Kids Math: Cymarebau

Kids Math: Cymarebau
Fred Hall

Tabl cynnwys

Kids Math

Cymarebau

Ffordd o ddangos perthynas neu gymharu dau rif o'r un math yw cymhareb.

Rydym yn defnyddio cymarebau i gymharu pethau o'r un math. Er enghraifft, efallai y byddwn yn defnyddio cymhareb i gymharu nifer y bechgyn â nifer y merched yn eich ystafell ddosbarth. Enghraifft arall fyddai cymharu nifer y cnau daear â chyfanswm y cnau mewn jar o gnau cymysg.

Mae yna wahanol ffyrdd rydyn ni'n eu defnyddio i ysgrifennu cymarebau, ac maen nhw i gyd yn golygu'r un peth. Dyma rai o’r ffyrdd y gallwch chi ysgrifennu’r cymarebau ar gyfer niferoedd B (Bechgyn) a G (Merched):

cymhareb B i G

B yw G

Gweld hefyd: Bywgraffiad: Frida Kahlo

B:G

Sylwch, wrth ysgrifennu'r gymhareb, eich bod yn gosod y term cyntaf yn gyntaf. Mae hyn yn ymddangos yn amlwg, ond pan welwch y cwestiwn neu'r gymhareb wedi'i ysgrifennu fel "cymhareb B i G" yna rydych chi'n ysgrifennu'r gymhareb B:G. Pe bai'r gymhareb wedi'i hysgrifennu "cymhareb G i B" yna byddech chi'n ei hysgrifennu fel G:B.

Terminoleg Cymhareb

Yn yr enghraifft uchod, B a Mae G yn dermau. Gelwir B yn derm rhagflaenol a gelwir G yn derm dilynol.

Enghraifft o broblem:

Mewn ystafell ddosbarth gyda chyfanswm o 15 o blant mae 3 phlentyn â llygaid glas, 8 plentyn gyda llygaid brown, a 4 plentyn gyda llygaid gwyrdd. Darganfyddwch y canlynol:

Y gymhareb o blant â llygaid glas i blant yn y dosbarth?

Nifer y plant llygaid glas yw 3. Nifer y plant yw 15.

Cymhareb: 3:15

Cymhareb plant â llygaid brown i lygaid gwyrddplant?

Nifer y plant llygaid brown yw 8. nifer y plant llygaid gwyrdd yw 4.

Cymhareb: 8:4

Gwerthoedd absoliwt a lleihad cymarebau

Yn yr enghreifftiau uchod fe wnaethom ddefnyddio'r gwerthoedd absoliwt. Yn y ddau achos, gellid bod wedi gostwng y gwerthoedd hyn. Yn union fel gyda ffracsiynau, gellir lleihau cymarebau i'w ffurf symlaf. Byddwn yn lleihau'r cymarebau uchod i'w ffurf symlaf er mwyn rhoi syniad i chi o ystyr hyn. Os ydych yn gwybod sut i leihau ffracsiynau, yna gallwch leihau cymarebau.

Gweld hefyd: Rhufain Hynafol i Blant: Romulus a Remus

Y gymhareb gyntaf oedd 3:15. Gellir ysgrifennu hwn hefyd fel y ffracsiwn 3/15. Gan fod 3 x 5 = 15, gellir lleihau hyn, fel ffracsiwn, i 1:5. Mae'r gymhareb hon yr un fath â 3:15.

Yr ail gymhareb oedd 8:4. Gellir ysgrifennu hwn fel y ffracsiwn 8/4. Gellir lleihau hyn yr holl ffordd i 2:1. Eto, mae hon yr un gymhareb, ond yn cael ei lleihau fel ei bod yn haws ei deall.

Am ragor ar gymarebau gweler Cymarebau: Ffracsiynau, a Chanrannau

Mwy o Bynciau Algebra<10

Geirfa Algebra

Esbonyddion

Haliadau Llinol - Cyflwyniad

Haliadau Llinol - Ffurflenni Llethr

Trefn Gweithrediadau

Cymarebau

Cymarebau, Ffracsiynau, a Chanrannau

Datrys Hafaliadau Algebra ag Adio a Thynnu

Datrys Hafaliadau Algebra gyda Lluosi a Rhannu

Yn ôl i Mathemateg i Blant

Yn ôl i Astudiaeth Plant
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.