ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ: ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਾਮਰਾਜ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ: ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਾਮਰਾਜ
Fred Hall

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ

ਫਾਰਸੀ ਸਾਮਰਾਜ

ਇਤਿਹਾਸ>> ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ

ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਬਾਬਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ. ਇਸਨੂੰ ਅਕਮੀਨੀਡ ਸਾਮਰਾਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਣਜਾਣ ਦੁਆਰਾ

ਵੱਡਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਦੇਖੋ

ਸਾਈਰਸ ਮਹਾਨ

ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਇਰਸ ਮਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਇਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 550 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਿਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਬੀਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਾਮਰਾਜ ਉੱਥੇ ਵਧੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ, ਮਿਸਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ 3,000 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ

ਸਾਇਰਸ ਮਹਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਫਾਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਜੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ

ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਰਾਪ ਸਤਰਾਪ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 30 ਸਤਰਾਪ ਸਨ।

ਸਾਮਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੜਕ ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਮਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਸੀ। ਇਹ ਸੜਕ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਾਰਡਿਸ ਤੋਂ ਏਲਾਮ ਦੇ ਸੂਜ਼ਾ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1,700 ਮੀਲ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਧਰਮ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੋਮ: ਰੋਮਨ ਕਾਨੂੰਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਨਬੀ ਜ਼ੋਰਾਸਟਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੇਵਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ

ਰਾਜੇ ਦਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਫਾਰਸੀ ਲੋਕ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 490 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਦਾਰਾ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ-ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਏਥਨਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਰਾਥਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਐਥਿਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਰਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਥਰਮੋਪੀਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨਾਨੀ ਫਲੀਟ ਨੇ ਸਲਾਮਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ

ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਯੂਨਾਨੀ. ਸਾਲ 334 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਨੇ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ।

ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ

 • ਨਾਮ "ਫ਼ਾਰਸੀ" ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਬਾਇਲੀ ਨਾਮ ਪਰਸੁਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗ੍ਰਿਸ ਨਦੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
 • ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਸੀ ਰਾਜਾ ਆਰਟੈਕਸਰਕਸ II ਸੀ ਜਿਸਨੇ 404 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। -358 ਬੀ.ਸੀ. ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ।
 • ਫਾਰਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
 • ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਰਸੇਪੋਲਿਸ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਮ "ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਹਿਰ" ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਹੈ।
 • ਸਾਇਰਸ ਮਹਾਨ ਨੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
 • ਇਸ ਪੰਨੇ ਬਾਰੇ ਦਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਵਿਜ਼ ਲਓ।

 • ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸੁਣੋ:
 • ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਆਡੀਓ ਤੱਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਜਾਨਵਰ: ਕੋਮੋਡੋ ਡਰੈਗਨ

  ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ:

  ਸਮਝਾਣ

  ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ

  ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ

  ਦਿ ਜ਼ਿਗੂਰਟ

  ਵਿਗਿਆਨ, ਖੋਜ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

  ਅੱਸ਼ੂਰੀਅਨ ਆਰਮੀ

  ਫਾਰਸੀ ਯੁੱਧ

  ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

  ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ

  ਸੁਮੇਰੀਅਨ

  ਅੱਕਾਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ

  ਬੇਬੀਲੋਨੀਅਨਸਾਮਰਾਜ

  ਅਸੀਰੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ

  ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸਭਿਆਚਾਰ

  ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

  ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ

  ਧਰਮ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ

  ਹਮੂਰਾਬੀ ਦਾ ਕੋਡ

  ਸੁਮੇਰੀਅਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਊਨੀਫਾਰਮ

  ਗਿਲਗਾਮੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਂਕਾਵਿ

  ਲੋਕ

  ਮੇਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਜੇ

  ਸਾਈਰਸ ਮਹਾਨ

  ਦਾਰਾ ਪਹਿਲਾ

  ਹਮੂਰਾਬੀ

  ਨੇਬੂਕਦਨੱਸਰ II

  ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

  ਇਤਿਹਾਸ >> ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟਾਮੀਆ




  Fred Hall
  Fred Hall
  ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।