Bywgraffiad i Blant: Ruby Bridges

Bywgraffiad i Blant: Ruby Bridges
Fred Hall

Bywgraffiad

Ruby Bridges

 • Galwedigaeth: Gweithredwr Hawliau Sifil
 • Ganed: Medi 8, 1954 yn Tylertown, Mississippi
 • Yn fwyaf adnabyddus am: Myfyriwr Affricanaidd-Americanaidd cyntaf i fynychu ysgol elfennol gwyn yn y De
Bywgraffiad:

Ble tyfodd Ruby Bridges i fyny?

Cafodd Ruby Bridges ei magu ar fferm fechan yn Tylertown, Mississippi. Roedd ei rhieni'n gyfranddalwyr, sy'n golygu eu bod nhw'n ffermio'r tir, ond ddim yn berchen arno. Pan oedd Ruby yn bedair oed, symudodd ei theulu i New Orleans. Yn New Orleans, roedd Ruby yn byw mewn fflat bach lle roedd hi'n rhannu ystafell wely gyda'i chwaer a dau frawd iau. Roedd ei thad yn gweithio mewn gorsaf nwy ac roedd ei mam yn gweithio swyddi nos i helpu i gael dau ben llinyn ynghyd. Cafodd Ruby hwyl yn chwarae gyda'i ffrindiau yn New Orleans. Roedden nhw'n chwarae pêl feddal, yn neidio rhaff, ac yn dringo coed.

>

Marsialiaid UDA gyda Young Ruby Bridges ar Grisiau'r Ysgol

gan Anhysbys Mynychu'r Ysgol

Aeth Ruby i feithrinfa mewn ysgol ddu i gyd. Roedd yr ysgolion yn New Orleans ar y pryd wedi'u gwahanu. Roedd hyn yn golygu bod myfyrwyr du yn mynd i ysgolion gwahanol na myfyrwyr gwyn. Roedd ysgol Ruby ymhell ar droed o'i chartref, ond doedd dim ots ganddi. Roedd hi'n hoffi ei hathro Mrs. King ac yn mwynhau meithrinfa.

Dewiswyd ar gyfer Integreiddio

Un diwrnod, gofynnwyd i Ruby sefyll prawf. Doedd hi ddim yn gwybod hyn yn yamser, ond roedd y prawf i fod i benderfynu pa fyfyrwyr du a fyddai'n cael mynychu ysgol wen. Roedd Ruby yn ferch ddisglair iawn a chymerodd y prawf. Wedi hynny, dywedwyd wrth ei rhieni y gallai fynychu'r ysgol wen leol a dechrau integreiddio myfyrwyr du â myfyrwyr gwyn.

Ar y dechrau nid oedd ei thad am iddi fynd i'r ysgol wen. Roedd yn ofni y byddai'n beryglus. Roedd yna lawer o bobl wyn a oedd yn grac a ddim eisiau Ruby yn eu hysgol. Roedd ei mam, fodd bynnag, yn meddwl y byddai'n gyfle da. Byddai Ruby yn cael gwell addysg a byddai'n helpu i baratoi'r ffordd ar gyfer plant y dyfodol. Yn y diwedd, argyhoeddodd ei mam ei thad.

Diwrnod Cyntaf mewn Ysgol Wen

Dechreuodd Ruby y radd gyntaf yn ei hen ysgol. Roedd rhai pobl yn dal i geisio ei hatal rhag mynd i'r ysgol wyn gyfan. Fodd bynnag, ar Dachwedd 14, 1960, mynychodd Ruby ei diwrnod cyntaf yn Ysgol William Frantz gwyn gyfan ger ei chartref. Dim ond pum bloc oedd i ffwrdd.

Pan gyrhaeddodd Ruby yr ysgol roedd llawer o bobl yn protestio ac yn bygwth Ruby a'i theulu. Nid oedd Ruby yn deall yn iawn beth oedd yn digwydd, ond roedd hi'n gwybod bod ofn ar ei rhieni. Cyrhaeddodd rhai dynion gwyn mewn siwtiau (Marsialiaid Ffederal) y bore hwnnw. Gyrrasant Ruby i'r ysgol a'i hamgylchynu ar y ffordd i mewn.

Roedd diwrnod cyntaf yr ysgol yn rhyfedd i Ruby. Y cyfan wnaeth hi oedd eistedd i mewnswyddfa'r pennaeth gyda'i mam. Gwelodd hi rieni plant gwyn yn dod i mewn trwy gydol y dydd. Roedden nhw'n mynd â'u plant allan o'r ysgol.

Yr Unig Blentyn yn y Dosbarth

Ruby oedd yr unig blentyn du i fynychu Ysgol William Frantz. Er bod yr ysgol wedi'i hintegreiddio, nid oedd yr ystafelloedd dosbarth. Roedd hi mewn ystafell ddosbarth ar ei phen ei hun. Yr oedd ganddi athrawes wen o'r enw Mrs. Henry. Gweddill y flwyddyn dim ond Ruby a Mrs Henry oedd hi. Roedd Ruby yn hoffi Mrs Henry. Roedd hi'n neis a daethant yn ffrindiau da.

Oes yna ddisgyblion eraill yn yr ysgol?

Roedd yr ysgol yn wag ar y cyfan. Ruby oedd yr unig fyfyriwr du, ond dim ond ychydig o fyfyrwyr gwyn oedd yno hefyd. Aeth llawer o rieni gwyn â'u plant allan o'r ysgol oherwydd eu bod yn ofni'r protestwyr. Roedd y rhai a adawodd eu plant yn yr ysgol yn aml yn cael eu hymosod a'u bygwth gan bobl a oedd yn erbyn integreiddio.

Beth am y plant eraill a safodd y prawf?

Allan o yr holl blant a gymerodd y prawf, chwech wedi pasio. Penderfynodd dau o'r plant beidio ag integreiddio, ond gwnaeth tair merch ifanc arall. Roeddent yn mynychu ysgol wen wahanol yn New Orleans.

Gweld hefyd: Bywgraffiad i Blant: Kaiser Wilhelm II

A oedd pawb yn ei herbyn?

Er bod y protestwyr yn gymedrol ac yn dreisgar, nid oedd pawb yn erbyn integreiddio. Roedd llawer o bobl o bob hil yn cefnogi Ruby a'i theulu. Anfonon nhw anrhegion, nodiadau anogaeth, a hyd yn oed arian iddihelpu ei rhieni i dalu'r biliau. Roedd pobl yn ei chymdogaeth yn cefnogi'r teulu trwy helpu i warchod y car a hyd yn oed warchod y car wrth iddo yrru i'r ysgol.

Ar ôl y Radd Gyntaf

Ar ôl y radd gyntaf, pethau daeth yn fwy normal i Ruby. Cerddodd i'r ysgol heb y Marsialiaid Ffederal a mynychodd ystafell ddosbarth lawn gyda myfyrwyr gwyn a du. Roedd hi'n gweld eisiau Mrs. Henry, ond yn y diwedd daeth i arfer â'i hystafell ddosbarth a'i hathrawes newydd. Mynychodd Ruby ysgolion integredig yr holl ffordd drwy'r ysgol uwchradd.

Ffeithiau Diddorol am Ruby Bridges

 • Ar ôl graddio o'r ysgol uwchradd, bu Ruby yn gweithio fel asiant teithio am bymtheng mlynedd.
 • Priododd Malcolm Hall a bu iddynt bedwar mab.
 • Yn 2014, dadorchuddiwyd cerflun o Ruby y tu allan i Ysgol William Frantz.
 • Cafodd Ruby ei haduno’n ddiweddarach fel oedolyn gyda ei chyn athrawes Mrs. Henry.
 • Dyfarnwyd Medal y Dinesydd Arlywyddol iddi yn 2001 gan yr Arlywydd Bill Clinton.
Gweithgareddau

Cymerwch ddeg cwestiwn cwis am y dudalen hon.

Gweld hefyd: Bywgraffiad: Harry Houdini

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  I ddysgu mwy am Hawliau Sifil:

  Symudiadau
  • Mudiad Hawliau Sifil Affricanaidd-Americanaidd
  • Apartheid
  • Hawliau Anabledd
  • Hawliau Brodorol America
  • Caethwasiaeth a Diddymu
  • MenywodPleidlais
  Digwyddiadau Mawr
  • Deddfau Jim Crow
  • Boicot Bws Trefaldwyn
  • Little Rock Naw<8
  • Ymgyrch Birmingham
  • Mawrth ar Washington
  • Deddf Hawliau Sifil 1964
  Arweinwyr Hawliau Sifil

  Susan B. Anthony
 • Ruby Bridges
 • Cesar Chavez
 • Frederick Douglass
 • Mohandas Gandhi
 • Helen Keller
 • Martin Luther King, Jr.
 • Nelson Mandela
 • Thurgood Marshall
  • Rosa Parks
  • Jackie Robinson
  • Elizabeth Cady Stanton
  • Mam Teresa
  • Sojourner Truth
  • Harriet Tubman
  • Booker T. Washington
  • Ida B. Wells
  Trosolwg
  • Llinell Amser Hawliau Sifil
  • Llinell Amser Hawliau Sifil Affricanaidd-Americanaidd
  • Magna Carta
  • Bil Hawliau
  • Rhyddfreinio Cyhoeddi
  • Geirfa a Thelerau
  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Bywgraffiad >> Hawliau Sifil i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.