ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ: ਠੋਸ, ਤਰਲ, ਗੈਸ

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ: ਠੋਸ, ਤਰਲ, ਗੈਸ
Fred Hall

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਠੋਸ, ਤਰਲ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ

ਵਿਗਿਆਨ >> ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਅਣੂਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।

ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੜਾਅ

ਪਦਾਰਥ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜਾਅ: ਠੋਸ, ਤਰਲ, ਜਾਂ ਗੈਸ। ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਠੋਸ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਰਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਹਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗੈਸ ਹੈ।

ਬਦਲ ਰਹੀ ਅਵਸਥਾ

ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਅਣੂ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਰਲ, ਠੋਸ (ਬਰਫ਼), ਅਤੇ ਗੈਸ (ਭਾਫ਼) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ

ਠੋਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਠੋਸ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਣੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ।

ਤਰਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਤਰਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਰਲ ਅਣੂ ਢਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੈਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਫ਼ ਜਾਂ ਭਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਣੂ ਗਰਮ ਹਨ,ਢਿੱਲਾ, ਅਤੇ ਤਰਲ ਅਣੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ. ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਜਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ

ਹੋਰ ਰਾਜ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪੜਾਅ ਹਨ ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।

ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਤਾਪਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੋਲਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਗੈਸ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਣੂਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਗੁਆ ​​ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਇਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾਮ ਬੋਸ-ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਸੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਘਨ, ਤਰਲ, ਗੈਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥ

  • ਗੈਸਾਂ ਅਕਸਰ ਅਦਿੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਆਇਤਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਜਿਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਅਸੀਂ ਕੱਚ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
  • ਜਦੋਂ ਤਰਲ ਗੈਸੋਲੀਨ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਕਾਸ ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਅੱਗ ਗਰਮ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ।
  • ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹਨ।
ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਵਿਜ਼ ਲਓ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਰੋਵਰ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਦੀ ਜੀਵਨੀ

ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ:

ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਆਡੀਓ ਤੱਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ: ਪੰਦਰਵਾਂ ਸੋਧ

ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਵਿਸ਼ੇ

ਮੈਟਰ

ਐਟਮ<3

ਅਣੂ

ਆਈਸੋਟੋਪ

ਘਨ, ਤਰਲ, ਗੈਸਾਂ

ਪਿਘਲਣਾ ਅਤੇ ਉਬਾਲਣਾ

ਰਸਾਇਣਕ ਬੰਧਨ

ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ<3

ਰੇਡੀਓਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ

ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ

ਨਾਮਕਰਨ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ

ਮਿਸ਼ਰਣ

ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਮਿਸ਼ਰਣ

ਘੋਲ

ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਬੇਸ

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

ਧਾਤਾਂ

ਲੂਣ ਅਤੇ ਸਾਬਣ

ਪਾਣੀ

ਹੋਰ

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਬ ਉਪਕਰਣ

ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨੀ

ਤੱਤ ਅਤੇ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ

ਤੱਤ

ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ

ਵਿਗਿਆਨ >> ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ
Fred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।