Llywodraeth yr Unol Daleithiau i Blant: Pedwerydd Gwelliant

Llywodraeth yr Unol Daleithiau i Blant: Pedwerydd Gwelliant
Fred Hall

Llywodraeth yr Unol Daleithiau

Pedwerydd Gwelliant

Roedd y Pedwerydd Gwelliant yn rhan o'r Mesur Hawliau a ychwanegwyd at y Cyfansoddiad ar 15 Rhagfyr, 1791. Mae'n amddiffyn pobl rhag chwiliadau a ffitiau anghyfreithlon. Mae hyn yn golygu na all yr heddlu eich chwilio chi na’ch tŷ heb warant neu achos tebygol.

O’r Cyfansoddiad

Dyma destun y Pedwerydd Gwelliant o’r Cyfansoddiad:

"Ni chaiff hawl y bobl i fod yn ddiogel yn eu personau, eu tai, eu papurau, a'u heffeithiau, yn erbyn chwiliadau a ffitiau afresymol, ei thorri, ac ni chaiff unrhyw Warantau eu cyhoeddi, ond ar achos tebygol, wedi'u cefnogi gan Llw neu gadarnhad, ac yn arbennig yn disgrifio'r lle i'w chwilio, a'r personau neu'r pethau i'w cipio."

Rhesymau dros y Pedwerydd Gwelliant

Daeth y Pedwerydd Gwelliant tua oherwydd gweithredoedd casglwyr trethi Prydain cyn y Rhyfel Chwyldroadol. Byddent yn defnyddio gwarantau cyffredinol i fynd i mewn a chwilio unrhyw dŷ yr oeddent ei eisiau heb fod angen tystiolaeth o gamwedd. Roedd y Tadau Sefydlu eisiau amddiffyn pobl rhag y math hwn o ymosodiad ar breifatrwydd rhag y llywodraeth.

Beth yw "chwiliadau a thrawiadau"?

"chwiliad" o dan y Pedwerydd Gwelliant yw pan fydd gweithiwr cyhoeddus (fel swyddog heddlu) yn edrych ar rywbeth sy'n cael ei ystyried yn "breifat". Fel arfer mae'n cymryd dau beth er mwyn i rywbeth gael ei ystyried yn "breifat":

1)credai'r dinesydd ei fod yn breifat ac ni fyddai modd i'r cyhoedd ei weld (Er enghraifft, byddai rhywbeth y tu mewn i dŷ yn breifat, gallai unrhyw un weld rhywbeth ar y dreif).

2) y rhain mae disgwyliadau preifatrwydd yn realistig (Ni fyddai'n realistig disgwyl i rywbeth ar eich dreif fod yn breifat).

Pan fydd rhywun yn cael ei "gipio" nid yw'n rhydd i adael (fel cael ei arestio a'i roi yn y carchar) . Pan fydd rhywbeth yn cael ei "atafaelu" ni ellir ei gymryd yn ôl (fel yr heddlu yn cymryd eich waled ac nid yn ei roi yn ôl).

Gwarant Barnwyr

Er mwyn cynnal a "chwiliad" cyfreithiol neu "atafaelu" rhaid i'r heddlu gael gwarant wedi'i ysgrifennu gan farnwr. Er mwyn cael y warant hon rhaid iddynt gyflwyno tystiolaeth i'r barnwr bod rhywfaint o weithgarwch troseddol wedi digwydd. Mae hyn yn sicrhau na all yr heddlu fynd i mewn i gartref person nac arestio person heb dystiolaeth sydd wedi'i hadolygu gan farnwr.

Achos Tebygol

Y Pedwerydd Gwelliant hefyd yn datgan bod yn rhaid cael "achos tebygol." Mae hyn yn golygu bod digon o dystiolaeth i ddangos bod trosedd yn debygol o gael ei chyflawni. Rhaid i'r heddlu gael y dystiolaeth hon cyn unrhyw arestiad neu chwiliad. Nid yw unrhyw dystiolaeth a ganfuwyd yn ystod y chwiliad yn cyfrif fel achos tebygol.

Sut mae hyn yn gweithio mewn ysgolion cyhoeddus?

Mae'r gofynion ar gyfer chwilio ac atafaelu ychydig yn wahanol yn y ysgolion cyhoeddus. Mae'r Goruchaf Lys wedi dweudbod swyddogion ysgol a swyddogion heddlu yn gallu chwilio myfyriwr os oes ganddyn nhw "amheuaeth resymol" bod trosedd wedi digwydd. Mae hyn yn llai o ofyniad nag "achos tebygol."

Caniateir Rhai Chwiliadau

Mae rhai mannau a sefyllfaoedd lle mae pobl yn cael eu chwilio neu eu stopio heb warant. Ystyriwch y maes awyr lle mae pawb sy'n hedfan yn cael eu chwilio. Pan fyddwch yn cytuno i hedfan, rydych yn ildio rhai o'ch hawliau Pedwerydd Gwelliant. Enghraifft arall yw rhwystr ffordd sy'n profi am yrwyr meddw. Pan fyddwch yn gyrru ar ffyrdd cyhoeddus rydych yn ildio rhai o'ch hawliau Pedwerydd Gwelliant. Derbynnir y chwiliadau hyn yn gyffredinol gan y dinasyddion er eu diogelwch a'u hamddiffyniad eu hunain.

Ffeithiau Diddorol am y Pedwerydd Gwelliant

 • Tystiolaeth a geir drwy dorri'r Pedwerydd Gwelliant fel arfer ddim yn dderbyniol yn y llys.
 • Mae gwrthrychau sydd mewn "golwg plaen" (gall heddwas eu gweld) yn destun chwiliad ac atafaelu.
 • Os bydd rhywun yn cytuno i gael eu chwilio yna nid oes unrhyw warant angen.
 • Gellir chwilio loceri ysgol heb warant mewn llawer o daleithiau.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. I ddysgu mwy am lywodraeth yr Unol Daleithiau:

  <18
  Canghennau’r Llywodraeth

  Pwyllgor GwaithCangen

  Cabinet y Llywydd

  Arlywyddion UDA

  Cangen Ddeddfwriaethol

  Tŷ'r Cynrychiolwyr

  Senedd

  Sut mae'r Cyfreithiau Gwnaed

  Cangen Farnwrol

  Achosion Tirnod

  Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Wraniwm

  Gwasanaethu ar Reithgor

  Ynadon Enwog y Goruchaf Lys

  John Marshall

  Thurgood Marshall

  Sonia Sotomayor

  Cyfansoddiad yr Unol Daleithiau

  Y Cyfansoddiad

  Bil Hawliau

  Gwelliannau Cyfansoddiadol Eraill

  Diwygiad Cyntaf

  Ail Ddiwygiad

  Trydydd Gwelliant

  Pedwerydd Gwelliant

  Pedwerydd Gwelliant<7

  Chweched Gwelliant

  Seithfed Gwelliant

  Yr Wythfed Diwygiad

  Nawfed Gwelliant

  Degfed Gwelliant

  Trydydd Gwelliant ar Ddeg

  Pedwerydd Gwelliant ar Ddeg

  Pymthegfed Gwelliant

  Pedwerydd Gwelliant ar Bymtheg

  Trosolwg

  Democratiaeth

  4>Gwiriadau a Balansau

  Grwpiau Diddordeb

  Lluoedd Arfog UDA

  Llywodraethau Gwladol a Lleol

  Dod yn Ddinesydd

  Hawliau Sifil

  Trethi

  Geirfa

  Llinell Amser

  Etholiadau

  Pleidlais g yn yr Unol Daleithiau

  Gweld hefyd: Pêl-droed: Gôl-geidwad neu Gôl-geidwad

  System Ddwy Blaid

  Coleg Etholiadol

  Rhedeg am Swydd

  Dyfynnu Gwaith

  Hanes >> ; Llywodraeth UDA
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.