Gwyddoniaeth i Blant: Biom Dŵr Croyw

Gwyddoniaeth i Blant: Biom Dŵr Croyw
Fred Hall

Tabl cynnwys

Biomau

Dŵr croyw

Mae dau brif fath o fiomau dyfrol, y morol a'r dŵr croyw. Diffinnir y biome dŵr croyw fel bod â chynnwys halen isel yn erbyn y biome morol sy'n ddŵr halen fel y cefnfor. Ewch yma os hoffech ddysgu mwy am y biomau morol.

Mathau o Fïomau Dŵr Croyw

Mae tri phrif fath o fiomau dŵr croyw: pyllau a llynnoedd, nentydd ac afonydd, a gwlyptiroedd. Byddwn yn mynd i mewn i fanylion pob un isod.

Pyllau a Llynnoedd

Mae pyllau a llynnoedd yn cael eu galw'n aml yn ecosystemau lentig. Mae hyn yn golygu bod ganddyn nhw ddyfroedd llonydd neu ddyfroedd llonydd, ddim yn symud fel afonydd neu nentydd. Ewch yma i ddysgu am brif lynnoedd y byd.

Mae llynnoedd yn aml yn cael eu rhannu'n bedwar parth o gymunedau biotig:

Gweld hefyd: Rhyfel Cartref: Brwydr yr Ironclads: Monitor a Merrimack
 • Ardalforol - Dyma'r ardal sydd agosaf at y lan lle mae planhigion dyfrol tyfu.
 • Parth limnetig - Dyma ddyfroedd wyneb agored y llyn, i ffwrdd o'r lan.
 • Parth ewffotig - Dyma'r ardal o dan wyneb y dŵr lle mae digon o hyd golau'r haul ar gyfer ffotosynthesis.
 • Parth benthig - Dyma lawr, neu waelod, y llyn.
Gall tymheredd llynnoedd newid dros amser. Mewn ardaloedd trofannol bydd y llynnoedd yn aros yr un tymheredd cymharol gyda'r dŵr yn mynd yn oerach po ddyfnaf yr ewch. Yn llynnoedd gogleddol, bydd y newid yn y tymheredd oherwydd y tymhorau yn symud y dŵr yn y llyn fela ddangosir isod.

>

Anifeiliaid llyn - Mae anifeiliaid yn cynnwys plancton, cimychiaid yr afon, malwod, mwydod, llyffantod, crwbanod, pryfed, a physgod.

Planhigion llyn - Planhigion yn cynnwys lilïau'r dŵr, llinad y dŵr, catryn, cynffon yr ebol, rhawn yr ebol, a chwysigenllys.

Nentydd ac Afonydd

Yn aml gelwir afonydd a nentydd yn ecosystemau lotig. Mae hyn yn golygu bod ganddyn nhw ddyfroedd yn llifo, yn wahanol i ddyfroedd llonydd pyllau a llynnoedd. Gall y bïom hwn amrywio'n fawr o ran maint o nentydd diferu bach i afonydd milltir o led sy'n teithio am filoedd o filltiroedd. Ewch yma i ddysgu am brif afonydd y byd.

Mae'r ffactorau allweddol sy'n dylanwadu ar ecoleg nentydd ac afonydd yn cynnwys:

 • Llif - faint o ddŵr a chryfder y llif fydd yn effeithio arno. y mathau o blanhigion ac anifeiliaid sy'n gallu byw mewn afon.
 • Mae golau - golau yn cael effaith oherwydd ei fod yn darparu egni i blanhigion trwy ffotosynthesis. Bydd faint o olau oherwydd tymhorau neu ffactorau eraill yn effeithio ar ecosystem yr afon.
 • Tymheredd - Bydd hinsawdd y tir y mae'r afon yn llifo drwyddo yn cael effaith ar fywyd planhigion ac anifeiliaid lleol.
 • Cemeg - mae a wnelo hyn â'r math o ddaeareg y mae'r afon yn llifo drwyddi. Mae'n effeithio ar ba fath o bridd, creigiau, a maetholion sydd yn yr afon.
Anifeiliaid yr afon - Mae anifeiliaid sy'n byw yn yr afon neu o'i chwmpas yn cynnwys pryfed, malwod, crancod, pysgod fel eog acatfish, salamanders, nadroedd, crocodeiliaid, dyfrgwn, ac afancod.

Planhigion afon - Mae planhigion sy'n tyfu o amgylch afonydd yn amrywio'n fawr yn dibynnu ar leoliad yr afon yn y byd. Mae'r planhigion fel arfer yn byw ar hyd ymyl yr afon lle mae'r dŵr yn symud yn arafach. Mae planhigion yn cynnwys brigwellt, seren y dŵr, coed helyg, a bedw'r afon.

Biom y Gwlyptiroedd

Gweld hefyd: Gwyliau i Blant: Rhestr o Ddyddiau

Mae biom y gwlyptiroedd yn gyfuniad o dir a dŵr. Gellir meddwl amdano fel tir sy'n llawn dŵr. Gall y tir fod o dan y dŵr yn bennaf am ran o'r flwyddyn neu wedi dioddef llifogydd ar adegau penodol. Un o nodweddion allweddol gwlyptir yw ei fod yn cynnal planhigion dyfrol.

Mae gwlyptiroedd yn cynnwys corsydd, corsydd a chorsydd. Maent yn aml wedi'u lleoli ger cyrff mawr o ddŵr fel llynnoedd ac afonydd a gellir eu canfod ledled y byd.

Gall gwlyptiroedd chwarae rhan bwysig mewn natur. Pan gaiff ei leoli ger afonydd, gall gwlyptiroedd helpu i atal llifogydd. Maent hefyd yn helpu i buro a hidlo dŵr. Maent yn gartref i lawer o rywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid.

Anifeiliaid gwlyptir - Mae gan wlyptiroedd amrywiaeth enfawr mewn bywyd anifeiliaid. Mae amffibiaid, adar ac ymlusgiaid i gyd yn gwneud yn dda yn y gwlyptiroedd. Yr ysglyfaethwyr mwyaf yw aligatoriaid a chrocodeiliaid. Mae anifeiliaid eraill yn cynnwys afancod, mincod, racwn, a cheirw.

Planhigion gwlyptir - Gall planhigion gwlyptir dyfu'n gyfan gwbl o dan y dŵr neu arnofio ar ben y dŵr. Mae planhigion eraill yn tyfu allan yn bennafo'r dwfr, fel coed mawr. Mae planhigion yn cynnwys llaethlys, lilïau'r dŵr, llinad y dŵr, cattail, coed cypreswydden, a mangrofau.

Ffeithiau am y Bïom Dŵr Croyw

 • Gwyddonwyr sy'n astudio cyrff dŵr croyw o ddŵr fel pyllau, gelwir llynnoedd ac afonydd yn limnolegwyr.
 • Mae maint y glawiad yn amrywio'n fawr yn dibynnu ar leoliad gwlyptir. Gallai fod cyn lleied â saith modfedd y flwyddyn i dros gant o fodfeddi y flwyddyn.
 • Gwlyptiroedd heb goed yw corsydd.
 • Gwlyptiroedd sy'n tyfu coed ac yn cael llifogydd tymhorol yw corsydd.
 • Gelwir corsydd llanw weithiau yn gorsydd mangrof oherwydd gall y mangrofau dyfu yn y cymysgedd o ddŵr croyw a dŵr hallt.
 • Y llyn mwyaf yn y byd yw Môr Caspia.
 • Yr afon hiraf yn y byd yw Afon Nîl.
 • Gwlypdir mwyaf y byd yw'r Pantanal yn Ne America.
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

Mwy o bynciau ecosystemau a biomau:

  Biomes Tir<6
 • Anialwch
 • Glaswelltiroedd
 • Safanna
 • Twndra
 • Coedwig law Drofannol
 • Coedwig Tymherus
 • Coedwig Taiga
  Biomau Dyfrol
 • Morol
 • Dŵr Croyw
 • Rîff Cwrel
<8 Cylchoedd Maetholion
 • Y Gadwyn Fwyd a'r We Fwyd (Cylchred Ynni)
 • Cylchred Carbon
 • Cylchred Ocsigen
 • Cylchred Dŵr
 • Cylchred Nitrogen
 • Yn ôl i'r brif dudalen Biomau ac Ecosystemau.

  Yn ôl i Gwyddoniaeth Plant

  Yn ôl i Astudiaeth Plant Tudalen
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.