Cemeg i Blant: Enwi Cyfansoddion Cemegol

Cemeg i Blant: Enwi Cyfansoddion Cemegol
Fred Hall

Cemeg i Blant

Enwi Cyfansoddion Cemegol

Mae cyfansoddion cemegol yn cael eu ffurfio pan fydd bondiau cemegol yn uno elfennau. Mae'r bondiau hyn mor gryf nes bod y cyfansoddyn yn ymddwyn fel un sylwedd. Mae gan gyfansoddion eu priodweddau eu hunain sy'n unigryw i'r elfennau y maent wedi'u gwneud ohonynt. Math o foleciwl gyda mwy nag un elfen yw cyfansoddyn. Gallwch fynd yma i ddysgu mwy am foleciwlau a chyfansoddion.

Sut mae Cyfansoddion yn cael eu Enwi

Mae gan gemegwyr ffordd benodol o enwi cyfansoddion. Mae'n ddull safonol o enwi cyfansoddion sy'n cael ei ddefnyddio gan wyddonwyr ledled y byd. Mae'r enw wedi'i adeiladu o'r elfennau ac adeiladwaith y moleciwl.

Confensiwn Enwi Sylfaenol

Yn gyntaf byddwn yn ymdrin â sut i enwi moleciwlau â dwy elfen (cyfansoddion deuaidd ). Mae gan enw cyfansoddyn â dwy elfen ddau air.

I gael y gair cyntaf rydyn ni'n defnyddio enw'r elfen gyntaf, neu'r elfen i'r chwith o'r fformiwla. I gael yr ail air rydym yn defnyddio enw'r ail elfen ac yn newid yr ôl-ddodiad i "ide" ar ddiwedd y gair.

Rhai enghreifftiau o ychwanegu'r "ide":

O = ocsigen = ocsid

Cl = clorin = clorid

Br = bromin = bromid

F = fflworin = fflworid

Enghreifftiau o gyfansoddion deuaidd:<7

NaCl - sodiwm clorid

MgS - sylffid magnesiwm

InP = ffosffid indiwm

Beth os oes mwy nag un atom?

Ynachosion lle mae mwy nag un atom (er enghraifft mae dau atom ocsigen yn CO 2 ) rydych yn ychwanegu rhagddodiad i ddechrau'r elfen yn seiliedig ar nifer yr atomau. Dyma restr o'r rhagddodiaid a ddefnyddiwyd:

>
# Atoms

1

2

3

4

5

6

7

4>8

9

10

Rhagddodiad

mono-

di-

tri-

tetra-

penta-

hexa-

hepta-

octa-

nona-

deca-

** nodyn: ni ddefnyddir y rhagddodiad "mono" ar yr elfen gyntaf. Er enghraifft CO = carbon monocsid.

Enghreifftiau:

CO 2 = carbon deuocsid

N 2 O = dinitrogen monocsid

CCL 4 = tetraclorid carbon

S 3 N 2 = denitrid trisulffwr

Sut mae trefn yr elfennau yn cael ei bennu?

Pan mae dwy elfen mewn cyfansoddyn, pa elfen sy'n mynd gyntaf yn yr enw?

Os yw'r cyfansoddyn wedi'i wneud o fetel elfen ac elfen nonmetal, yna yr elfen metel yn gyntaf. Os oes dwy elfen anfetel, yna'r enw cyntaf yw'r elfen ar ochr chwith y tabl cyfnodol.

Enghreifftiau:

  • Mewn cyfansoddyn sy'n cynnwys haearn a fflworid, y metel (haearn ) fyddai'n mynd yn gyntaf.
  • Mewn cyfansoddyn sy'n cynnwys carbon ac ocsigen byddai'r elfen i'r chwith ar y tabl cyfnodol (carbon) yn mynd gyntaf.
Rheolau Enwi Mwy Cymhleth<6

Gweler isod am rai o'r rhai mwy cymhlethrheolau enwi.

Enwi Cyfansoddion Metel-Anfetel

Os yw un o'r ddau gyfansoddyn yn fetel, yna mae'r confensiwn enwi yn newid ychydig. Gan ddefnyddio'r dull stoc, defnyddir rhifolyn rhufeinig ar ôl y metel i ddangos pa ïon sy'n defnyddio'r wefr.

Enghreifftiau:

Ag 2 Cl 2 = deuclorid arian (II)

FeF 3 = fflworid haearn (III)

Enwi Cyfansoddion Polyatomig

Polyatomig mae cyfansoddion yn defnyddio ôl-ddodiad gwahanol. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn gorffen yn "-ate" neu "-ite". Mae rhai eithriadau sy'n gorffen mewn "-ide" gan gynnwys hydrocsid, perocsid, a cyanid.

Enghreifftiau:

Na 2 SO 4 = sodiwm sylffad

Na 3 PO 4 = sodiwm ffosffad

Na 2 SO 3 = sodiwm sylffit

Enwi Asidau

Mae asidau hydro yn defnyddio'r rhagddodiad "hydro-" a'r ôl-ddodiad "-ic".

HF = asid hydrofflworig

HCl - asid hydroclorig

Mae ocsoasidau sy'n cynnwys ocsigen yn defnyddio'r ôl-ddodiad "-ous" neu "-ic". Defnyddir yr ôl-ddodiad "-ic" ar gyfer yr asid sydd â mwy o atomau ocsigen.

H 2 SO 4 = asid sylffwrig

HNO 2 = asid nitraidd

HNO 3 = asid nitrig

Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn ar y dudalen hon.

Gwrandewch ar ddarlleniad o'r dudalen hon:

Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

Mwy o Bynciau Cemeg <7

Mater

Atom

Moleciwlau

Isotopau

Solidau, Hylifau,Nwyon

Toddi a Berwi

Bondio Cemegol

Adweithiau Cemegol

Ymbelydredd ac Ymbelydredd

Gweld hefyd: Rhufain Hynafol: Llenyddiaeth

Cymysgeddau a Chyfansoddion

Gweld hefyd: Bioleg i Blant: lipidau a Brasterau

Enwi Cyfansoddion

Cymysgeddau

Gwahanu Cymysgeddau

Toddion

Asidau a Basau

Crisialau

Metelau

Halen a Sebon

Dŵr

Arall

Geirfa a Thermau

Offer Lab Cemeg

Cemeg Organig

Cemegwyr Enwog

Elfennau a'r Tabl Cyfnodol

Elfennau

Tabl Cyfnodol

Gwyddoniaeth >> Cemeg i Blant
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.