Bioleg i Blant: DNA a Genynnau

Bioleg i Blant: DNA a Genynnau
Fred Hall

Bioleg i Blant

DNA a Genynnau

Mae DNA yn foleciwl hanfodol ar gyfer bywyd. Mae'n gweithredu fel rysáit sy'n dal y cyfarwyddiadau sy'n dweud wrth ein cyrff sut i ddatblygu a gweithredu.

Beth mae DNA yn ei olygu?

Mae DNA yn fyr am asid deocsiriboniwclëig.

O beth mae DNA wedi'i wneud?

Mae DNA yn foleciwl tenau hir sy'n cynnwys rhywbeth o'r enw niwcleotidau. Mae pedwar math gwahanol o niwcleotidau: adenin, thymin, cytosin, a guanin. Maent fel arfer yn cael eu cynrychioli gan eu llythyren gyntaf:

 • A- adenine
 • T- thymin
 • C - cytosin
 • G - gwanin
Yn dal y niwcleotidau gyda'i gilydd mae asgwrn cefn wedi'i wneud o ffosffad a deocsiribos. Cyfeirir at y niwcleotidau weithiau fel "basau".

Adeiledd sylfaenol y moleciwl DNA

Gwahanol Gelloedd yn y Corff

Mae gan ein cyrff tua 210 o wahanol fathau o gelloedd. Mae pob cell yn gwneud gwaith gwahanol i helpu ein corff i weithredu. Mae celloedd gwaed, celloedd esgyrn, a chelloedd sy'n gwneud ein cyhyrau.

Sut mae celloedd yn gwybod beth i'w wneud?

Mae celloedd yn cael eu cyfarwyddiadau ar beth i'w wneud o DNA. Mae DNA yn gweithredu fel rhaglen gyfrifiadurol. Y gell yw'r cyfrifiadur neu'r caledwedd a'r DNA yw'r rhaglen neu'r cod.

Cod DNA

Mae'r cod DNA yn cael ei ddal gan lythrennau gwahanol y niwcleotidau . Wrth i'r gell "darllen" y cyfarwyddiadau ar y DNA mae'r llythrennau gwahanol yn eu cynrychiolicyfarwyddiadau. Mae pob tair llythyren yn gwneud gair a elwir yn godon. Gall cyfres o godonau edrych fel hyn:

ATC TGA GGA AAT GAC CAG

Er mai dim ond pedair llythyren wahanol sydd, mae moleciwlau DNA yn filoedd o lythrennau o hyd. Mae hyn yn caniatáu ar gyfer biliynau a biliynau o gyfuniadau gwahanol.

Genynnau

O fewn pob llinyn o DNA mae setiau o gyfarwyddiadau a elwir yn genynnau. Mae genyn yn dweud wrth gell sut i wneud protein penodol. Defnyddir proteinau gan y gell i gyflawni rhai swyddogaethau, i dyfu, ac i oroesi.

Siâp y Moleciwl DNA

Er bod DNA yn edrych fel llinynnau hir tenau iawn o dan microsgop, mae'n troi allan bod DNA siâp penodol. Gelwir y siâp hwn yn helics dwbl. Ar ochr allanol yr helics dwbl mae'r asgwrn cefn sy'n dal y DNA gyda'i gilydd. Mae dwy set o asgwrn cefn sy'n troelli at ei gilydd. Rhwng yr asgwrn cefn mae'r niwcleotidau a gynrychiolir gan y llythrennau A, T, C, a G. Mae niwcleotid gwahanol yn cysylltu â phob asgwrn cefn ac yna'n cysylltu â niwcleotid arall yn y canol.

Dim ond rhai setiau o niwcleotidau all ffitio gyda'i gilydd . Gallwch chi feddwl amdanyn nhw fel darnau pos: Mae A yn cysylltu â T a G yn unig yn cysylltu â C.

Ffeithiau Diddorol am DNA

 • Tua 99.9 y cant o'r DNA o mae pob person ar y blaned yn union yr un fath. Y 0.1 y cant hwnnw sy'n wahanol sy'n ein gwneud ni i gyd yn unigryw.
 • Y helics dwbldarganfuwyd strwythur DNA gan Dr James Watson a Francis Crick ym 1953.
 • Petaech chi'n datrys yr holl foleciwlau DNA yn eich corff a'u gosod o un pen i'r llall, byddai'n ymestyn i'r Haul ac yn ôl sawl gwaith.
 • Mae DNA wedi'i drefnu'n strwythurau o'r enw cromosomau o fewn y gell.
 • Cafodd DNA ei ynysu a'i adnabod gyntaf gan y biolegydd Swisaidd Friedrich Meischer ym 1869.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Eich porwr ddim yn cefnogi'r elfen sain.

  Mwy o Bynciau Bioleg

  20>
  Cell

  Y Gell

  Cylchred Cell a Rhaniad

  Niwclews

  Ribosomau

  Mitocondria

  Cloroplastau<7

  Proteinau

  Ensymau

  Y Corff Dynol

  Corff Dynol

  Ymennydd

  System Nerfol

  System Dreulio

  Golwg a'r Llygad

  Clywed a'r Glust

  Arogli a Blasu

  Croen

  Cyhyrau

  Anadlu

  Gwaed a Chalon

  Esgyrn

  Rhestr o Esgyrn Dynol

  System Imiwnedd

  Organau

  Maeth

  Maeth

  Fitaminau a Mwynau

  Carbohydradau

  Lipidau<7

  Ensymau

  Geneteg

  Geneteg

  Cromosomau

  DNA

  Mendel a Etifeddiaeth<7

  Patrymau Etifeddol

  Proteinau ac Asidau Amino

  Planhigion

  Gweld hefyd: Bywgraffiad i Blant: John D. Rockefeller

  Ffotosynthesis

  PlanhigionAdeiledd

  Amddiffyn Planhigion

  Planhigion Blodau

  Planhigion nad ydynt yn Blodeuo

  Coed

  5>Organeddau Byw<6

  Dosbarthiad Gwyddonol

  Anifeiliaid

  Bacteria

  Protyddion

  Fyngau

  Firysau

  Clefyd

  Clefydau Heintus

  Meddygaeth a Chyffuriau Fferyllol

  Gweld hefyd: Chwyldro Ffrengig i Blant: Bywgraffiad Maximilien Robespierre

  Epidemigau a Phandemigau

  Epidemigau a Phandemigau Hanesyddol

  System Imiwnedd

  Canser

  Concussions

  Diabetes

  Ffliw

  Gwyddoniaeth >> Bioleg i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.