗੁਣਾਂਕ m ਅਤੇ b ਹਨ। ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ।

ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਖਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ m ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਢਲਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ b ਲਈ ਸੰਖਿਆ y-ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਗਰਾਫ਼ ਤੱਕ ਸਰਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਸਾਇਣ: ਤੱਤ - ਬੇਰੀਲੀਅਮ

m = ਢਲਾਨ

b = ਇੰਟਰਸੈਪਟ

ਢਲਾਨ = (y ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ) (x ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ) ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। = (y2 - y1)/(x2 - x1)

ਇੰਟਰਸੇਪਟ = ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਜਿੱਥੇ ਰੇਖਾ y-ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਜਾਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ)

ਉਦਾਹਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:

1) ਸਮੀਕਰਨ y = 1/2x + 1

ਸਮੀਕਰਨ y = mx + b ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ:

m = ਢਲਾਨ = ½

b = ਇੰਟਰਸੈਪਟ = 1

1) ਸਮੀਕਰਨ y = 3x - 3

ਸਮੀਕਰਨ y = mx + b ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ:

m = ਢਲਾਨ = 3

b = ਰੁਕਾਵਟ = -3

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਜੀਵਨੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫ਼ਜ਼ਈ

ਬਿੰਦੂ-ਢਲਾਨਫਾਰਮ

ਲੀਨੀਅਰ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਬਿੰਦੂ-ਢਲਾਨ ਰੂਪ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਢਲਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਮੀਕਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ:

y - y1 = m(x - x1)

y1, x1 = ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਾਣੋ

m = ਢਲਾਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ

x, y = ਵੇਰੀਏਬਲ

ਉਦਾਹਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:

ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਰੋ ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ (2,2) ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਢਲਾਨ 3/2 ਹੈ। ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਢਲਾਨ-ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ।

ਹੇਠਾਂ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਬਿੰਦੂ (2,2) ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 2 ਦੀ ਦੌੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੰਦੂ ਲੱਭਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ।

ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਢਲਾਨ-ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:

y = mx + b

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਢਲਾਨ (m) = 3/2। ਵਾਈ-ਇੰਟਰਸੈਪਟ (ਬੀ) ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ -1 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ m ਅਤੇ b ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

y = 3/2x -1

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

  • ਸਲੋਪ-ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ y = mx + b ਹੈ।
  • ਪੁਆਇੰਟ-ਸਲੋਪ ਫਾਰਮ y - y1 = m(x - x1) ਹੈ।
  • ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਖਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ, ਢਲਾਨ। -ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ-ਢਲਾਨ ਫਾਰਮ।

ਹੋਰ ਅਲਜਬਰਾ ਵਿਸ਼ੇ

ਅਲਜਬਰਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਘਾਤਕ

ਲੀਨੀਅਰ ਸਮੀਕਰਨਾਂ - ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਲੀਨੀਅਰ ਸਮੀਕਰਨਾਂ - ਢਲਾਨ ਫਾਰਮ

ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ

ਅਨੁਪਾਤ

ਅਨੁਪਾਤ, ਭਿੰਨਾਂ ਅਤੇਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ

ਬੀਜਗਣਿਤ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ

ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਅਲਜਬਰਾ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਣਿਤ 'ਤੇ ਵਾਪਸ

ਵਾਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਲਈFred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।