Pengwiniaid: Dysgwch am yr adar nofio hyn.

Pengwiniaid: Dysgwch am yr adar nofio hyn.
Fred Hall

Tabl cynnwys

Pengwiniaid

Pengwiniaid Brenhinol

Awdur: M. Murphy o Gomin Wikimedia

Yn ôl i Anifeiliaid

Pengwiniaid yw un o'r rhai mwyaf anifeiliaid annwyl yn y byd. Mae pengwiniaid i'w cael mewn sawl ardal yn hemisffer y de. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn meddwl am bengwiniaid fel rhai sy'n byw mewn hinsawdd oer iawn fel cyfandir rhewllyd Antarctica, ond maen nhw hefyd yn byw mewn ardaloedd mwy tymherus fel Ynysoedd y Galapagos, Awstralia a De Affrica.

Mae pengwiniaid yn anifeiliaid doniol iawn. Maen nhw'n adar sy'n methu hedfan, ond wrth eu bodd yn nofio! Gall pengwin arferol dreulio o leiaf hanner ei amser yn nofio yn y dŵr.

Pengwiniaid Peidiwch â Phlu, Maen nhw'n Nofio

Mae pengwiniaid wrth eu bodd yn nofio yn yr oerfel iâ dwr y cefnfor. Gallant nofio'n gyflym iawn a neidio allan o'r dŵr a phlymio'n ddwfn i chwilio am fwyd. Mae haen o fraster ynghyd â haen o aer yn cadw pengwiniaid yn gynnes yn y dŵr oer a bron unrhyw dywydd.

Y Pengwin â llygaid melyn

Awdur: Bernard Spragg Mathau o Bengwiniaid

Mae yna sawl math gwahanol o bengwiniaid gan gynnwys y Rockhopper, Macaroni, Adelie, Gentoo, Chinstrap, Ymerawdwr, Brenin, a'r Pengwin Bach. Gallwch ddweud y gwahanol fathau hyn o bengwiniaid ar wahân gan y marciau unigryw ar eu pennau. Efallai mai'r pengwin Macaroni sydd â'r mwyaf anarferol o'r marciau hyn gan fod ganddo blu oren hir ar ben ei ben. Y mwyaf o'r pengwiniaid yw pengwin yr Ymerawdwrsydd dros dair troedfedd o daldra.

Dyma ddisgrifiad byr o rai o'r gwahanol fathau o bengwiniaid:

 • Adelie Penguin - Mae'r pengwin hwn yn fyr, ond yn llydan. Mae hyn yn gwneud iddo edrych ychydig dros bwysau. Mae'n byw yn yr Antarctig mewn cytrefi mawr.
 • Ymerawdwr Pengwin - Dyma'r mwyaf o'r pengwiniaid sy'n tyfu i dros 3 troedfedd o daldra. Maen nhw'n byw yn Antarctica.
 • Brenin Pengwin - Y pengwin ail fwyaf, mae'r Brenin yn byw yn yr Antarctig yn ogystal ag Ynysoedd y Falkland, Awstralia, a Seland Newydd.
 • Galapagos Penguin - Un o'r pengwiniaid lleiaf dim ond 20 modfedd o daldra a 5 pwys wedi tyfu'n llawn, mae'n byw ar Ynysoedd y Galapagos.
 • Pengwin Macaroni - Mae'r pengwin hwn yn enwog am ei blu hir oren ar ben ei ben. Maent yn tyfu i tua 28 modfedd o daldra ac 11 pwys. Maen nhw'n byw yn yr ardaloedd oerach fel yr Antarctig.
 • Rockhopper Penguin - Wedi'i ddarganfod yn yr Antarctig, mae gan y pengwin cribog hwn blu o liwiau gwahanol ar ei ben. Mae'n fach, fel arfer yn pwyso tua 5 pwys wedi'i dyfu'n llawn.
Sut olwg sydd arnynt?

Mae siâp tebyg i bob pengwin. Ar y tir gallant gerdded ar eu traed ôl neu lithro'n gyflym ar y rhew ar eu stumogau. Mae pob Pengwin yn ddu a gwyn yn bennaf o ran lliw, sy'n darparu cuddliw ardderchog yn y dŵr. Wrth nofio yn y cefnfor, mae eu stumogau gwyn yn eu gwneud yn anodd eu gweld oddi isod wrth iddynt ymdoddii'r awyr a golau'r haul uwchben. Yn yr un modd, mae eu cefnau duon yn helpu i guddio oddi uchod gan eu bod yn anodd eu gweld yn erbyn y dŵr a gwely tywyll y cefnfor.

Beth maen nhw'n ei fwyta?

Gweld hefyd: Selena Gomez: Actores a Chantores Bop

Pengwiniaid yn bennaf bwyta pysgod. Gall pa fathau o bysgod y maent yn eu bwyta ddibynnu ar ble maent yn byw. Maen nhw hefyd yn bwyta crill, sgwid, cramenogion ac octopws.

Penguin Parents

Mae rhai pengwiniaid yn paru am oes, tra bod eraill yn paru am dymor. Yn y gwanwyn maen nhw'n dychwelyd i'r un lle bob blwyddyn ac yn dodwy wyau. Weithiau bydd miloedd o bengwiniaid yn yr un lle. Mae pengwin pob rhiant yn cymryd tro yn eistedd ar yr wy, neu'r wyau, i'w cadw'n gynnes. Maent hefyd yn aros yn agos at yr wyau a'r cywion newydd-anedig i'w hamddiffyn rhag ysglyfaethwyr. Tra bod un rhiant yn gwylio dros y cyw, bydd y rhiant arall yn cael bwyd ac yn ei storio yn ei geg i fwydo'r cyw. Mae'r cywion yn aml yn hawdd i'w pigo allan gan eu bod yn frown a blewog.

Ffeithiau Cŵl am Bengwiniaid

 • Gallant yfed dŵr hallt.
 • Yr ymerawdwr gall pengwin blymio hyd at 1800 troedfedd o ddyfnder ac aros o dan y dŵr am dros 20 munud.
 • Gall pengwiniaid nofio mor gyflym ag 16 MYA.
 • Mae gan bengwiniaid olwg a chlyw gwych.
 • Mae rhai pengwiniaid yn cysgu ar eu traed.
Cylch bywyd yr Ymerawdwr Pengwin

Awdur: Zina Deretsky, Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol

Am ragor am adar:

Macaw Glas a Melyn - Lliwgar a siaradusaderyn

Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Magnesiwm

Eryr Moel - Symbol yr Unol Daleithiau

Cardinaliaid - Adar coch hardd y gallwch ddod o hyd iddynt yn eich iard gefn.

Flamingo - Aderyn pinc cain

Hwyaid Hwyaid Gwyllt - Dysgwch am yr Hwyaden ryfeddol hon!

Eastrys - Nid yw'r adar mwyaf yn hedfan, ond dyn ydynt yn gyflym.

Pengwiniaid - Adar sy'n nofio

Coch- Hebog Cynffon - Adar Ysglyfaethus

Yn ôl i Adar

Yn ôl i Anifeiliaid
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.