ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ: ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ: ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ
Fred Hall

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ

ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਸਰੋਤ: ਨਾਸਾ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਕ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ।

ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ: ਐਫ਼ਰੋਡਾਈਟ

ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਰਾ, ਪੈਨੰਬਰਾ ਅਤੇ ਐਂਟੁੰਬਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 • ਅੰਬਰਾ - ਅੰਬਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
 • ਅੰਟੁੰਬਰਾ - ਅੰਬਰਾ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਖੇਤਰ। ਇੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਪੇਨੰਬਰਾ - ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 • ਕੁੱਲ -ਪੂਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਢੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਛੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਐਨੂਲਰ - ਇੱਕ ਐਨੁਲਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਨੁਲਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਅੰਟੁੰਬਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਅੰਸ਼ਿਕ - ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਰੀਖਕ ਪੰਨਮਬਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ

ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੂੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਰਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ . ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਜਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਬਰਾ (ਕੁੱਲ), ਐਂਟੁੰਬਰਾ (ਕੰਡੇਕਾਰ), ਅਤੇ ਪੈਨੰਬਰਾ (ਅੰਸ਼ਿਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ

ਚੰਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।

ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਕੁਝ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਭੂਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਲਾਲ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੇਬੀਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਨੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ

 • "ਇਕਲਿਪਸ" ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ "ਇਕਲੀਪਸਿਸ" ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਤਿਆਗਣਾ"। " ਜਾਂ "ਡਾਊਨਫਾਲ।"
 • ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਹਨ। .
 • ਕੁੱਲ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਭਗ ਹਰ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਵਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਗਰਮੀਆਂ<8

ਇਸ ਪੰਨੇ ਬਾਰੇ ਦਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਵਿਜ਼ ਲਓ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਲਾਰਡ ਫਿਲਮੋਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ

ਹੋਰ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ

ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ

ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ

ਸੂਰਜ

ਪਾਰਾ

ਸ਼ੁੱਕਰ

ਧਰਤੀ

ਮੰਗਲ

ਜੁਪੀਟਰ

ਸ਼ਨੀ

ਯੂਰੇਨਸ

ਨੈਪਚਿਊਨ

ਪਲੂਟੋ

ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ

ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ

ਤਾਰੇ

ਗਲੈਕਸੀਆਂ

ਬਲੈਕ ਹੋਲਜ਼

ਐਸਟਰੋਇਡ

ਉਲਕਾ ਅਤੇ ਧੂਮਕੇਤੂ

ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਟਾਕ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਹਵਾ

ਤਾਰਾਮੰਡਲ ns

ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਹੋਰ

ਟੈਲੀਸਕੋਪ

ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ

ਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮਲਾਈਨ

ਸਪੇਸ ਰੇਸ

ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ

ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਵਿਗਿਆਨ >>ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ >> ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ
Fred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।