ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ: ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਕਸ

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ: ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਕਸ
Fred Hall

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ

ਗੁਣਾ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂ

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੋ

ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣਾ।

ਉਦਾਹਰਨ :

5 x 3 = ?

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੋਜਣ ਲਈ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 15 ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ: 5 x 3 = 15।

ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਆਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 5 x 7 ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 5 x 5 = 25। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ਼ 25 ਵਿੱਚ 5 ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਰਹੋ: 25 + 5 = 30, 30 + 5 = 35, ਇਸਲਈ 5 x 7 = 35।

ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਨੰਬਰ 4 ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਓ: 4, 8, 16, 20, 24, 28, 32, ….

ਜਦੋਂ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ...

  • 2 - ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
  • 5 - ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਜਾਂ 5
  • ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। 10 - ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 100 ਨਾਲ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋ ਪਾਓ।
  • 11 - ਜਦੋਂ 11 ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 5 x 11 = 55, 8 x 11 = 88
ਵੱਖ ਕਰੋਨੰਬਰ

ਕੁਝ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਨਤੀਜੇ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ:

1) 14 x 12 =?

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 14 x 12 ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 x 12 ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ:

(2 x 7 x 12) = 2 x 84 = 84 + 84 = 168

2) 42 x 6 = ?

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 42 x 6 ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ 4 x 6 ਅਤੇ 2 x 6 ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੁਟਕਲੇ: ਸਾਫ਼ ਰੁੱਖ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ

42 x 6 = ( 10 x 4 x 6) + (2 x 6) = (10 x 24) + 12 = 240 + 12 = 252

ਲੰਬਾ ਗੁਣਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੰਬੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।

ਉਦਾਹਰਨ:

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੰਬੇ ਗੁਣਾ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚਾਲ

ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 10 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1) ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ

2) ਹੁਣ, ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 9 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 9 x 4 ਹੈ, ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰੋ।

3) ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ 9 x 4 ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਹਨਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਛੇ ਉਂਗਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਹੈ! 9 x 4 = 36.

4) ਹੋਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਅਤੇ 10 ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ 1x9 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 09 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 9 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਉਂਗਲੀ 9 x 10 ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਅਤੇ 0 ਉਂਗਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ 90 ਹੈ!

ਐਡਵਾਂਸਡ ਕਿਡਜ਼ ਮੈਥ ਵਿਸ਼ੇ

ਗੁਣਾ

ਗੁਣਾ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਲੰਬਾ ਗੁਣਾ

ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂ

ਭਾਗ

ਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਲੰਬੀ ਵੰਡ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂ

ਭਿੰਨਾਂ

ਭਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਬਰਾਬਰ ਭਿੰਨਾਂ

ਭਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣਾ

ਭਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣਾ

ਭਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੰਡਣਾ

ਦਸ਼ਮਲਵ

ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਮੁੱਲ

ਦਸ਼ਮਲਵ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣਾ

ਦਸ਼ਮਲਵ ਦਾ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਅੰਕੜੇ

ਮੀਨ, ਮੱਧਮਾਨ, ਮੋਡ, ਅਤੇ ਰੇਂਜ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤਸਵੀਰ ਗ੍ਰਾਫ਼

ਅਲਜਬਰਾ

ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ

ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ

ਅਨੁਪਾਤ

ਅਨੁਪਾਤ, ਭਿੰਨਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ

ਜੀਓਮੈਟਰੀ

ਬਹੁਭੁਜ

ਚਤੁਰਭੁਜ

ਤਿਕੋਣ

ਪਾਇਥਾਗੋਰੀਅਨ ਥਿਊਰਮ

ਸਰਕਲ

ਘਰਾਮੀ

ਸਤਹ ਖੇਤਰ

ਵਿਵਿਧ

ਗਣਿਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ

ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ

ਰੋਮਨ ਅੰਕ

ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ

ਵਾਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਣਿਤ

ਵਾਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ

ਲਈFred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।