Gwlad Groeg Hynafol i Blant: Merched

Gwlad Groeg Hynafol i Blant: Merched
Fred Hall

Groeg yr Henfyd

Menywod

Hanes >> Gwlad Groeg yr Henfyd

Roedd merched yng Ngwlad Groeg yr Henfyd yn cael eu hystyried yn ddinasyddion eilradd i ddynion. Cyn priodi, roedd merched yn ddarostyngedig i'w tad ac yn gorfod ufuddhau i'w orchmynion. Ar ôl priodi, roedd gwragedd yn ddarostyngedig i'w gwŷr. Roedd dynion yn edrych i lawr ar fenywod ac yn cael eu hystyried yn ddim callach na phlant.

Aros Gartref

Roedd disgwyl i fenywod aros gartref a rheoli'r cartref. Yn ninas-wladwriaeth Athen, ni fyddai dynion weithiau'n caniatáu i'w gwragedd adael y cartref. Yn y bôn, carcharorion yn eu cartrefi eu hunain oeddent. Merched oedd yn rheoli'r caethweision cartref a hyd yn oed yn byw mewn rhan ar wahân o'r tŷ.

Menywod Cyfoethog

Roedd merched oedd yn briod â dynion cyfoethog yn aml wedi'u cyfyngu i'w cartrefi. Eu gwaith oedd rheoli'r cartref a dwyn meibion ​​i'r gŵr. Roeddent yn byw mewn rhan o'r cartref ar wahân i'r dynion a hyd yn oed yn bwyta eu prydau ar wahân i'r dynion. Roedd ganddyn nhw weision a oedd yn helpu i fagu'r plant, gwneud tasgau cartref, a rhedeg negeseuon. Roedd y rhan fwyaf o fenywod, hyd yn oed merched cyfoethog, yn helpu i wehyddu brethyn ar gyfer dillad y teulu.

Menywod Tlawd

Yn aml roedd gan fenywod tlawd fwy o ryddid na merched cyfoethog oherwydd na allent wneud hynny. fforddio cymaint o gaethweision. Gan nad oedd ganddyn nhw lawer o gaethweision, roedd angen i ferched tlawd adael y tŷ i redeg negeseuon, nôl dŵr, a siopa. Cymerasant rywbrydswyddi fel gweision i'r cyfoethog neu'n gweithio yn y siopau lleol.

A oedd gan fenywod hawliau cyfreithiol?

Mewn rhai o ddinas-wladwriaethau Groeg, fel Athen, roedd gan fenywod ychydig iawn o hawliau cyfreithiol. Yn Athen, yn gyffredinol ni allai merched fod yn berchen ar eiddo, ni allent bleidleisio, ac nid oeddent yn cael cymryd rhan yn y llywodraeth. Mewn dinas-wladwriaethau eraill, roedd gan fenywod ychydig mwy o hawliau, ond roedd ganddynt lai o hawliau o hyd na dynion.

Priodas

Fel arfer nid oedd gan fenywod unrhyw lais o ran pwy y priodent. Cawsant eu "rhoddi" mewn priodas gan eu tad i ddyn arall. Weithiau roedd merched ifanc iawn yn briod â dynion hŷn.

Merched Caethwasiaeth

Merched caethwasiaeth oedd y dosbarth isaf yng Ngwlad Groeg yr Henfyd. Nid yn unig yr oeddent yn gaethweision, ond hefyd yn wragedd.

Menywod yn Sparta

Yr oedd bywyd yn wahanol i ferched dinas-wladwriaeth Sparta. Yn Sparta, roedd merched yn cael eu parchu fel "mam y rhyfelwyr." Er nad oeddent yn cael eu hystyried yn gyfartal â dynion, roedd ganddyn nhw fwy o hawliau a rhyddid na merched Athen. Cawsant eu haddysgu, chwaraewyd chwaraeon, caniatawyd iddynt gerdded o amgylch y ddinas yn rhydd, ac roeddent hefyd yn gallu bod yn berchen ar eiddo.

Ffeithiau Diddorol Am Fenywod yng Ngroeg yr Henfyd

Gweld hefyd: Bywgraffiad y Llywydd John F. Kennedy for Kids
 • Pryd a gwraig birthed merch byddai'n edrych i ffwrdd oddi wrth ei gŵr mewn cywilydd. Weithiau byddai merched babanod diangen yn cael eu taflu allan gyda'r sbwriel.
 • Dadleuodd un math o athroniaeth Roegaidd o'r enw Stoicism y dylid trin dynion a merched yn gyfartal.
 • YnAthen, dim ond pethau a oedd yn llai na gwerth penodol o'r enw "medimnos" o rawn y gallai menywod eu prynu a'u gwerthu. Roedd hyn yn caniatáu iddynt brynu pethau bach yn y farchnad, ond heb gymryd rhan mewn bargeinion busnes mawr.
 • Y brif safle cyhoeddus y gallai menyw ei chael oedd fel offeiriades i un o dduwiesau Groeg.
 • Nid oedd merched yn cael cymryd rhan yn y gemau Olympaidd. Roedd merched priod yn cael eu gwahardd yn llwyr rhag mynychu a gallent gael eu rhoi i farwolaeth pe baent yn cael eu dal yn y gemau.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. I gael rhagor o wybodaeth am Wlad Groeg yr Henfyd:

  Trosolwg 5>

  Llinell Amser Gwlad Groeg yr Henfyd

  Daearyddiaeth

  Dinas Athen

  Sparta

  Minoans a Mycenaeans

  Dinas Groeg -yn datgan

  Rhyfel Peloponnesaidd

  Rhyfeloedd Persia

  Dirywiad a Chwymp

  Etifeddiaeth Gwlad Groeg Hynafol

  Geirfa a Thelerau

  Celfyddydau a Diwylliant

  Celf Groeg yr Henfyd

  Drama a Theatr

  Pensaernïaeth

  Gemau Olympaidd

  Llywodraeth Gwlad Groeg yr Henfyd

  Wyddor Roegaidd

  Bywyd Dyddiol

  Bywydau Dyddiol yr Hen Roegiaid

  Tref Roegaidd Nodweddiadol

  Bwyd

  Dillad

  Menywod yng Ngwlad Groeg

  Gwyddoniaeth a Thechnoleg

  Milwyr aRhyfel

  Gweld hefyd: Pêl-fasged: safleoedd chwaraewyr

  Caethweision

  Pobl

  Alexander Fawr

  Archimedes

  Aristotlys

  Pericles

  Plato

  Socrates

  25 Pobl Roegaidd Enwog

  Athronwyr Groeg

  Mytholeg Groeg

  Duwiau Groegaidd a Mytholeg

  Hercules

  Achilles

  Anghenfilod Mytholeg Roeg

  Y Titans

  Yr Iliad

  Yr Odyssey

  Y Duwiau Olympaidd

  Zeus

  Hera

  Poseidon

  Apollo

  Artemis

  Hermes

  Athena

  Ares

  Aphrodite

  Hephaestus

  Demeter

  Hestia

  Dionysus

  Hades

  Dyfynnu Gwaith

  Hanes >> Groeg yr Henfyd
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.