Gwyddoniaeth i Blant: Esgyrn a Sgerbwd Dynol

Gwyddoniaeth i Blant: Esgyrn a Sgerbwd Dynol
Fred Hall

Gwyddoniaeth i Blant

Esgyrn a'r Sgerbwd Dynol

System Sgerbydol

Holl esgyrn yn gelwir y corff dynol gyda'i gilydd yn system ysgerbydol. Mae'r system ysgerbydol yn rhoi cryfder ac anhyblygedd i'n corff fel nad ydym yn fflipio o gwmpas fel slefrod môr. Mae gennym 206 o esgyrn yn ein corff. Mae gan bob asgwrn swyddogaeth. Mae rhai esgyrn yn cynnig amddiffyniad i rannau meddalach, mwy bregus o'n corff. Er enghraifft, mae'r benglog yn amddiffyn yr ymennydd ac mae cawell yr asen yn amddiffyn ein calon a'n hysgyfaint. Mae esgyrn eraill, fel esgyrn yn ein coesau a'n breichiau, yn ein helpu i symud o gwmpas trwy ddarparu cefnogaeth i'n cyhyrau.

Mae'r system ysgerbydol yn cynnwys mwy nag esgyrn yn unig. Mae hefyd yn cynnwys tendonau, gewynnau, a chartilag. Mae tendonau yn cysylltu ein hesgyrn i'r cyhyrau fel y gallwn symud o gwmpas. Mae ligamentau'n cysylltu esgyrn ag esgyrn eraill.

O beth mae esgyrn wedi'u gwneud?

Nid yw tua 70 y cant o'ch esgyrn yn feinwe byw, ond yn fwynau caled fel calsiwm. Gelwir y tu allan i'r asgwrn yn asgwrn cortigol. Mae'n galed, yn llyfn ac yn gadarn. Y tu mewn i'r asgwrn cortigol mae deunydd asgwrn mandyllog, sbyngaidd a elwir yn asgwrn trabeciwlaidd neu gilfachog. Mae'r asgwrn hwn yn ysgafnach gan ganiatáu i'r asgwrn ei hun fod yn ysgafnach ac yn haws i ni symud o gwmpas. Mae hefyd yn caniatáu lle i bibellau gwaed ac yn gwneud ein hesgyrn ychydig yn blygadwy. Fel hyn ni fydd ein hesgyrn yn torri mor hawdd. Yng nghanol yr esgyrn mae sylwedd meddalach o'r enwmêr.

Mêr Esgyrn

Mae dau fath o fêr esgyrn, sef melyn a choch. Celloedd braster yn bennaf yw mêr esgyrn melyn. Mae mêr coch yn bwysig oherwydd dyma lle mae ein corff yn cynhyrchu celloedd gwaed coch a gwyn. Pan gawn ni ein geni, mae gan bob un o'n hesgyrn fêr coch. Erbyn i ni fod yn oedolion mae gan tua hanner ein hesgyrn fêr coch.

Uniadau

Mae ein hesgyrn yn dod at ei gilydd ac yn cysylltu mewn mannau arbennig a elwir yn gymalau. Mae eich pengliniau a'ch penelinoedd yn gymalau, er enghraifft. Mae gan lawer o gymalau ystod eang o symudiadau ac fe'u gelwir yn uniadau pêl a soced. Mae'r ysgwydd a'r glun yn gymalau pêl a soced. Mae gan uniadau ddeunydd llyfn, gwydn o'r enw cartilag. Mae cartilag, ynghyd â hylif, yn caniatáu i esgyrn rwbio yn erbyn ei gilydd yn llyfn a pheidio â blino.

Sut mae esgyrn toredig yn gwella?

Gall eich corff wella esgyrn toredig i gyd ar ei ben ei hun. Wrth gwrs, bydd meddyg yn ei helpu, gan wneud yn siŵr bod yr asgwrn yn gwella'n syth ac yn iawn gan ddefnyddio cast neu sling. Bydd asgwrn wedi'i dorri'n gwella fesul cam. Pan fydd yn torri gyntaf bydd gwaed o'i gwmpas a bydd yn ffurfio rhyw fath o clafr dros y dognau sydd wedi torri. Nesaf, bydd meinwe llymach yn dechrau tyfu dros yr ardal sydd wedi torri o'r enw colagen. Bydd y colagen, ynghyd â chartilag, yn pontio'r bwlch rhwng dwy ochr yr egwyl. Bydd y bont hon yn parhau i drawsnewid a chaledu nes bod yr asgwrn wedi gwella. Yn aml gall gymryd misoedd i esgyrni wella yn ôl i normal. Tra bod yr asgwrn yn gwella, ni all gymryd straen asgwrn normal, a dyna pam mae pobl yn defnyddio baglau a slingiau i dynnu'r pwysau oddi ar yr asgwrn wrth iddo wella.

Ffeithiau difyr am esgyrn ar gyfer plant

 • Mae'r esgyrn lleiaf yn y glust.
 • Er bod eich esgyrn yn peidio â thyfu pan fyddwch chi tua 20, maen nhw'n ailadeiladu celloedd esgyrn newydd yn gyson.
 • Mae'r asgwrn cefn yn cynnwys 33 o esgyrn.
 • Gall mêr esgyrn coch gynhyrchu tua 5 biliwn o gelloedd coch y gwaed bob dydd.
 • Ychydig iawn o sylweddau o waith dyn all ddod yn agos at ysgafnder a chryfder esgyrn .
 • Os nad oes gan eich corff ddigon o galsiwm, bydd yn ei gymryd o'ch esgyrn gan wneud eich esgyrn yn wannach. Rheswm da i yfed eich llaeth!
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • >Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Rhestr o Esgyrn Dynol

  Mwy o Bynciau Bioleg

  Cell

  Y Gell

  Cylchrediad a Rhaniad Cell

  Niwclews

  Ribosomau

  Mitocondria

  Cloroplastau

  Proteinau

  Ensymau

  Y Corff Dynol

  Corff Dynol

  Ymennydd

  System Nerfol

  System Dreulio

  Golwg a'r Llygad

  Clywed a'r Glust

  Gweld hefyd: Yr Ail Ryfel Byd i Blant: Brwydr Guadalcanal

  Arogli a Blasu

  Croen

  Cyhyrau

  Anadlu

  Gwaed aCalon

  Esgyrn

  Rhestr o Esgyrn Dynol

  System Imiwnedd

  Organau

  Maeth

  Maeth

  Fitaminau a Mwynau

  Carbohydradau

  Lipidau

  Ensymau

  Geneteg

  Geneteg

  Cromosomau

  DNA

  Mendel ac Etifeddiaeth

  Patrymau Etifeddol

  Proteinau ac Asidau Amino

  Planhigion

  Ffotosynthesis

  Adeiledd Planhigion

  Gweld hefyd: Hanes: Swrrealaeth Celf i Blant

  Amddiffyn Planhigion

  Planhigion Blodeuo

  Planhigion nad ydynt yn Blodeuo

  Coed

  Organeddau Byw

  Dosbarthiad Gwyddonol

  Anifeiliaid

  Bacteria

  Protyddion

  Fyngau

  Firysau

  Clefyd

  Clefydau Heintus

  Meddygaeth a Chyffuriau Fferyllol

  Epidemigau a Phandemigau

  Epidemigau a Phandemigau Hanesyddol

  System Imiwnedd

  Canser

  Concussions

  Diabetes

  Ffliw

  Gwyddoniaeth >> Bioleg i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.