ਫੁਟਬਾਲ: ਫਾਊਲ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਨਿਯਮ

ਫੁਟਬਾਲ: ਫਾਊਲ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਨਿਯਮ
Fred Hall

ਖੇਡਾਂ

ਫੁਟਬਾਲ ਨਿਯਮ:

ਫਾਊਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ

ਖੇਡਾਂ>> ਫੁਟਬਾਲ>> ਫੁਟਬਾਲ ਨਿਯਮ

ਸਰੋਤ: ਯੂਐਸ ਨੇਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਰੈਫਰੀ ਫਾਊਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਊਲ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਫਾਊਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਨ: ਲਾਲ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ
 • ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧ - ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਿੱਧੇ ਫ੍ਰੀ ਕਿੱਕ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ - ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਫ੍ਰੀ ਕਿੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ . ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਨਲਟੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਨਲਟੀ ਕਿੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਸਾਵਧਾਨ - ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਾਊਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪੀਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਲਾਲ ਅਤੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ - ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਗੇਮ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਿਰਪੱਖ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤਿਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਫਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੀਲਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਾਊਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਫੁਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਾਲ ਹੋਵੇਗੀ :

 • ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨਾ
 • ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ
 • ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਡਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ)
 • ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ
 • ਪੁਸ਼ਿੰਗ
 • ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣਾ
 • ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇਂਦ।
 • ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ
 • ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ (ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ)
ਫ੍ਰੀ ਕਿੱਕ ਫਾਊਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਪੈਨਲਟੀ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਲਟੀ ਕਿੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨ (ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ)

ਰੈਫਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ:

 • ਖੇਡਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ (ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)
 • ਰੈਫਰੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ
 • ਬਹੁਤ ਫਾਊਲ ਕਰਨਾ
 • ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ
 • ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਛੱਡਣਾ
ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ (ਲਾਲ ਕਾਰਡ)

ਜਦੋਂ ਰੈਫਰੀ ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਲ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਫਾਊਲ
 • ਰੈਫਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
 • ਗੋਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ (ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲਕੀਪਰ)
 • ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
 • ਦੂਜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
 • 14>

ਗੋਲਕੀਪਰ

ਇੱਥੇ ਹਨ ਗੋਲਕੀਪਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਫਾਊਲ ਵੀ। ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਫਾਊਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • 6 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ
 • ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੂਹਣਾ
 • ਥਰੋ-ਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾਟੀਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੁਆਰਾ

ਹੋਰ ਫੁਟਬਾਲ ਲਿੰਕ:

ਨਿਯਮ

ਫੁਟਬਾਲ ਨਿਯਮ

ਉਪਕਰਨ

ਫੁਟਬਾਲ ਫੀਲਡ

ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮ

ਲੰਬਾਈ ਗੇਮ ਦਾ

ਗੋਲਕੀਪਰ ਨਿਯਮ

ਆਫਸਾਈਡ ਨਿਯਮ

ਫਾਊਲ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ

ਰੈਫਰੀ ਸਿਗਨਲ

ਰੀਸਟਾਰਟ ਨਿਯਮ

ਗੇਮਪਲੇ

ਫੁਟਬਾਲ ਗੇਮਪਲਏ

ਬਾਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ

ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ

ਡ੍ਰਿਬਲਿੰਗ

ਸ਼ੂਟਿੰਗ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੋਮ: ਗਣਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜ

ਰੱਖਿਆ ਖੇਡਣਾ

ਟੈਕਲਿੰਗ

ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ

ਫੁਟਬਾਲ ਰਣਨੀਤੀ

ਟੀਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ

ਖਿਡਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ

ਗੋਲਕੀਪਰ

ਪਲੇਸ ਜਾਂ ਟੁਕੜੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਭਿਆਸ

ਟੀਮ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ

ਜੀਵਨੀਆਂ

ਮੀਆ ਹੈਮ

ਡੇਵਿਡ ਬੇਖਮ

ਹੋਰ

ਫੁਟਬਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ

ਵਾਪਸ ਫੁਟਬਾਲ

ਵਾਪਸ ਖੇਡਾਂ
Fred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।