Anifeiliaid: Ocean Sunfish neu Mola Fish

Anifeiliaid: Ocean Sunfish neu Mola Fish
Fred Hall

Môr Pysgodyn Haul neu Mola

Y Mola Mola

Ffynhonnell: NOAA

Yn ôl i Anifeiliaid

Mae pysgodyn haul y cefnfor yn enwog am fod y pysgod esgyrnog mwyaf yn y byd. Ei enw gwyddonol yw'r mola mola ac fe'i gelwir yn aml yn bysgodyn mola.

Pa mor fawr yw pysgodyn haul y cefnfor?

Pwysau cyfartalog pysgodyn haul y cefnfor yw 2,200 bunnoedd. Fodd bynnag, mae rhai wedi cyrraedd maint mor fawr â 5,000 o bunnoedd. Maen nhw'n bysgodyn gweddol wastad a chrwn sy'n gallu tyfu i 10 troedfedd o hyd a 14 troedfedd i fyny ac i lawr ar draws yr esgyll. Mae ganddo esgyll gweddol fach ar ei hochrau (esgyll pectoral), ond esgyll mawr ar y top a'r gwaelod. Maen nhw'n nofwyr araf a phwyllog, ond maen nhw'n gallu nofio.

3>Nofio gydag esgyll allan o'r dŵr

Ffynhonnell: NOAA Mae croen llwyd, garw gan y pysgodyn haul a all gael eich heintio â llawer o barasitiaid. Maen nhw'n defnyddio pysgod eraill a hyd yn oed adar i helpu i fwyta'r parasitiaid a'u glanhau o'u croen.

Ble mae'n byw?

Mae pysgod haul y cefnfor yn byw mewn dyfroedd cefnfor cynhesach drwyddi draw. y byd. Maent yn aml yn nofio mewn dyfroedd agored, ond weithiau byddant yn dod i'r wyneb, gan orwedd ar eu hochrau i dorheulo yn yr haul. Mae'n debyg bod hyn er mwyn cynhesu fel y gallant blymio'n ddwfn i'r cefnfor eto.

Gall benywod ddodwy hyd at 300 o wyau ar y tro. Pan fydd y babanod yn deor fe'u gelwir yn ffrio. Mae gan ffrio bigau miniog i helpu i'w amddiffyn sy'n diflannu unwaith y bydd yn tyfu i faint llawn. Yr ysgol ffrio yngrwpiau, er mwyn amddiffyn yn ôl pob tebyg, ond mae oedolion yn fwy unig.

Beth mae'n ei fwyta?

Mae pysgodyn haul y cefnfor yn hoffi bwyta slefrod môr, ond byddan nhw hefyd yn bwyta pysgod bach eraill pysgod, sŵoplancton, sgwid, cramenogion bach ac algâu. Mae angen iddynt fwyta llawer o fwyd i fynd mor fawr, sy'n rhyfedd oherwydd bod ganddynt geg gymharol fach am eu maint. Mae ganddynt ddannedd sefydlog yn eu ceg y gallant eu defnyddio i dorri bwyd caletach.

The Mola Mola

Gweld hefyd: Mesopotamia Hynafol: Sumerians

Ffynhonnell: NOAA Ffeithiau difyr am the Ocean Sunfish

  • Daw'r enw mola o'r gair Lladin sy'n golygu maen melin. Gall y pysgod fod yn debyg i faen melin gyda'i siâp crwn, ei groen garw, a'i liw llwyd.
  • Oherwydd eu maint enfawr, gallant achosi difrod difrifol i gychod sy'n rhedeg iddynt yn y cefnfor.
  • >Y prif ysglyfaethwyr i oedolion yw siarcod, morfilod lladd, a morlewod.
  • Er eu maint enfawr, gallant neidio allan o'r dŵr ac, ar adegau prin, maent wedi neidio i gychod.
  • >Mae bodau dynol yn eu bwyta fel bwyd ac fe'u hystyrir yn ddanteithfwyd mewn rhai rhannau o'r byd.
  • Cedwir pysgod yr haul mewn caethiwed, ond mae eu maint yn ei wneud braidd yn anodd. Yr unig acwariwm gydag arddangosyn pysgodyn haul cefnforol yn yr Unol Daleithiau pan ysgrifennwyd yr erthygl hon oedd Acwariwm Bae Monterey yng Nghaliffornia.
  • Oherwydd eu hesgyll cefn mawr maent yn cael eu camgymryd weithiau am siarcod pan fyddant yn nofio ger yarwyneb.

I wybod mwy am bysgod:

Brithyll nant

Clownfish

Y Pysgodyn Aur<4

Siarc Gwyn Mawr

Draenogiaid y Môr Mawr

Pysgod Llew

Mola Pysgod Haul y Cefnfor

Pysgodyn Cleddyf

Yn ôl i Pysgod

Yn ôl i Anifeiliaid i Blant

Gweld hefyd: Yr Oesoedd Canol i Blant: Llychlynwyr
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.