Llywodraeth yr Unol Daleithiau i Blant: Degfed Gwelliant

Llywodraeth yr Unol Daleithiau i Blant: Degfed Gwelliant
Fred Hall

Llywodraeth yr Unol Daleithiau

Degfed Gwelliant

Roedd y Degfed Gwelliant yn rhan o'r Mesur Hawliau a ychwanegwyd at y Cyfansoddiad ar 15 Rhagfyr, 1791. Mae'r gwelliant hwn yn nodi bod unrhyw bŵer nas rhoddwyd yn benodol i'r ffederal. llywodraeth gan y Cyfansoddiad yn perthyn i'r Taleithiau a'r bobl.

O'r Cyfansoddiad

Dyma destun y Degfed Diwygiad o'r Cyfansoddiad:

"Y mae pwerau nad ydynt wedi’u dirprwyo i’r Unol Daleithiau gan y Cyfansoddiad, nac wedi’u gwahardd ganddo i’r Unol Daleithiau, yn cael eu cadw i’r Unol Daleithiau, nac i’r bobl.”

Y Llywodraeth Ffederal

Mae'r llywodraeth ffederal yn enw arall ar lywodraeth genedlaethol (Cyngres, y Llywydd, a Goruchaf Lys) yr Unol Daleithiau. Fe'i diffinnir gan Gyfansoddiad yr UD.

Llywodraethau Ffederal a Thaleithiol

Ffurfiwyd yr Unol Daleithiau fel grŵp o daleithiau o dan un llywodraeth ffederal. Mae gan y llywodraeth ffederal y pwerau a roddir iddi gan y Cyfansoddiad, tra bod gan lywodraethau'r wladwriaeth a'r bobl weddill y pwerau.

Ychwanegwyd y Degfed Gwelliant i yswirio bod pwerau'r llywodraeth ffederal yn parhau'n gyfyngedig. Roedd ysgrifenwyr y Degfed Diwygiad am ei gwneud yn glir mai o'r taleithiau a'r bobl y daw grym y llywodraeth ffederal, nid y ffordd arall. ?

Gall hyn fod yn anoddcwestiwn. Y pŵer uchaf yn y wlad yw'r Cyfansoddiad. Mae hyn yn gwneud cyfraith ffederal yn bwer uwch. Fodd bynnag, mae cyfraith ffederal wedi'i chyfyngu yn ei phwerau i'r hyn a nodir yn benodol yn y Cyfansoddiad yn unig. Mae gan y taleithiau a'r bobl bwerau eraill i gyd.

Pwerau'r Llywodraeth Ffederal

Gweld hefyd: Gwareiddiad Maya i Blant: Bywyd Dyddiol

Mae rhai enghreifftiau o bwerau'r llywodraeth ffederal yn cynnwys:

 • Codi a chynnal y lluoedd arfog
 • Datgan rhyfel
 • Casglu trethi
 • Rheoleiddio masnach rhwng y taleithiau
 • Cronfa arian a rheoleiddio arian
 • Gosod safonau pwysau a mesurau
 • Sefydlu banc cenedlaethol
 • Pwerau ymhlyg a ystyrir yn “angenrheidiol a phriodol” i gyflawni’r cyfreithiau yn y Cyfansoddiad.
Pwerau y Llywodraethau Talaith

Mae rhai enghreifftiau o bwerau gwladwriaethol yn cynnwys:

 • Deddfau traffig
 • Casglu trethi lleol
 • Rhoi trwyddedau fel trwyddedau gyrrwr a phriodas trwyddedau
 • Cynnal etholiadau
 • Rheoleiddio masnach o fewn y wladwriaeth
 • Adeiladu a chynnal ffyrdd ac ysgolion
 • Adrannau heddlu a thân
 • Busnes lleol deddfau
 • Rheoleiddio defnydd, perchnogaeth a gwerthiant eiddo
Sut mae'r Degfed Diwygiad yn wahanol o'r Nawfed?

Mae'r Nawfed a'r Degfed Gwelliant yn debyg iawn gan eu bod yn cyfyngu ar gwmpas y llywodraeth ffederal. Mae'r Degfed Gwelliant, fodd bynnag, yn cyflwyno'r syniad o "bwerau" a"yn datgan."

Ffeithiau Diddorol am y Degfed Gwelliant

 • Cyfeirir ato weithiau fel Gwelliant X.
 • Mae llawer o bwerau'n gorgyffwrdd rhwng y ffederal a llywodraethau gwladwriaethol megis casglu trethi, addysg, a chyfiawnder troseddol.
 • Weithiau bydd y llywodraeth ffederal yn defnyddio cyllid ffederal (arian) fel cymhelliad i wladwriaethau ddilyn rhaglenni ffederal.
 • Bydd gwladwriaethau weithiau'n dyfynnu y Degfed Diwygiad fel y rheswm pam nad oes rhaid iddynt ddilyn deddf ffederal.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. I ddysgu mwy am lywodraeth yr Unol Daleithiau:

  <18
  Canghennau’r Llywodraeth

  Cangen Weithredol

  Cabinet y Llywydd

  Arlywyddion UDA

  Cangen Ddeddfwriaethol

  Tŷ'r Cynrychiolwyr

  Senedd

  Sut y Gwneir Deddfau

  Cangen Farnwrol

  Achosion Tirnod

  Gwasanaethu ar Reithgor

  Ynadon Enwog y Goruchaf Lys<7

  John Marshall

  Thurgood Marshall

  Sonia Sotomayor

  Cyfansoddiad yr Unol Daleithiau

  Y Cyfansoddiad

  Bil Hawliau

  Diwygiadau Cyfansoddiadol Eraill

  Diwygiad Cyntaf

  Ail Ddiwygiad

  Trydydd Gwelliant

  Pedwerydd Gwelliant

  Pumed Gwelliant

  Chweched Gwelliant

  Seithfed Gwelliant

  WythfedGwelliant

  Nawfed Gwelliant

  Degfed Gwelliant

  Trydydd Gwelliant ar Ddeg

  Pedwerydd Gwelliant ar Ddeg

  Pymthegfed Gwelliant

  Pedwerydd Gwelliant ar Bymtheg

  Trosolwg

  Democratiaeth

  Gwiriadau a Balansau

  Grwpiau Diddordeb

  Arfog UDA Grymoedd

  Llywodraethau Gwladol a Lleol

  Dod yn Ddinesydd

  Hawliau Sifil

  Trethi

  Geirfa

  Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Fflworin

  Llinell Amser

  Etholiadau

  Pleidleisio yn yr Unol Daleithiau

  System Ddwy Blaid

  Coleg Etholiadol

  Rhedeg am Swydd

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Llywodraeth UDA
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.