ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ: ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਦਾ ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਲੱਭਣਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ: ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਦਾ ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਲੱਭਣਾ
Fred Hall

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ

ਵਾਲੀਅਮ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ

ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਦਾ ਸਤਹ ਖੇਤਰ

ਗੋਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਗੋਲਾ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਅਯਾਮੀ ਸੰਸਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਮਰਮਰ। ਗੋਲੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ "ਹਰੇਕ ਬਿੰਦੂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਗੋਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਸਤਹ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਆਇਤਨ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

ਰੇਡੀਅਸ - ਗੋਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੋਲੇ ਲਈ ਉਹੀ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਵਿਆਸ - ਵਿਆਸ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Pi - Pi ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਚੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ Pi = 3.14. ਅਸੀਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ pi ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹ π ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕਿਸੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਸਤਹ ਖੇਤਰ

ਕਿਸੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਤਹੀ ਖੇਤਰ = 4πr2

ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ: 4 x 3.14 x ਰੇਡੀਅਸ x ਰੇਡੀਅਸ

ਉਦਾਹਰਨ ਸਮੱਸਿਆ

ਕਿਸੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਸਤਹ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਘੇਰਾ 5 ਇੰਚ ਹੈ?

4πr2

= 4 x 3.14 x5 ਇੰਚ x 5 ਇੰਚ

= 314 ਇੰਚ2

ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਦੀ ਆਇਤਨ

ਗੋਲੇ ਦੀ ਆਇਤਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਆਇਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਲੀਅਮ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਣ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਾਲੀਅਮ = 4/3 πr3

ਇਹ 4 ÷ 3 x 3.14 x ਰੇਡੀਅਸ x ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। x ਰੇਡੀਅਸ

ਉਦਾਹਰਨ ਸਮੱਸਿਆ

3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਆਇਤਨ ਕੀ ਹੈ?

ਆਵਾਜ਼ = 4/3 πr3

= 4 ÷ 3 x 3.14 x 3 x 3 x 3

= 113.04 ਫੁੱਟ3

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

  • ਗੋਲੇ ਦਾ ਸਤਹ ਖੇਤਰ = 4πr2
  • ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਦਾ ਆਇਤਨ = 4/3 πr3
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
  • ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਣ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵਿਸ਼ੇ

ਚੱਕਰ

ਬਹੁਭੁਜ

ਚਤੁਰਭੁਜ

ਤਿਕੋਣ

ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਥਿਊਰਮ

ਘਰਾਮੀ

ਢਲਾਨ<4

ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਲਿਸਸ ਐਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਜੀਵਨੀ

ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਘਣ ਦਾ ਆਇਤਨ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਮਿਸਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਦਾ ਆਇਤਨ ਅਤੇ ਸਤਹ ਖੇਤਰ

ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਆਇਤਨ ਅਤੇ ਸਤਹ ਖੇਤਰ

ਕੋਨ ਦਾ ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਸਤਹ ਖੇਤਰ

ਕੋਣ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਵਾਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਣਿਤ

ਵਾਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ
Fred Hall
Fred Hall
ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀਵਨੀ, ਭੂਗੋਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਡ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।