Bywgraffiad: George Washington Carver

Bywgraffiad: George Washington Carver
Fred Hall

George Washington Carver

Bywgraffiad

Ewch yma i wylio fideo am George Washington Carver.

George Washington Carver gan Arthur Rothstein

 • Galwedigaeth: Gwyddonydd ac addysgwr
 • Ganed: Ionawr 1864 yn Diamond Grove, Missouri
 • <10 Bu farw: Ionawr 5, 1943 yn Tuskegee, Alabama
 • Yn fwyaf adnabyddus am: Darganfod sawl ffordd o ddefnyddio'r cnau daear
Bywgraffiad :

Ble magwyd George?

Ganed George yn 1864 ar fferm fechan yn Diamond Grove, Missouri. Roedd ei fam Mary yn gaethwas oedd yn eiddo i Moses a Susan Carver. Un noson daeth caethweision ysbeilwyr a dwyn George a Mary oddi ar y Carvers. Aeth Moses Carver i chwilio amdanyn nhw, ond dim ond George a gafodd ei adael ar ochr y ffordd.

Codwyd George gan y Carvers. Diddymwyd caethwasiaeth gan y 13eg gwelliant ac nid oedd gan y Carvers blant eu hunain. Roedden nhw'n gofalu am George a'i frawd James fel eu plant eu hunain gan eu dysgu i ddarllen ac ysgrifennu.

Yn tyfu i fyny roedd George yn hoffi dysgu am bethau. Roedd ganddo ddiddordeb arbennig mewn anifeiliaid a phlanhigion. Roedd hefyd yn hoffi darllen y Beibl.

Mynd i'r Ysgol

Roedd George eisiau mynd i'r ysgol a dysgu mwy. Fodd bynnag, nid oedd unrhyw ysgolion ar gyfer plant du yn ddigon agos i'w cartref iddo fynychu. Daeth George i'r diwedd i deithio o gwmpas y canol-orllewin er mwyn mynd i'r ysgol. Efgraddiodd yn y diwedd o ysgol uwchradd yn Minneapolis, Kansas.

Roedd George yn mwynhau gwyddoniaeth a chelf. I ddechrau, roedd yn meddwl efallai ei fod eisiau bod yn artist. Cymerodd rai dosbarthiadau celf yng Ngholeg Simpson yn Iowa lle bu'n wirioneddol fwynhau darlunio planhigion. Awgrymodd athro iddo gyfuno ei gariad at wyddoniaeth, celf, a phlanhigion ac astudio i fod yn fotanegydd. Mae botanegydd yn wyddonydd sy'n astudio planhigion.

Cofrestrodd George yn Nhalaith Iowa i astudio botaneg. Ef oedd y myfyriwr Affricanaidd-Americanaidd cyntaf yn Iowa State. Ar ôl ennill gradd baglor mewn gwyddoniaeth, parhaodd ymlaen ac enillodd ei radd meistr hefyd. Daeth George yn adnabyddus fel arbenigwr mewn botaneg o'r ymchwil a wnaeth yn yr ysgol.

Yr Athro Carver

Ar ôl cael ei feistri, dechreuodd George ddysgu fel athro yn yr ysgol. Talaith Iowa. Ef oedd yr Athro Affricanaidd-Americanaidd cyntaf yn y coleg. Fodd bynnag, ym 1896 cysylltodd Booker T. Washington â George. Roedd Booker wedi agor coleg du-ddu yn Tuskegee, Alabama. Roedd am i George ddod i ddysgu yn ei ysgol. Cytunodd George a symudodd i Tuskegee i fod yn bennaeth ar yr adran amaethyddol. Byddai'n dysgu yno am weddill ei oes.

Cylchdro Cnydau

Un o brif gnydau'r de oedd cotwm. Fodd bynnag, gall tyfu cotwm flwyddyn ar ôl blwyddyn dynnu maetholion o'r pridd. Yn y pen draw, bydd y cnwd cotwm yn tyfu'n wan. Dysgodd Carver ei fyfyrwyr i ddefnyddio cnwdcylchdro. Un flwyddyn byddent yn tyfu cotwm, ac yna cnydau eraill fel tatws melys a ffa soia. Trwy gylchdroi'r cnydau arhosodd y pridd yn gyfoethog.

Bu ymchwil ac addysg Carver i gylchdroi cnydau yn gymorth i ffermwyr y de fod yn fwy llwyddiannus. Roedd hefyd yn gymorth i arallgyfeirio'r cynhyrchion roedden nhw'n eu cynhyrchu.

Y Pysgnau

Problem arall i ffermwyr oedd yr boll widdon. Byddai'r pryfyn hwn yn bwyta cotwm ac yn dinistrio eu cnydau. Darganfu Carver nad yw gwiddon boll yn hoffi pysgnau. Fodd bynnag, nid oedd ffermwyr mor siŵr y gallent wneud bywoliaeth dda o bysgnau. Dechreuodd Carver feddwl am gynhyrchion y gellid eu gwneud o gnau daear. Cyflwynodd gannoedd o gynhyrchion cnau mwnci newydd gan gynnwys olew coginio, lliwiau ar gyfer dillad, plastigion, tanwydd i geir, a menyn cnau daear.

George yn gweithio yn ei labordy<8

Ffynhonnell: USDA Yn ogystal â'i waith gyda chnau daear, dyfeisiodd Carver gynhyrchion y gellid eu gwneud o gnydau pwysig eraill fel y ffa soia a thatws melys. Trwy wneud y cnydau hyn yn fwy proffidiol, gallai ffermwyr gylchdroi eu cnydau a chael mwy o gynhyrchiant o'u tir.

Daeth Arbenigwr ar Amaethyddiaeth

Daeth yn adnabyddus ledled y byd fel cerfiwr. arbenigwr ar amaethyddiaeth. Cynghorodd yr Arlywydd Theodore Roosevelt a Chyngres yr Unol Daleithiau ar faterion amaethyddiaeth. Bu hyd yn oed yn gweithio gydag arweinydd Indiaidd Mahatma Gandhi i helpu gyda thyfu cnydau i mewnIndia.

Gweld hefyd: Gwareiddiad Maya i Blant: Llywodraeth

Etifeddiaeth

George Washington Carver yn cael ei adnabod ledled y de fel "ffrind gorau'r ffermwr". Helpodd ei waith ar gylchdroi cnydau a chynnyrch arloesol lawer o ffermwyr i oroesi a gwneud bywoliaeth dda. Roedd ei ddiddordeb mewn gwyddoniaeth a helpu eraill, nid mewn dod yn gyfoethog. Nid oedd hyd yn oed patent y rhan fwyaf o'i waith oherwydd ei fod yn ystyried ei syniadau fel rhoddion gan Dduw. Credai y dylent fod yn rhydd i eraill.

Bu farw George ar Ionawr 5, 1943 ar ôl disgyn i lawr y grisiau yn ei gartref. Yn ddiweddarach, byddai'r gyngres yn enwi Ionawr 5ed fel George Washington Carver Day er anrhydedd iddo.

> George yn gweithio yn Sefydliad Tuskegee

Ffynhonnell : Llyfrgell y Gyngres Ffeithiau Diddorol am George Washington Carver

 • Tyfu i fyny Roedd George yn cael ei adnabod fel Carver's George. Pan ddechreuodd yn yr ysgol aeth wrth ymyl George Carver. Yn ddiweddarach ychwanegodd y W yn y canol gan ddweud wrth ei ffrindiau mai Washington oedd yn sefyll.
 • Roedd pobl yn y de ar y pryd yn galw pysgnau yn "goobers".
 • Byddai Carver weithiau'n mynd â'i ddosbarthiadau allan i'r ffermio a dysgu ffermwyr yn uniongyrchol beth allent ei wneud i wella eu cnydau.
 • Ei lysenw yn ddiweddarach yn ei fywyd oedd y "Wizard of Tuskegee".
 • Ysgrifennodd bamffled o'r enw "Help for Hard Times" " a roddodd gyfarwyddyd i ffermwyr ar yr hyn y gallent ei wneud i wella eu cnydau.
 • Mae'n cymryd dros 500 o gnau daear i wneud un jar 12 owns o bysgnaumenyn.
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:<13
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Ewch yma i wylio fideo am George Washington Carver.

  Dyfeiswyr a Gwyddonwyr Eraill:

  23>
  Alexander Graham Bell
  5>

  Rachel Carson

  George Washington Carver

  Gweld hefyd: Llywodraeth yr Unol Daleithiau i Blant: Wythfed Gwelliant

  Francis Crick a James Watson

  Marie Curie

  Leonardo da Vinci

  Thomas Edison

  Albert Einstein

  Henry Ford

  Ben Franklin

  Robert Fulton

  Galileo

  Jane Goodall

  Johannes Gutenberg

  Stephen Hawking

  Antoine Lavoisier

  James Naismith

  Isaac Newton

  Louis Pasteur

  Y Brodyr Wright

  Dyfynnu Gwaith

  Yn ôl i Bywgraffiad i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.