Amffibiaid i Blant: Brogaod, Salamander, a Llyffantod

Amffibiaid i Blant: Brogaod, Salamander, a Llyffantod
Fred Hall

Tabl cynnwys

Amffibiaid

Ffynhonnell: USFWS

11>
Teyrnas: Animalia
Phylum: Chordata
Is-ffylwm: Fertebrata
Dosbarth: Amphibia

Yn ôl i Anifeiliaid

Beth yw amffibiaid?

Mae amffibiaid yn ddosbarth o anifeiliaid fel ymlusgiaid, mamaliaid, ac adar. Maent yn byw y rhan gyntaf o'u bywydau yn y dŵr a'r rhan olaf ar y tir. Pan fyddant yn deor o'u hwyau, mae gan amffibiaid dagellau fel y gallant anadlu'r dŵr. Mae ganddyn nhw hefyd esgyll i'w helpu i nofio, yn union fel pysgod. Yn ddiweddarach, mae eu cyrff yn newid, gan dyfu coesau ac ysgyfaint gan eu galluogi i fyw ar y tir. Mae'r gair "amffibiaid" yn golygu dau fywyd, un yn y dŵr ac un ar y tir.

Mae amffibiaid â gwaed oer

Gweld hefyd: Chwyldro Ffrengig i Blant: Gorymdaith Merched ar Versailles

Fel pysgod ac ymlusgiaid, mae amffibiaid yn oer. -gwaed. Mae hyn yn golygu nad yw eu cyrff yn rheoli eu tymheredd yn awtomatig. Rhaid iddynt oeri a chynhesu trwy ddefnyddio'r hyn sydd o'u cwmpas.

Tyfu i fyny o Wy i Oedolyn

Mae'r rhan fwyaf o amffibiaid yn deor o wyau. Ar ôl iddynt ddeor, mae eu cyrff yn dal yn y cyfnod larfa. Yn y cyfnod hwn maent yn debyg iawn i bysgod. Mae ganddyn nhw dagellau i anadlu o dan ddŵr ac esgyll i nofio gyda nhw. Wrth iddynt dyfu'n hŷn, mae eu cyrff yn cael newidiadau o'r enw metamorffosis. Gallant dyfu ysgyfaint i anadlu aer ac aelodau ar gyfer cerdded ar y ddaear. Nid yw'r trawsnewid yn yyr un peth ym mhob amffibiaid, ond mae'r rhan fwyaf o rywogaethau'n mynd trwy ryw fath o fetamorffosis.

Camau Broga

Fel enghraifft o fetamorffosis, byddwn yn edrych ar y broga:

>

Ffynhonnell: Meyers, pd

a) ar ôl deor mae'r broga yn benbwl gyda chynffon a thagellau

b) mae'n troi penbwl gyda dwy goes

c) penbwl gyda phedair coes a chynffon hir

d) llyffant gyda chynffon fer

d) broga llawn dwf <14

Mathau o Amffibiaid

 • Brogaod - Amffibiaid o'r urdd anura yw brogaod. Yn gyffredinol mae ganddyn nhw gorff byr, bysedd a bysedd traed gweog, llygaid chwyddedig, a dim cynffon. Mae brogaod yn siwmperi da gyda choesau pwerus hir. Math o broga yw llyffantod. Dau rywogaeth o lyffantod yw tarw America a'r broga bicell gwenwynig.
 • Salamanders - Mae Salamanderiaid yn edrych ychydig fel madfallod. Mae ganddyn nhw gyrff tenau, coesau byr, a chynffonau hir. Gall salamandriaid aildyfu aelodau coll a rhannau eraill o'r corff. Maent yn hoffi ardaloedd gwlyb, llaith fel gwlyptiroedd. Math o salamander yw madfall y dŵr.
 • Caeciliaid - Amffibiaid heb goesau na breichiau yw Caeciliaid. Maen nhw'n edrych yn debyg iawn i nadroedd neu fwydod. Gall rhai ohonynt fod yn hir a chyrraedd hydoedd o dros 4 troedfedd. Mae ganddyn nhw benglog cryf a thrwyn pigfain i'w helpu i dyrchu trwy faw a llaid.
Ble maen nhw'n byw?

Mae amffibiaid wedi addasu i fyw mewn nifer o cynefinoedd gwahanol gan gynnwys nentydd, coedwigoedd,dolydd, corsydd, corsydd, pyllau, fforestydd glaw, a llynnoedd. Mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n hoffi byw mewn dŵr neu'n agos ato ac mewn ardaloedd llaith.

Beth maen nhw'n ei fwyta?

Mae amffibiaid sy'n oedolion yn gigysyddion ac yn ysglyfaethwyr. Maent yn bwyta amrywiaeth o fwyd gan gynnwys pryfed cop, chwilod, a mwydod. Mae gan rai ohonyn nhw, fel llyffantod, dafodau hir gyda phennau gludiog y maen nhw'n eu fflipio allan i ddal eu hysglyfaeth.

Mae larfa llawer o amffibiaid yn bwyta planhigion yn bennaf.

3>Salamander Gogledd-orllewinol

Ffynhonnell: USFWS Mawr a Bach

Yr amffibiad mwyaf yw Salamander Cawr Tsieina. Gall dyfu i 6 troedfedd o hyd a phwyso 140 pwys. Y broga mwyaf yw'r Llyffant Goliath sy'n gallu tyfu i 15 modfedd o hyd (heb gyfri'r coesau) a phwyso dros 8 pwys.

Y llyffant lleiaf yw'r llyffant o'r enw paedophryne amauensis. Dyma hefyd yr anifail asgwrn cefn lleiaf yn y byd. Mae tua 0.3 modfedd o hyd.

Ffeithiau Hwyl am Amffibiaid

 • Mae gan y rhan fwyaf o amffibiaid groen tenau, llaith sy'n eu helpu i anadlu.
 • Mae amffibiaid yn yn cael eu hystyried yn fertebratau gan fod ganddyn nhw asgwrn cefn.
 • Mae llyffantod yn llyncu eu bwyd yn gyfan. Mae maint yr hyn y gallant ei fwyta yn dibynnu ar faint eu cegau a'u stumogau.
 • Ni all llyffantod fyw mewn dŵr hallt.
 • Mae gan bob amffibiad dagellau, rhai yn unig fel larfa ac eraill ar gyfer eu bywydau cyfan.
 • Mae'n chwedl y gallwch chi gael dafadennau rhag cyffwrdd â broga neullyffantod.
 • Gelwir grŵp o lyffantod yn fyddin.
 • Mae croen Amffibiad yn amsugno aer a dŵr. Mae hyn yn eu gwneud yn sensitif iawn i lygredd aer a dŵr.
 • Mae poblogaeth amffibiaid y byd ar drai.
Gweithgareddau

Pos Croesair Amffibiaid

Chwilair Amffibiaid

Am ragor am ymlusgiaid ac amffibiaid:

Ymlusgiaid

Aligatoriaid a Chrocodeiliaid

Rattler Cefn Diemwnt dwyreiniol

Anaconda Gwyrdd

Igwana Gwyrdd

Brenin Cobra

Draig Komodo

Crwban y Môr

Amffibiaid

Teirw America

Llyffantod Afon Colorado

Broga Dart Gwenwyn Aur

Gweld hefyd: Affrica Hynafol i Blant: Anialwch y Sahara

Hellbender

Coch Salamander

Yn ôl i Anifeiliaid
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.