Llywodraeth yr Unol Daleithiau i Blant: Trydydd Gwelliant

Llywodraeth yr Unol Daleithiau i Blant: Trydydd Gwelliant
Fred Hall

Llywodraeth yr UD

Trydydd Gwelliant

Mae'r Trydydd Gwelliant yn amddiffyn perchnogion tai preifat rhag i'r fyddin gymryd drosodd eu cartref i filwyr tŷ. Ychwanegwyd ef at y Cyfansoddiad fel rhan o'r Mesur Hawliau ar 15 Rhagfyr, 1791.

O'r Cyfansoddiad

Dyma destun y Trydydd Gwelliant o'r Cyfansoddiad:

"Ni chaiff Milwr, mewn amser heddwch, ei chwarteru mewn unrhyw dŷ, heb gydsyniad y perchennog, nac yn amser rhyfel, ond mewn modd i'w osod gan y gyfraith".

Pam ychwanegwyd y Trydydd Gwelliant at y Cyfansoddiad?

Pan ddarllenwch y gwelliant hwn gyntaf efallai y byddwch yn meddwl tybed pam y dewisodd y Tadau Sefydlu ei ychwanegu at y Cyfansoddiad. Oedd hyn yn wir yn gymaint o broblem? A dweud y gwir, cyn ac yn ystod y rhyfel Chwyldroadol, roedd yn broblem enfawr. Pasiodd y Prydeinwyr ddeddfau o'r enw Deddfau Chwarteru oedd yn caniatáu i'w milwyr feddiannu cartrefi'r gwladychwyr Americanaidd.

Deddfau Chwarteru

Pasiwyd y Ddeddf Chwarteru gyntaf gan y Prydeinwyr. senedd yn 1769. Dywedodd fod yn rhaid i'r trefedigaethau Americanaidd dalu am y milwyr Prydeinig oedd yn gwarchod y trefedigaethau. Dywedai hefyd, pe byddai ar filwyr Prydain angen lle i aros, y gallent aros yn rhydd yn ysguboriau, stablau, tafarndai, a thai tafarndai y gwladychwyr.

Pasiwyd yr ail Ddeddf Chwarterol yn 1774. Yr oedd yn waeth o lawer. Roedd yn caniatáu i filwyr Prydain aros ble bynnag y byddenteisiau, gan gynnwys cartrefi'r gwladychwyr. Ystyriwyd bod hyn yn dramgwydd mawr ar breifatrwydd ac yn gwylltio'r gwladychwyr. Rhan o'r hyn a alwodd y gwladychwyr yn Ddeddfau Annioddefol llywodraeth Prydain oedd yn gwthio'r trefedigaethau tuag at ryfel.

Rhyfel Chwyldro

Parhaodd yr arferiad yn ystod y Rhyfel Chwyldroadol pan Gallai milwyr Prydeinig feddiannu cartref gwladychwr a mynnu tai a bwyd. Ar ôl y rhyfel, roedd y gwladychwyr am wneud yn siŵr na allai'r llywodraeth newydd wneud hyn eto drwy ychwanegu'r Trydydd Gwelliant i'r Cyfansoddiad.

Hawl i Breifatrwydd

Y Ni fu angen y Trydydd Gwelliant yn aml iawn yn y cyfnod modern. Ychydig o ryfeloedd sydd wedi bod ar bridd America ac mae'r llywodraeth yn darparu tai i'n milwyr. Defnyddiwyd y gwelliant i ddangos hawl dinesydd i breifatrwydd drwy ddweud ei fod yn awgrymu na all y llywodraeth fynd i mewn i eiddo preifat heb ganiatâd y perchennog.

Ffeithiau Diddorol am y Trydydd Gwelliant

 • Cyfeirir ato weithiau fel Gwelliant III.
 • Dywedodd Patrick Henry mai chwarteru milwyr “oedd un o’r prif resymau dros ddiddymu’r cysylltiad â Phrydain Fawr.”
 • Bu llywodraeth yr UD yn chwarteru milwyr mewn cartrefi preifat yn ystod Rhyfel 1812 a’r Rhyfel Cartref.
 • Y Trydydd Gwelliant yw un o’r adrannau a ddyfynnwyd leiaf yn yr Unol Daleithiau.Cyfansoddiad.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o hwn tudalen:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. I ddysgu mwy am lywodraeth yr Unol Daleithiau:

  <18
  Canghennau’r Llywodraeth

  Cangen Weithredol

  Cabinet y Llywydd

  Arlywyddion UDA

  Cangen Ddeddfwriaethol

  Tŷ'r Cynrychiolwyr

  Senedd

  Sut y Gwneir Deddfau

  Cangen Farnwrol

  Achosion Tirnod

  Gwasanaethu ar Reithgor

  Ynadon Enwog y Goruchaf Lys<7

  John Marshall

  Thurgood Marshall

  Sonia Sotomayor

  Cyfansoddiad yr Unol Daleithiau

  Y Cyfansoddiad

  Bil Hawliau

  Diwygiadau Cyfansoddiadol Eraill

  Diwygiad Cyntaf

  Ail Ddiwygiad

  Trydydd Gwelliant

  Pedwerydd Gwelliant

  Pumed Gwelliant

  Y Chweched Gwelliant

  Seithfed Gwelliant

  Yr Wythfed Diwygiad

  Nawfed Gwelliant

  Degfed Gwelliant 7>

  Trydydd Gwelliant ar Ddeg

  Pedwerydd Gwelliant ar Ddeg

  Pymthegfed Gwelliant

  Pedwerydd Gwelliant ar Bymtheg

  Gweld hefyd: Pêl-fasged: The Small Forward

  Trosolwg

  Democratiaeth

  Gwiriadau a Balansau

  Grwpiau Diddordeb

  Lluoedd Arfog UDA

  Sta t a Llywodraethau Lleol

  Dod yn Ddinesydd

  Gweld hefyd: Affrica Hynafol i Blant: Ymerodraeth Mali Hynafol

  Hawliau Sifil

  Trethi

  Geirfa

  Llinell Amser

  Etholiadau

  Pleidleisio yn yr Unol Daleithiau

  System Ddwy Blaid

  EtholiadolColeg

  Yn Rhedeg am Swydd

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Llywodraeth UDA
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.