Iselder Mawr: Achosion i Blant

Iselder Mawr: Achosion i Blant
Fred Hall

Y Dirwasgiad Mawr

Achosion

Hanes >> Y Dirwasgiad Mawr

Beth achosodd y Dirwasgiad Mawr?

Nid oedd un digwyddiad nac un ffactor a achosodd y Dirwasgiad Mawr. Cymerodd nifer o amodau i gyd yn digwydd ar unwaith i wneud i'r economi fynd mor ddrwg. Byddwn yn edrych ar rai o'r prif ffactorau isod.

Cwymp yn y Farchnad Stoc

Mae dechrau'r Dirwasgiad Mawr fel arfer yn cael ei ystyried yn Chwymp yn y Farchnad Stoc ym 1929 Roedd y farchnad mewn damwain oherwydd "gor-ddyfalu." Dyma pryd mae stociau'n dod yn werth llawer mwy na gwerth gwirioneddol y cwmni. Roedd pobl yn prynu stociau ar gredyd gan y banciau, ond nid oedd y cynnydd yn y farchnad yn seiliedig ar realiti.

Pan ddechreuodd yr economi arafu, dechreuodd stociau ostwng. Ym mis Hydref 1929, aeth pobl i banig a dechrau gwerthu stociau fel gwallgof. Cwympodd y farchnad stoc a chollodd llawer o bobl bopeth. Er nad damwain y farchnad stoc oedd yr unig achos i'r Dirwasgiad Mawr, roedd yn sicr wedi helpu i'w roi ar waith. amser am lawer o'r 1920au cyn i'r Dirwasgiad Mawr ddechrau. Gyda pheiriannau newydd, roedd ffermwyr yn tyfu mwy o gnydau nag erioed o'r blaen. Fodd bynnag, achosodd hyn i brisiau ostwng mor isel fel na allent wneud unrhyw elw.

Pan darodd y Dirwasgiad Mawr, aeth pethau hyd yn oed yn waeth i ffermwyr. Yn y Canolbarth, dechreuodd sychder a fyddai'n parahyd 1939. Heb law, trodd y pridd yn llwch. Roedd llawer o ffermwyr yn methu â thalu eu biliau ac yn colli eu ffermydd. Ymfudodd y ddau i California gan obeithio dod o hyd i waith.

Pobl yn Benthyg Gormod

Yn y 1920au, roedd llawer o nwyddau newydd ar gael fel ceir, peiriannau golchi, a radios . Roedd hysbysebu’n argyhoeddi pobl y gallai pawb fforddio’r eitemau hyn drwy fenthyg arian. O ganlyniad, aeth llawer o bobl i ddyled gan brynu cynhyrchion na allent eu fforddio. Pan aeth yr economi yn wael, ni allai llawer o deuluoedd wneud eu taliadau.

Gormod o Nwyddau

Yn y 1920au, roedd yr economi yn ffynnu. Adeiladodd cwmnïau ffatrïoedd newydd a chyflogi mwy o weithwyr. Yn fuan roedd cwmnïau'n gwneud mwy o gynhyrchion nag y gallent eu gwerthu. Pan ddechreuodd y Dirwasgiad Mawr, bu'n rhaid i gwmnïau ddiswyddo gweithwyr ac atal cynhyrchu. Cafodd hyn effaith negyddol ar yr economi gyfan.

Banciau ac Arian

Un o’r prif ffactorau a arweiniodd at y Dirwasgiad Mawr oedd methiant y system fancio. Yn ystod ychydig flynyddoedd cyntaf y Dirwasgiad Mawr, methodd dros 10,000 o fanciau. Collodd llawer o bobl eu cynilion bywyd. Aeth rhai pobl o fod yn gyfoethog i fod heb ddim. Ychydig a wnaeth llywodraeth yr UD ar y pryd i helpu’r banciau i oroesi.

Dyled y Byd a Masnach

Roedd economi’r byd i gyd yn ei chael hi’n anodd adeg y Dirwasgiad Mawr. Roedd yr Unol Daleithiau wedi benthyca biliynau o ddoleri iddicynghreiriaid yn gwella o'r Rhyfel Byd Cyntaf. Wrth i'r gwledydd hyn ei chael yn anodd, ni allent ad-dalu'r Unol Daleithiau

Pasiwyd deddf newydd o'r enw Deddf Tariff Smoot-Hawley ym 1930. Gosododd dariffau uchel (trethi) ar fewnforion. Roedd hyn yn rhwystro masnach gyda gwledydd eraill ac wedi helpu i arafu'r economi.

Ffeithiau Diddorol Am Achosion y Dirwasgiad Mawr

 • Mae economegwyr yn dal i astudio (a dadlau) dros yn union beth achosodd y Dirwasgiad Mawr.
 • Yn y 1920au, dechreuodd pobl brynu nwyddau gan ddefnyddio math o gredyd a elwir yn "gynllun rhandaliadau." Cyn y 1920au, anaml y byddai pobl yn prynu nwyddau ar gredyd.
 • Roedd llawer o fanciau a busnesau Americanaidd heb eu rheoleiddio ac yn defnyddio arferion busnes a chyfrifyddu gwael.
 • Cafodd llawer o gyfoeth yr Unol Daleithiau ei grynhoi yn dwylo ychydig o bobl yn ystod y 1920au.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. Rhagor am y Dirwasgiad Mawr

  Trosolwg

  Llinell Amser

  Achosion y Dirwasgiad Mawr

  Gweld hefyd: Hanes Cynnar Rhufain

  Diwedd y Dirwasgiad Mawr

  Geirfa a Thelerau

  Digwyddiadau

  Byddin Bonws

  Powlen Llwch

  Y Fargen Newydd Gyntaf

  Ail Fargen Newydd

  Gwahardd

  Cwymp yn y Farchnad Stoc

  Diwylliant

  Trosedd a Throseddwyr

  Bywyd Dyddiol yny Ddinas

  Bywyd Dyddiol ar y Fferm

  Adloniant a Hwyl

  Jazz

  Pobl <7

  Louis Armstrong

  Al Capone

  Amelia Earhart

  Herbert Hoover

  J. Edgar Hoover

  Charles Lindbergh

  Eleanor Roosevelt

  Franklin D. Roosevelt

  Babe Ruth

  Arall

  Sgyrsiau Glan Tân

  Empire State Building

  Hoovervilles

  Gwahardd

  Hugeiniau Rhuo

  Dyfynnwyd Gwaith

  Hanes >> Y Dirwasgiad Mawr

  Gweld hefyd: Rhyfel Cartref i Blant: Cydffederasiwn yr Unol Daleithiau  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.