America Wladol i Blant: Caethwasiaeth

America Wladol i Blant: Caethwasiaeth
Fred Hall

America Drefedigaethol

Caethwasiaeth

Roedd caethwasiaeth yn gyffredin drwy'r tair trefedigaeth ar ddeg yn ystod y 1700au. Roedd y rhan fwyaf o'r caethweision yn bobl o dras Affricanaidd. Yn y blynyddoedd yn dilyn y Chwyldro Americanaidd, roedd llawer o daleithiau'r gogledd yn gwahardd caethwasiaeth. Erbyn 1840 roedd y rhan fwyaf o'r caethweision a oedd yn byw i'r gogledd o Linell Mason-Dixon yn rhydd. Parhaodd caethwasiaeth, fodd bynnag, i fod yn gyfreithlon yn nhaleithiau'r De tan ar ôl Rhyfel Cartref America.

Gweision Indenturedig

Dechreuodd gwreiddiau caethwasiaeth yn America gyda gweision wedi'u hinturio. Pobl oedd y rhain a ddygwyd drosodd o Brydain fel llafurwyr. Cytunodd llawer o'r bobl hyn i weithio am saith mlynedd yn gyfnewid am eu taith i America. Roedd eraill mewn dyled neu'n droseddwyr ac yn cael eu gorfodi i weithio fel gweision indenturedig i dalu am eu dyledion neu droseddau. gan Henry P. Moore Cyrhaeddodd Affricanwyr cyntaf y trefedigaethau Virginia yn 1619. Gwerthwyd hwy fel gweision indenturedig ac maent yn debygol o gael eu rhyddhau ar ôl gwasanaethu am eu saith mlynedd.

Sut dechreuodd caethwasiaeth?

Wrth i’r angen am lafur llaw dyfu yn y trefedigaethau, daeth gweision indenturedig yn anos i’w cael ac yn ddrytach. Roedd y bobl gaethiwus gyntaf yn weision indenturedig Affricanaidd a gafodd eu gorfodi i fod yn weision indenturedig am weddill eu hoes. Erbyn diwedd y 1600au, daeth caethwasiaeth Affricanwyr yn gyffredin yn y trefedigaethau. Deddfau newydda elwir yn "godau caethweision" yn cael eu pasio yn y 1700au cynnar a oedd yn ffurfioli hawliau cyfreithiol caethweision a statws y caethweision.

Pa swyddi oedd gan y caethweision?

Roedd y caethweision yn gweithio pob math o swyddi. Roedd llawer o'r caethweision yn ddwylo maes a oedd yn gweithio'r meysydd tybaco yn y cytrefi deheuol. Roedd y bobl gaethweision hyn yn gweithio'n galed iawn ac yn aml yn cael eu trin yn wael. Roedd eraill o'r caethweision yn weision tŷ. Roedd y caethweision hyn yn gwneud tasgau o gwmpas y tŷ neu'n helpu yn siop fasnach y caethweision.

Ble roedd y caethweision yn byw?

Roedd y caethweision a oedd yn gweithio ar ffermydd a phlanhigfeydd yn byw yn tai bychain ger y caeau. Er bod y tai hyn yn fach ac yn gyfyng, roedd ganddynt rywfaint o breifatrwydd gan y caethwas. Roedd teuluoedd a chymunedau bach yn gallu datblygu o gwmpas y chwarteri hyn. Roedd gan y caethweision a oedd yn gweithio yn y tŷ lai o breifatrwydd, weithiau'n byw ar eu pen eu hunain mewn llofft uwchben y gegin neu'r stablau.

Beth oedden nhw'n ei wisgo?

Maes dan gaethiwed yn gyffredinol yn cael un set o ddillad a oedd yn gorfod para am flwyddyn. Roedd y dillad hyn yn debyg o ran steil i'r hyn y byddai unrhyw ffermwr trefedigaethol yn ei wisgo wrth weithio. Roedd merched caethiwed yn gwisgo ffrogiau hir ac roedd dynion caethweision yn gwisgo pants a chrysau rhydd. Roedd y caethweision yn gweithio yn y tŷ fel arfer yn gwisgo'n brafiach, yn aml yn gwisgo hen ddillad eu caethwas.

Sut cafodd y caethweision eu trin?

Yroedd caethweision yn cael eu trin yn wahanol yn dibynnu ar eu caethweision. Yn gyffredinol, roedd caethweision maes yn cael eu trin yn waeth na chaethweision y tŷ. Weithiau roedd caethweision maes yn cael eu curo a'u chwipio. Fe'u gorfodwyd i weithio oriau hir heb fawr o orffwys.

Hyd yn oed i'r caethweision na chawsant eu trin yn greulon gan eu caethweision, roedd bod yn gaethweision yn fywyd ofnadwy. Nid oedd gan y caethweision unrhyw hawliau ac roeddent o dan orchmynion eu caethweision 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Roedd modd eu prynu neu eu gwerthu unrhyw bryd ac anaml y byddent yn gallu byw gyda'i gilydd am gyfnod hir fel teulu. Roedd plant yn aml yn cael eu gwerthu cyn gynted ag y gallent weithio, byth i weld eu rhieni eto.

Ffeithiau Diddorol am Gaethwasiaeth Yn ystod Cyfnod y Trefedigaethau

  • Cafodd llawer o Americanwyr Brodorol eu dal hefyd a eu gorfodi i gaethwasiaeth yn ystod y 1600au.
  • Daeth y caethweision yn symbolau o gyfoeth a statws cymdeithasol i gaethweision yn y De.
  • Nid oedd yr holl Affricanwyr a oedd yn byw yn y trefedigaethau Americanaidd yn gaeth. O 1790 ymlaen, roedd tua wyth y cant o Americanwyr Affricanaidd yn rhydd.
  • Erbyn canol y 1700au, roedd tua hanner y bobl oedd yn byw yn y trefedigaethau deheuol wedi eu caethiwo.
  • Pan sefydlodd John Oglethorpe y trefedigaeth Georgia gwnaeth gaethwasiaeth yn anghyfreithlon. Fodd bynnag, cafodd y gyfraith hon ei wyrdroi ym 1751.
Gweithgareddau
  • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

12>Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o hwntudalen:

Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. I ddysgu mwy am America Drefedigaethol:

22>
Trefedigaethau a Lleoedd

Trefedigaeth Goll Roanoke

Gweld hefyd: Rhestr o Ffilmiau Pixar i Blant

Anheddiad Jamestown

Trefedigaeth Plymouth a'r Pererinion

Y Tair Gwladfa ar Ddeg

Williamsburg

Bywyd Dyddiol

Dillad - Dynion

Dillad - Merched

Gweld hefyd: Yr Ail Ryfel Byd i Blant: Achosion yr Ail Ryfel Byd

Bywyd Dyddiol yn y Ddinas

Bywyd Dyddiol ar y Fferm

Bwyd a Choginio

Cartrefi ac Anheddau

Swyddi a Galwedigaethau

Lleoedd Mewn Tref Drefedigaethol

Swyddi Merched

Caethwasiaeth

Pobl

William Bradford

Henry Hudson

Pocahontas

James Oglethorpe

William Penn

Piwritaniaid

John Smith

Roger Williams

5>Digwyddiadau <7

Rhyfel Ffrainc ac India

Rhyfel y Brenin Philip

Mordaith Blodau Mai

Treialon Gwrachod Salem

Arall

Llinell Amser o America Drefedigaethol

Geirfa a Thelerau America Drefedigaethol

Dyfynnu Gwaith

Hanes >> America drefedigaethol
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.