ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ: ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ: ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ
Fred Hall

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ

ਵਿਗਿਆਨ >> ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ

ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ।

ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ

ਵੱਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਨੂੰ "ਆਵਰਤੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਤ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਤੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਾਲਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਵੈਲੇਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰੀਜੱਟਲ ਕਤਾਰ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸੱਤ (ਜਾਂ ਅੱਠ) ਪੀਰੀਅਡ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤੱਤ ਹਨ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਹੀਲੀਅਮ। ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 32 ਤੱਤ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੱਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗਰੁੱਪ

ਸਮੂਹ ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਦੇ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੇਬਲ ਇੱਥੇ 18 ਕਾਲਮ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ।

ਸਮੂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨੋਬਲ ਜਾਂ ਇਨਰਟ ਗੈਸਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਅਠਾਰਵੇਂ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਖਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਖੱਬੇ-ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਮ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤੱਤ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੱਤ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ

ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤੱਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਲਈ H। ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਹੇ ਲਈ Fe ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਲਈ Au। ਸੋਨੇ ਲਈ "Au" ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ "aurum" ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ?

ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਮਿਤਰੀ ਮੈਂਡੇਲੀਵ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1869. ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂਡੇਲੀਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ।

ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥ

  • ਕਾਰਬਨ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਜੀਵਨ।
  • ਫਰਾਂਸੀਅਮ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਤੱਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਔਂਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
  • ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖਰ J ਹੈ।
  • ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੱਤ ਚਾਂਦੀ (ਪ੍ਰਤੀਕ ਐਗ) ਜੋ ਕਿ ਲਾਤੀਨੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜੇਂਟਮ ਹੈ।
  • ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਵਿਜ਼ ਲਓ।

ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ:

ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਆਡੀਓ ਤੱਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ

(ਵੱਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)

ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤੱਤ ਅਤੇ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ

ਤੱਤ

ਅਲਕਲੀ ਧਾਤੂਆਂ

ਲੀਥੀਅਮ

ਸੋਡੀਅਮ

ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ

ਅਲਕਲੀਨ ਅਰਥ ਧਾਤੂਆਂ

ਬੇਰੀਲੀਅਮ

ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ

ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ

ਰੇਡੀਅਮ

ਪਰਿਵਰਤਨ ਧਾਤੂ

ਸਕੈਂਡੀਅਮ

ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ

ਵੈਨੇਡੀਅਮ

ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ

ਮੈਂਗਨੀਜ਼

ਲੋਹਾ

ਕੋਬਾਲਟ

ਨਿਕਲ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਕ ਮਿਥਿਹਾਸ

ਸੀ. ਓਪਰ

ਜ਼ਿੰਕ

ਸਿਲਵਰ

ਪਲੈਟੀਨਮ

ਸੋਨਾ

ਪਾਰਾ

15> ਪੋਸਟ- ਤਬਦੀਲੀਧਾਤੂਆਂ

ਅਲਮੀਨੀਅਮ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੈਨੇਸੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਗੈਲੀਅਮ

ਟਿਨ

ਲੀਡ

ਮੈਟਲਾਇਡਜ਼

ਬੋਰਾਨ

ਸਿਲਿਕਨ

ਜਰਮੇਨੀਅਮ

ਆਰਸੈਨਿਕ

ਨਾਨ ਧਾਤੂ

ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ

ਕਾਰਬਨ

ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ

ਆਕਸੀਜਨ

ਫਾਸਫੋਰਸ

ਸਲਫਰ

2> ਹੈਲੋਜਨ

ਫਲੋਰੀਨ

ਕਲੋਰੀਨ

ਆਓਡੀਨ

ਨੋਬਲ ਗੈਸਾਂ

ਹੀਲੀਅਮ

ਨੀਓਨ

ਆਰਗਨ

ਲੈਂਥਾਨਾਈਡਸ ਅਤੇ ਐਕਟਿਨਾਈਡਸ

ਯੂਰੇਨੀਅਮ

ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ

ਹੋਰ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ

ਮਾਟਰ

ਐਟਮ

ਅਣੂ

ਆਈਸੋਟੋਪ

ਘਨ, ਤਰਲ, ਗੈਸਾਂ

ਪਿਘਲਣਾ ਅਤੇ ਉਬਾਲਣਾ

ਰਸਾਇਣਕ ਬੰਧਨ

ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ

ਰੇਡੀਓਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ

ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ

ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ

ਮਿਸ਼ਰਣ

ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ

ਹੱਲ

ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਬੇਸ

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

ਧਾਤਾਂ

ਲੂਣ ਅਤੇ ਸਾਬਣ

ਪਾਣੀ

ਹੋਰ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਲੈਬ ਉਪਕਰਣ

ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨੀ

ਵਿਗਿਆਨ >> ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ
Fred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।