Bywgraffiad Biography Colin Powell

Bywgraffiad Biography Colin Powell
Fred Hall

Tabl cynnwys

Colin Powell

Bywgraffiad

Colin Powell

Gweld hefyd: Hanes Japan a Throsolwg Llinell Amser

gan Russell Roederer

 • Galwedigaeth: Ysgrifennydd Gwladol, Arweinydd Milwrol
 • Ganed: Ebrill 5, 1937 yn Harlem, Efrog Newydd
 • Bu farw: Hydref 18, 2021 ym Methesda, Maryland
 • Yn fwyaf adnabyddus am: Yr Ysgrifennydd Gwladol Affricanaidd-Americanaidd cyntaf
 • Llysenw: Y rhyfelwr amharod
Bywgraffiad:

Ble magwyd Colin Powell?

Ganed Colin Luther Powell yn Harlem, Efrog Newydd ar Ebrill 5, 1937. Mewnfudwyr o Jamaica oedd ei rieni, Luther a Maud Powell. Tra oedd yn dal yn ifanc, symudodd ei deulu i'r South Bronx, cymdogaeth arall yn Ninas Efrog Newydd. Wrth dyfu i fyny, dilynodd Colin ei chwaer hŷn Marylyn i bobman. Roedd ei rieni yn weithgar, ond yn gariadus, ac yn rhoi pwyslais ar addysg eu plant.

Yn yr ysgol uwchradd roedd Colin yn fyfyriwr cyffredin yn cael graddau C yn y rhan fwyaf o'i ddosbarthiadau. Byddai'n dweud yn ddiweddarach ei fod wedi goofio ychydig yn ormod yn yr ysgol, ond cafodd amser da. Bu hefyd yn gweithio i siop ddodrefn yn y prynhawn, gan wneud rhywfaint o arian ychwanegol i'r teulu.

Coleg

Ar ôl graddio o'r ysgol uwchradd, mynychodd Colin y City College of Efrog Newydd. Bu'n flaenllaw mewn daeareg, sef yr astudiaeth o gyfansoddiad y Ddaear. Tra yn y coleg ymunodd â'r ROTC, sef Corfflu Hyfforddi Swyddogion Wrth Gefn. Yn y ROTCDysgodd Colin am fod yn y fyddin a hyfforddi i fod yn swyddog. Roedd Colin wrth ei fodd â'r ROTC. Roedd yn gwybod ei fod wedi dod o hyd i'w yrfa. Roedd am ddod yn filwr.

Ymuno â'r Fyddin

Ar ôl graddio o'r coleg ym 1958, ymunodd Powell â'r fyddin fel ail raglaw. Ei swydd gyntaf oedd mynychu hyfforddiant sylfaenol yn Fort Benning yn Georgia. Yn Georgia y daeth Powell ar draws arwahanu am y tro cyntaf lle roedd gan bobl dduon a gwyn ysgolion, bwytai a hyd yn oed ystafelloedd ymolchi gwahanol. Roedd hyn yn wahanol iawn i ble cafodd ei fagu yn Ninas Efrog Newydd. Fodd bynnag, nid oedd y fyddin wedi'i gwahanu. Milwr arall oedd Powell ac roedd ganddo swydd i'w gwneud.

Ar ôl hyfforddiant sylfaenol, cafodd Powell ei aseiniad cyntaf yn yr Almaen fel arweinydd platŵn yn y 48ain Troedfilwyr. Yn 1960, symudodd yn ôl i'r Unol Daleithiau i Fort Devens yn Massachusetts. Yno cyfarfu â merch o'r enw Alma Vivian Johnson a syrthiodd mewn cariad. Priodasant yn 1962 a byddai ganddynt dri o blant.

Rhyfel Fietnam

Ym 1963, anfonwyd Powell i Fietnam fel cynghorydd i fyddin De Fietnam. Cafodd ei glwyfo pan gamodd ar fagl a osodwyd gan y gelyn. Cymerodd ychydig wythnosau iddo wella, ond roedd yn iawn. Dyfarnwyd y Galon Borffor iddo am gael ei glwyfo wrth ymladd. Dychwelodd adref am gyfnod a derbyniodd hyfforddiant ychwanegol fel swyddog.

Gweld hefyd: Tyrannosaurus Rex: Dysgwch am yr ysglyfaethwr deinosor enfawr.

Dychwelodd Powell i Fietnam ym 1968. Roedd wedi cael dyrchafiad i reng uwch-gapten a buanfonwyd i ymchwilio i ddigwyddiad o'r enw Cyflafan Fy Lai. Yn ystod y daith hon, roedd mewn hofrennydd a gafodd ddamwain a mynd ar dân. Cafodd Powell ei daflu'n glir o'r ddamwain, ond dychwelodd i helpu i dynnu milwyr eraill i ddiogelwch. Enillodd y weithred hon o ddewrder Fedal y Milwr iddo.

Dyrchafiadau i'r Brig

Ar ôl Fietnam, mynychodd Powell Brifysgol George Washington ac enillodd ei MBA. Yna cafodd swydd yn y Tŷ Gwyn yn 1972 lle cyfarfu â llawer o bobl bwerus. Gwnaeth argraff ar y rhai yr oedd yn gweithio gyda nhw a pharhaodd i gael dyrchafiad. Ar ôl taith ar ddyletswydd yng Nghorea, bu'n gweithio mewn sawl swydd wahanol. Cafodd ei ddyrchafu'n gyrnol ym 1976 ac yn frigadydd cyffredinol ym 1979. Erbyn 1989, roedd Powell wedi'i ddyrchafu'r holl ffordd yn gadfridog pedair seren.

Colin Powell a Llywydd Ronald Reagan

Llun gan Anhysbys

Cadeirydd y Cyd-benaethiaid Staff

Ym 1989, penododd yr Arlywydd George H. W. Bush Colin Powell fel Cadeirydd y Cyd-benaethiaid Staff. Mae hon yn safbwynt pwysig iawn. Dyma'r safle uchaf ym myddin yr UD. Powell oedd yr ieuengaf erioed i ddal y swydd hon a'r Affricanaidd-Americanaidd cyntaf. Ym 1991, goruchwyliodd Powell weithrediadau UDA yn Rhyfel y Gwlff Persia gan gynnwys Operation Desert Storm.

Yn ystod y cyfnod hwn galwyd dulliau Powell yn "Athrawiaeth Powell." Roedd ganddo nifer o gwestiynau y teimlai fod eu hangeni'w ofyn cyn i'r Unol Daleithiau fynd i ryfel. Teimlai y dylid dihysbyddu pob mesur "gwleidyddol, economaidd a diplomyddol" cyn i'r Unol Daleithiau fynd i ryfel.

Ysgrifennydd Gwladol

Yn 2000, roedd Powell yn penodwyd i swydd ysgrifennydd gwladol gan yr Arlywydd George W. Bush. Ef oedd yr Affricanaidd-Americanaidd cyntaf i ddal swydd mor uchel â hyn yn llywodraeth yr UD. Fel ysgrifennydd gwladol, chwaraeodd Powell ran fawr yn Rhyfel Irac. Cyflwynodd dystiolaeth i'r Cenhedloedd Unedig a'r Gyngres yn dangos bod gan Saddam Hussein, arweinydd Irac, bentyrrau cudd o arfau cemegol anghyfreithlon o'r enw Arfau Dinistr Dorfol (WMDs). Yna goresgynnodd yr Unol Daleithiau Irac. Fodd bynnag, ni ddaethpwyd o hyd i'r WMDs yn Irac. Yn ddiweddarach bu'n rhaid i Powell gyfaddef bod y dystiolaeth wedi'i chasglu'n wael. Er nad ei fai ef oedd y bai. Ymddiswyddodd fel ysgrifennydd gwladol yn 2004.

Ymddeoliad

Mae Powell wedi parhau'n brysur ers gadael swydd y llywodraeth. Mae wedi ymwneud â nifer o fentrau busnes yn ogystal â gweithio gydag elusennau a grwpiau plant.

Ffeithiau Diddorol am Colin Powell

 • Roedd ganddo "13 Rheol Arweinyddiaeth" hynny. aeth heibio. Roeddent yn cynnwys "Get wall, then get over it", "Share credit", a "Post a calm. Byddwch yn garedig."
 • Cafodd ei bostio gyda'r fyddin yn yr Almaen ar yr un pryd ag Elvis Presley. Cyfarfu ag Elvis ar ddau achlysur.
 • Dyfarnwyd iddo yMedal Rhyddid yr Arlywydd yn 1991.
 • Mae stryd ac ysgol elfennol yn El Paso, Texas wedi ei henwi ar ei ôl.
 • Roedd ei ferch, Linda Powell, yn y ffilm Americanaidd Gangster . Bu ei fab, Michael Powell, yn gadeirydd y Cyngor Sir y Fflint am bedair blynedd.
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Bywgraffiad i Blant >> Hanes
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.