ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ: ਗੁਣਾ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ: ਗੁਣਾ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ
Fred Hall

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ

ਗੁਣਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ

ਗੁਣਾ ਕੀ ਹੈ?

ਗੁਣਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ।

ਉਦਾਹਰਨ:

5 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ = 5 + 5 + 5 + 5 = 20

ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ 5 ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ "ਵਾਰ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ:

 • 7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21
 • 2 x 1 = 2<10
 • 3 x 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18
ਗੁਣਾ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਗੁਣਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ "x" ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ "*" ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 5 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

 • 5 x 4
 • 5 * 4
 • 5 ਗੁਣਾ 4
ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਣਾ ਉਹ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:
 • ab = a x b
 • (a +1)(b + 1) = (a +1) x (b + 1)
ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ

ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਣਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।

ਕਾਰਕ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਤਪਾਦ ਜਵਾਬ ਹਨ।

(ਕਾਰਕ) x (ਫੈਕਟਰ) = ਉਤਪਾਦ

ਜ਼ੀਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ

ਜ਼ੀਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ:

 • 1 x 0 =0
 • 7676 x 0 = 0
 • 0 x 12 = 0
 • 0 x b = 0
ਜਦੋਂ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ:

 • 1 x 12 = 12
 • 7654 x 1 = 7654
 • 1 x 0 = 0<10
 • 1 x b = b
ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ

ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੱਸ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਾਓ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ:

 • 5 x 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20
 • 4 x 5 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20

 • 3 x 2 = 2 + 2 + 2 = 6
 • 2 x 3 = 3 + 3 = 6
 • 4 x 1 = 1 + 1 + 1 +1 = 4
 • 1 x 4 = 4 = 4
 • ਗੁਣਾ ਸਾਰਣੀ

  ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 1 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੁਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ 1 x 1 ਤੋਂ 12 x 12 ਤੱਕ ਹੈ।

  ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਕੰਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

  ਇਹ ਸਾਰਣੀ ਹੈ:

  ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਐਡਵਾਂਸਡ ਕਿਡਜ਼ ਮੈਥਵਿਸ਼ੇ

  ਗੁਣਾ 17>

  ਗੁਣਾ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

  ਲੰਬਾ ਗੁਣਾ

  ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂ

  ਭਾਗ

  ਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

  ਲੰਬੀ ਵੰਡ

  ਵਿਭਾਜਨ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂ

  ਭਿੰਨਾਂ

  ਭਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

  ਬਰਾਬਰ ਭਿੰਨਾਂ

  ਭਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣਾ<7

  ਭਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣਾ

  ਭਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੰਡਣਾ

  ਦਸ਼ਮਲਵ

  ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਮੁੱਲ

  ਦਸ਼ਮਲਵ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣਾ

  ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੰਡਣਾ ਅੰਕੜੇ

  ਮੀਨ, ਮਾਧਿਅਮ, ਮੋਡ ਅਤੇ ਰੇਂਜ

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਕ ਮਿਥਿਹਾਸ

  ਤਸਵੀਰ ਗ੍ਰਾਫ਼

  ਅਲਜਬਰਾ

  ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ

  ਘਾਤਕ

  ਅਨੁਪਾਤ

  ਅਨੁਪਾਤ, ਅੰਸ਼, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

  ਜੀਓਮੈਟਰੀ

  ਬਹੁਭੁਜ

  ਚਤੁਰਭੁਜ

  ਤਿਕੋਣ

  ਪਾਈਥਾਗੋਰਿਅਨ ਥਿਊਰਮ

  ਚੱਕਰ

  ਪਰੀਮੀਟਰ

  ਸਤਹੀ ਖੇਤਰ

  ਵਿਵਿਧ

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੂਗੋਲ: ਅਰਜਨਟੀਨਾ

  ਗਣਿਤ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਯਮ

  ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ

  ਰੋਮਨ ਅੰਕ

  ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ

  Ba ck to ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ

  ਵਾਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ
  Fred Hall
  Fred Hall
  ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।