ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ: ਸਮਾਂਰੇਖਾ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ: ਸਮਾਂਰੇਖਾ
Fred Hall

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ

ਸਮਾਂਰੇਖਾ

ਇਤਿਹਾਸ>> ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਨੂੰ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪੰਘੂੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣੇ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹ ਸੁਮੇਰ ਤੋਂ ਅੱਕਾਡੀਅਨਾਂ ਤੱਕ ਬੈਬੀਲੋਨੀਆਂ ਤੱਕ, ਅੱਸੀਰੀਅਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਬੇਬੀਲੋਨੀਆਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਅਸੂਰੀਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਗਿਆ।

5000 ਬੀ.ਸੀ. - ਸੁਮੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

4000 ਬੀ.ਸੀ. - ਸੁਮੇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੱਗੂਰਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ-ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ।

3500 ਬੀ.ਸੀ. - ਹੇਠਲੇ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਕਈ ਸੁਮੇਰ ਸ਼ਹਿਰ-ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਰ, ਉਰੂਕ, ਏਰੀਡੂ, ਕਿਸ਼, ਲਾਗਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਪਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

3300 ਬੀ ਸੀ - ਸੁਮੇਰੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।

3200 BC - ਸੁਮੇਰੀਅਨ ਲੋਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

3000 BC - ਸੁਮੇਰੀਅਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ 60 ਦੇ ਨਾਲ।

2700 BC - ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁਮੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾ ਗਿਲਗਾਮੇਸ਼ ਊਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2400 BC - ਸੁਮੇਰੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਕਾਡੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਵਿੱਚ।

2330 ਬੀ.ਸੀ. - ਅਕਾਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਨ I ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਮੇਰੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਮਰਾਜ, ਅਕਾਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

2250 ਬੀ.ਸੀ. - ਅੱਕਾਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਰਮ-ਸਿਨ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ। ਉਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।

2100 ਈ.ਪੂ. - ਅਕਾਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਮੇਰੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2000 ਬੀ.ਸੀ. - ਏਲਾਮਾਈਟਸ ਨੇ ਉਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ।

1900 ਈਸਾ ਪੂਰਵ - ਉੱਤਰੀ ਮੇਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ।

1792 ਈਸਾ ਪੂਰਵ - ਹਮੁਰਾਬੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ. ਉਸਨੇ ਹਮੂਰਾਬੀ ਦੀ ਸੰਹਿਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੇਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।

1781 ਈਸਾ ਪੂਰਵ - ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀ-ਅਦਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੂਰੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੈਬੀਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

1750 ਈਸਾ ਪੂਰਵ - ਹਮੂਰਾਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬੇਬੀਲੋਨੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

1595 ਈਸਾ ਪੂਰਵ - ਕੈਸਾਈਟਸ ਨੇ ਬੇਬੀਲੋਨ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।

1360 BC - ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ।

1250 BC - ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

1225 BC - ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ।

1115 ਈਸਾ ਪੂਰਵ - ਰਾਜਾ ਟਿਗਲਾਥ-ਪਿਲਿਸਰ I ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਦੂਜਾ ਅਸੂਰੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

1077 ਈਸਾ ਪੂਰਵ - ਟਿਗਲਾਥ-ਪਿਲਿਸਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ।

744 ਈਸਾ ਪੂਰਵ - ਟਿਗਲਾਥ-ਪਿਲਿਸਰ III ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਗਿਆ।

721 ਈਸਾ ਪੂਰਵ - ਰਾਜਾ ਸਰਗਨ II ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਆ। ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

709 ਈਸਾ ਪੂਰਵ - ਸਰਗਨ II ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲਿਆ।ਬਾਬਲ।

705 ਈਸਾ ਪੂਰਵ - ਸਰਗਨ II ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਨਹੇਰੀਬ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਨੀਨਵੇਹ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

668 ਈਸਾ ਪੂਰਵ - ਅਸ਼ੂਰਬਨੀਪਾਲ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਉਸਨੇ ਨੀਨਵੇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।

626 ਈਸਾ ਪੂਰਵ - ਅਸ਼ੂਰਬਨੀਪਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

616 ਈਸਾ ਪੂਰਵ - ਨਬੋਪੋਲਾਸਰ ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਬਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ। . ਨਵ-ਬੇਬੀਲੋਨੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

604 ਈਸਾ ਪੂਰਵ - ਨਬੋਪੋਲਾਸਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨੇਬੂਚਡਨੇਜ਼ਰ II ਬੇਬੀਲੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ 43 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਬੀਲੋਨੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲਿਆਵੇਗਾ।

550 BC - ਸਾਇਰਸ ਮਹਾਨ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

539 BC - ਸਾਇਰਸ ਮਹਾਨ ਬਾਬਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

522 ਈਸਾ ਪੂਰਵ - ਦਾਰਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਸਤਰਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

518 ਈਸਾ ਪੂਰਵ - ਡੇਰੀਅਸ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਪਰਸੇਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ।

490 ਬੀ ਸੀ - ਡੇਰਿਅਸ ਮੈਂ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਰਾਥਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ।

480 BC - Xerxes I ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।

333 BC - ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ:

ਸਮਝਾਣ

ਮੇਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਦੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ

ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰਮੇਸੋਪੋਟਾਮੀਆ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬਾਸਕਟਬਾਲ: ਰੈਫਰੀ ਸਿਗਨਲ

ਦਿ ਜ਼ਿਗਗੁਰਟ

ਵਿਗਿਆਨ, ਖੋਜ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਅਸੀਰੀਅਨ ਆਰਮੀ

ਫਾਰਸੀ ਯੁੱਧ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ: ਟਾਇਟਨਸ

ਸੁਮੇਰੀਅਨ

ਅੱਕਾਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ

ਬੇਬੀਲੋਨੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ

ਅਸੀਰੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ

ਫਾਰਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸਭਿਆਚਾਰ

ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ

ਧਰਮ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ

ਹਮੂਰਾਬੀ ਦਾ ਕੋਡ

ਸੁਮੇਰੀਅਨ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਕਿਊਨੀਫਾਰਮ

ਗਿਲਗਾਮੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਂਕਾਵਿ

ਲੋਕ

ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਜੇ

ਸਾਈਰਸ ਮਹਾਨ

ਡਾਰੀਅਸ I

ਹਮੂਰਾਬੀ

ਨੇਬੂਚਡਨੇਜ਼ਰ II

ਕੰਮ

ਇਤਿਹਾਸ >> ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ
Fred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।