Iselder Mawr: Diwedd ac Etifeddiaeth i Blant

Iselder Mawr: Diwedd ac Etifeddiaeth i Blant
Fred Hall

Y Dirwasgiad Mawr

Diwedd ac Etifeddiaeth

Hanes>> Y Dirwasgiad Mawr

Pryd ddaeth y Dirwasgiad Mawr i ben?

Ni ddaeth y Dirwasgiad Mawr i ben un diwrnod yn unig ac roedd popeth yn well. Mae'r union ddyddiad pan ddaeth y Dirwasgiad Mawr i ben yn destun cryn drafod gan haneswyr ac economegwyr. Roedd y rhan fwyaf o bobl yn rhoi “dechrau’r diwedd” ar ddechrau’r Ail Ryfel Byd ym 1939.

Beth achosodd iddo ddod i ben?

Hyd yn oed mwy o ddadlau yw’r hyn a achosodd y Dirwasgiad Mawr i ben. Mae'r rhan fwyaf o haneswyr yn cyfeirio at yr Ail Ryfel Byd. Pan ddechreuodd y rhyfel, aeth ffatrïoedd yn ôl i gynhyrchu cyflenwad llawn gan adeiladu cyflenwadau rhyfel fel tanciau, awyrennau, llongau, gynnau, a bwledi. Gostyngodd diweithdra wrth i ddynion ifanc ymuno â'r fyddin ac wrth i bobl fynd i weithio yn y ffatrïoedd. Mae pobl eraill yn rhoi clod i raglenni’r Fargen Newydd yn y 1930au am ddod â’r dirwasgiad i ben.

Heb os, roedd llawer o ffactorau a helpodd i gael economi UDA i fynd eto. Cyfrannodd yr Ail Ryfel Byd, rheoliadau'r llywodraeth, system fancio newydd, a diwedd y sychder yn y Canolbarth i gyd at adferiad yr economi.

Etifeddiaeth

Y Gadawodd Dirwasgiad Mawr etifeddiaeth barhaol ar bobl a llywodraeth yr Unol Daleithiau. Roedd llawer o bobl a oedd yn byw trwy'r oes yn ddrwgdybus o fanciau ac na fyddent bellach yn prynu nwyddau gan ddefnyddio credyd. Fe wnaethant brynu pethau gydag arian parod a storio dognau brys yn eu hislawr. Teimlai pobl eraillfod yr iselder yn eu gwneyd hwy a'r wlad yn gryfach. Dysgodd bobl am waith caled a goroesi.

Y Fargen Newydd

Newidiodd y llu o asiantaethau a chyfreithiau a basiwyd gan y Fargen Newydd y wlad am byth. Newidiodd y Fargen Newydd y ffordd yr oedd pobl yn meddwl am rôl y llywodraeth. Efallai mai'r gyfraith newydd bwysicaf oedd y Ddeddf Nawdd Cymdeithasol. Roedd y ddeddf hon (trwy dreth gyflogres) yn darparu ymddeoliad i'r henoed, cymorth i'r anabl, ac yswiriant diweithdra. Mae'n dal i fod yn rhan fawr o'r llywodraeth heddiw.

Mae rhaglenni eraill y Fargen Newydd sy'n effeithio ar ein bywydau heddiw yn cynnwys diwygio bancio (fel yswiriant FDIC sy'n cadw'ch arian yn y banc yn ddiogel), rheoliadau'r farchnad stoc (i gadw cwmnïau rhag dweud celwydd am eu helw), rhaglenni fferm, rhaglenni tai, a chyfreithiau sy'n amddiffyn a rheoleiddio undebau.

Gwaith Cyhoeddus

Mae'r rhaglenni gwaith, megis y WPA, y Gwnaeth PWA, a'r CSC, fwy na dim ond darparu swyddi i'r di-waith, gadawon nhw farc parhaol ar y wlad. Adeiladodd y WPA (Gweinyddiaeth Cynnydd Gwaith) dros 5,000 o ysgolion newydd, 1,000 o lyfrgelloedd, 8,000 o barciau, dros 650,000 o filltiroedd o ffyrdd newydd, ac adeiladu neu atgyweirio dros 124,000 o bontydd. Mae llawer o'r ysgolion, parciau, pontydd, llyfrgelloedd a ffyrdd hyn yn dal i gael eu defnyddio heddiw. Bu’r seilwaith hwn o gymorth i economi’r Unol Daleithiau am ddegawdau i ddod.

Ffeithiau Diddorol Am Ddiwedd ac Etifeddiaeth y MawreddIselder

 • Plannodd CSC bron i 3 biliwn o goed ledled y wlad.
 • Rhoddodd y Ddeddf Safonau Llafur Teg y deugain awr yr wythnos, yr isafswm cyflog, a rheoliadau sefydledig ar lafur plant i ni. .
 • Gosododd yr AWG hefyd dros 16,000 o filltiroedd o linellau dŵr newydd.
 • Ym 1934, dechreuodd yr FDIC yswirio hyd at $2,500 mewn adneuon banc. Heddiw mae'r FDIC yn yswirio hyd at $250,000 mewn adneuon.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. Rhagor am y Dirwasgiad Mawr

  Trosolwg

  Llinell Amser

  Achosion y Dirwasgiad Mawr

  Diwedd y Dirwasgiad Mawr

  Geirfa a Thelerau

  Digwyddiadau

  Byddin Bonws

  Powlen Llwch

  Y Fargen Newydd Gyntaf

  Gweld hefyd: Kids Math: Cyflwyniad i Hafaliadau Llinol

  Ail Fargen Newydd

  Gwahardd

  Cwymp yn y Farchnad Stoc

  Diwylliant

  Trosedd a Throseddwyr

  Bywyd Dyddiol yn y Ddinas

  Bywyd Dyddiol ar y Fferm

  Adloniant a Hwyl

  Jazz

  Pobl

  Louis Armstrong

  Al Capone

  Amelia Earhart

  Herbert Hoover

  J. Edgar Hoover

  Charles Lindbergh

  Eleanor Roosevelt

  Franklin D. Roosevelt

  Babe Ruth

  Arall

  Sgyrsiau Glan Tân

  Empire State Building

  Hoovervilles

  Gwahardd

  Hugeiniau Rhuo

  GwaithDyfynnwyd

  Gweld hefyd: Bywgraffiad LeBron James i Blant

  Hanes >> Y Dirwasgiad Mawr
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.