ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ: ਅਨੁਪਾਤ

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ: ਅਨੁਪਾਤ
Fred Hall

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ

ਅਨੁਪਾਤ

ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਗਿਰੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗਿਰੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਨੁਪਾਤ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ B (ਮੁੰਡੇ) ਅਤੇ G (ਲੜਕੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

B ਦਾ G ਤੋਂ ਅਨੁਪਾਤ

B ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ G ਦਾ ਹੈ

B:G

ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ "B ਤੋਂ G ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ" ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ B:G ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ "G ਤੋਂ B ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ" ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ G:B ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ।

ਅਨੁਪਾਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ, ਬੀ ਅਤੇ G ਸ਼ਬਦ ਹਨ। B ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ G ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਸਮੱਸਿਆ:

ਕੁੱਲ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ 3 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਭੂਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ 8 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ 4 ਬੱਚੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਲੱਭੋ:

ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ?

ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਹੈ।

ਅਨੁਪਾਤ: 3:15

ਭੂਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤਬੱਚੇ?

ਭੂਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਹੈ। ਹਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਹੈ।

ਅਨੁਪਾਤ: 8:4

ਸੰਪੂਰਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣਾ ਅਨੁਪਾਤ

ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਲ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਫੁੱਟਬਾਲ: ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਪਾਤ 3:15 ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ 3/15 ਵਜੋਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3 x 5 = 15 ਤੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਵਾਂਗ, 1:5 ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 3:15 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਅਨੁਪਾਤ 8:4 ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ 8/4 ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2:1 ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਇਹ ਉਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ।

ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤ: ਭਿੰਨਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾਵਾਂ ਦੇਖੋ

ਹੋਰ ਅਲਜਬਰਾ ਵਿਸ਼ੇ<10

ਅਲਜਬਰਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਘਾਤਕ

ਲੀਨੀਅਰ ਸਮੀਕਰਨਾਂ - ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਲੀਨੀਅਰ ਸਮੀਕਰਨਾਂ - ਢਲਾਨ ਫਾਰਮ

ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ

ਅਨੁਪਾਤ

ਅਨੁਪਾਤ, ਭਿੰਨਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ

ਬੀਜਗਣਿਤ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬਾਸਕਟਬਾਲ: ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਅਲਜਬਰਾ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ

<'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ 11>ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ

ਵਾਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ
Fred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।