ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ: ਕੋਨ ਦਾ ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਲੱਭਣਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ: ਕੋਨ ਦਾ ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਲੱਭਣਾ
Fred Hall

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ

ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ

ਕੋਨ ਦਾ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਲੱਭਣਾ

ਕੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕੋਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੂ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਸਤਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਟੇਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਗੋਲ ਕੋਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਸਤ੍ਹਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੋਨ ਹੈ ਜੋ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਟੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਕਿਸੇ ਕੋਨ ਦੇ ਸਤਹ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਆਇਤਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

ਰੇਡੀਅਸ - ਰੇਡੀਅਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਗੋਲਾ।

ਉਚਾਈ - ਉਚਾਈ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਨ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ।

ਸਲੈਂਟ - ਸਲੈਂਟ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਕੋਨ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ।

Pi - Pi ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ Pi = 3.14. ਅਸੀਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ pi ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹ π ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰੀ ਇਤਿਹਾਸ: ਕੱਪੜੇ

ਇੱਕ ਕੋਨ ਦਾ ਸਤਹ ਖੇਤਰ

ਇੱਕ ਕੋਨ ਦਾ ਸਤਹ ਖੇਤਰਫਲ ਕੋਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਸਤਹ ਖੇਤਰ. ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਰਲੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਖ਼ਲੀਫ਼ਤ

ਸਤਹ ਖੇਤਰ = πrs + πr2

r = ਰੇਡੀਅਸ

s = slant

π = 3.14

ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ (3.14 x ਰੇਡੀਅਸ x ਸਲੈਂਟ) + (3.14 x ਰੇਡੀਅਸ xਰੇਡੀਅਸ)

ਉਦਾਹਰਨ:

ਰੇਡੀਅਸ 4 ਸੈ.ਮੀ. ਅਤੇ 8 ਸੈ>= (3.14x4x8) + (3.14x4x4)

= 100.48 + 50.24

= 150.72 cm2

ਕੋਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਕੋਨ ਦੀ ਆਇਤਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਵਾਲੀਅਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਲੀਅਮ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਣ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਾਲੀਅਮ = 1/3πr2h

ਇਹ 3.14 x ਰੇਡੀਅਸ x ਰੇਡੀਅਸ x ਉਚਾਈ ÷ 3<ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 4>

ਉਦਾਹਰਨ:

4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਉਚਾਈ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਨ ਦਾ ਆਇਤਨ ਲੱਭੋ?

ਆਵਾਜ਼ = 1/3πr2h

= 3.14 x 4 x 4 x 7 ÷ 3

= 117.23 cm 3

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

  • ਕੋਨ ਦਾ ਸਤਹ ਖੇਤਰ = πrs + πr2
  • ਇੱਕ ਕੋਨ ਦਾ ਆਇਤਨ = 1/3πr2h
  • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਗੋਲ ਕੋਨ ਦੀ ਸਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਇਥਾਗੋਰਿਅਨ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਣ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।
  • ਸਤਿਹ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵਿਸ਼ੇ

ਚੱਕਰ

ਬਹੁਭੁਜ

ਚਤੁਰਭੁਜ

ਤਿਕੋਣ

ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਥਿਊਰਮ

ਘਰਾਮੀ

ਢਲਾਨ

ਸਤਹ ਖੇਤਰ

ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਘਣ ਦਾ ਆਇਤਨ

ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਦਾ ਆਇਤਨ ਅਤੇ ਸਤਹ ਖੇਤਰ

ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਆਇਤਨ ਅਤੇ ਸਤਹ ਖੇਤਰ

ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਤਹ ਕੋਨ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ

ਐਂਗਲਜ਼ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਆਕਾਰਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਵਾਪਸ ਕਿਡਜ਼ ਮੈਥ

ਵਾਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ
Fred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।