Anifeiliaid: fertebratau

Anifeiliaid: fertebratau
Fred Hall

Tabl cynnwys

Fertebratau

Yn ôl i Anifeiliaid

Beth yw fertebratau?

Mae fertebratau yn anifeiliaid sydd ag asgwrn cefn neu asgwrn cefn, a elwir hefyd yn fertebra. Mae'r anifeiliaid hyn yn cynnwys pysgod, adar, mamaliaid, amffibiaid, ac ymlusgiaid.

Sut maen nhw'n cael eu dosbarthu?

Dosberthir fertebrata gan y cordad subphylum fertebrata. Infertebratau yw unrhyw anifail arall sy'n cael ei ddosbarthu y tu allan i'r dosbarth hwnnw.

A oes llawer o rywogaethau asgwrn cefn?

Ar hyn o bryd mae tua 65,000 o rywogaethau o anifeiliaid asgwrn cefn hysbys. Mae hyn yn swnio fel llawer, ond dim ond tua 3% o'r holl anifeiliaid ar y Ddaear yw fertebratau. Infertebratau yw'r rhan fwyaf o rywogaethau anifeiliaid.

Beth yw rhai anifeiliaid asgwrn cefn?

 • Pysgod - Mae pysgod yn anifeiliaid sy'n byw yn y dŵr. Mae ganddyn nhw dagellau sy'n caniatáu iddyn nhw anadlu o dan ddŵr. Gall gwahanol rywogaethau o bysgod fyw mewn dŵr ffres neu ddŵr halen. Mae rhai enghreifftiau o bysgod yn cynnwys brithyll y nant, y siarc gwyn mawr, pysgod llew, a'r pysgodyn cleddyf.
 • Adar - Mae adar yn anifeiliaid sydd â phlu, adenydd, ac yn dodwy wyau. Mae llawer o adar, ond nid pob un, yn gallu hedfan. Mae rhai enghreifftiau o rywogaethau adar yn cynnwys yr eryr moel, y cardinal, y fflamingo, yr estrys, a'r hebog cynffongoch.
 • Mamaliaid - Mae mamaliaid yn anifeiliaid gwaed cynnes sy'n magu eu cywion â llaeth ac sydd â ffwr neu wallt . Mae rhai enghreifftiau o famaliaid yn cynnwys bodau dynol, dolffiniaid, jiráff, ceffylau, ahyenas brych.
 • Amffibiaid - Mae amffibiaid yn anifeiliaid gwaed oer. Maen nhw'n dechrau eu bywydau yn byw yn y dŵr gyda thagellau yn union fel pysgod. Yn ddiweddarach maent yn datblygu ysgyfaint a gallant symud i dir sych. Mae amffibiaid yn cynnwys llyffantod, llyffantod, madfallod dŵr a salamanderiaid.
 • Ymlusgiaid - Mae ymlusgiaid yn anifeiliaid gwaed oer sy'n dodwy wyau. Mae eu croen wedi'i orchuddio â graddfeydd caled a sych. Mae rhywogaethau o ymlusgiaid yn cynnwys aligatoriaid, crocodeiliaid, nadroedd, madfallod, a chrwbanod.
Gwaed oer a gwaed cynnes

Gall anifeiliaid asgwrn cefn fod naill ai â gwaed cynnes neu oerfel- gwaedlyd. Ni all anifail gwaed oer gynnal tymheredd corff cyson. Mae tymheredd eu corff yn cael ei bennu gan yr amgylchedd allanol. Bydd anifeiliaid gwaed oer yn symud o gwmpas yn ystod y dydd rhwng y cysgod a'r haul i gynhesu neu oeri. Mae anifeiliaid gwaed oer yn ectothermig, sy'n golygu gwres allanol. Mae ymlusgiaid, amffibiaid a physgod i gyd â gwaed oer.

Mae anifeiliaid gwaed cynnes yn gallu rheoli eu tymheredd mewnol. Gallant chwysu neu pantio i oeri a chael ffwr a phlu i'w cadw'n gynnes. Gelwir anifeiliaid gwaed cynnes yn endothermig, sy'n golygu "gwres y tu mewn". Dim ond adar a mamaliaid sydd â gwaed cynnes.

Mawr a Bach

Credir mai'r asgwrn cefn lleiaf yw broga bychan o'r enw Paedophryne amauensis. Dim ond i tua 0.3 modfedd o hyd y mae'n tyfu. Y mwyaf yw'r morfil glas, sy'n gallu tyfu idros 100 troedfedd o hyd a 400,000 pwys.

Gweld hefyd: Hanes Talaith Texas i Blant

Ffeithiau Hwyl am Fertebratau

Gweld hefyd: Pêl-fasged: Y Cloc ac Amseru
 • Yr unig famaliaid sy'n dodwy wyau yw monotremau fel y platypus a'r anteater pigog.
 • Y mae ymlusgiaid yn byw ar bob cyfandir ac eithrio Antarctica.
 • Y mae gan y rhan fwyaf o bysgod sgerbydau o asgwrn, a gelwir hwy yn bysgod esgyrnog. Mae gan bysgod eraill sgerbydau wedi'u gwneud o gartilag. Mae'r rhain yn cynnwys siarcod a phelydryn.
 • Gall llyffantod anadlu trwy eu croen.
 • Plentyndod byrraf unrhyw famal yw'r morlo â chwfl. Fe'u hystyrir yn oedolion pan fyddant ond yn bedwar diwrnod oed.
 • Mae fertebratau'n tueddu i fod yn llawer mwy deallus nag infertebratau.

Yn ôl i Anifeiliaid
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.