Llywodraeth UDA i Blant: Sieciau a Balansau

Llywodraeth UDA i Blant: Sieciau a Balansau
Fred Hall

Llywodraeth UDA

Gwiriadau a Balansau

Creodd y Cyfansoddiad dair cangen ar wahân o'r llywodraeth: y Gangen Ddeddfwriaethol (Cyngres), y Gangen Weithredol (Llywydd), a'r Gangen Farnwrol (Goruchaf Lys). Er mwyn gwneud yn siŵr nad yw un gangen yn mynd yn rhy bwerus, mae gan y Cyfansoddiad "wiriadau a mantoli" sy'n galluogi pob cangen i gadw'r lleill yn unol.

Gwahanu Pwerau

Mae pwerau'r llywodraeth yn "gytbwys" rhwng y tair cangen. Mae gan bob cangen bwerau gwahanol. Er enghraifft, mae'r Gyngres yn gwneud deddfau, yn gosod y gyllideb, ac yn datgan rhyfel. Mae'r Llywydd yn penodi barnwyr, yn Brif Gomander y fyddin, a gall roi pardwn. Yn olaf, mae'r Goruchaf Lys yn dehongli'r gyfraith a gall ddatgan bod cyfraith yn anghyfansoddiadol.

Gwiriadau ar bob un o'r Canghennau

Mae gan bob cangen "wiriadau" arni gan y llall canghennau sydd i fod i gadw'r gangen rhag dod yn rhy rymus.

Sêl y

Cyngres yr Unol Daleithiau

Y Gyngres

Gall yr arlywydd wirio’r Gyngres drwy feto bil. Pan fydd yr arlywydd yn rhoi feto ar fesur mae'n rhaid iddo fynd yn ôl i'r Gyngres a rhaid iddo gael ei basio gan fwyafrif o ddwy ran o dair er mwyn dod yn gyfraith. Mae gan y Gangen Weithredol hefyd rywfaint o bresenoldeb yn y Senedd gan fod yr is-lywydd yn cael ei ystyried yn llywydd y Senedd. Yr is-lywydd fydd y bleidlais derfynol yn achos pleidlais gyfartaly Senedd.

Gall y Goruchaf Lys wirio'r Gyngres drwy ddatgan bod cyfraith yn anghyfansoddiadol. Nid yw'r gwiriad hwn yn rhan o'r Cyfansoddiad mewn gwirionedd, ond fe'i hystyrir yn rhan o'r gyfraith ers dyfarniad nodedig Marbury V. Madison ym 1803.

Gweld hefyd: Yr Oesoedd Canol i Blant: Guilds

Sêl y

Arlywydd yr Unol Daleithiau

Y Llywydd

Gall y Gyngres wirio grym yr arlywydd mewn nifer o ffyrdd. Y ffordd gyntaf yw trwy uchelgyhuddiad lle mae'r Gyngres yn pleidleisio i gael gwared ar yr arlywydd. Y ffordd nesaf yw trwy " gyngor a chydsyniad." Tra y gall y llywydd benodi barnwyr a swyddogion eraill, rhaid i'r Gyngres eu cymeradwyo.

Gall y Goruchaf Lys wirio'r arlywydd drwy ddatgan bod gorchmynion gweithredol yn anghyfansoddiadol.

4>Sêl Goruchaf Lys yr Unol Daleithiau Y Llysoedd

Gall y Gyngres wirio pŵer y llysoedd trwy uchelgyhuddiad. Gall bleidleisio i ddiswyddo barnwyr. Mae llawer mwy o farnwyr wedi cael eu uchelgyhuddo nag o lywyddion.

Mae'r llywydd yn gwirio grym y llysoedd trwy benodi barnwyr newydd. Gall pŵer y Goruchaf Lys newid yn fawr ar un apwyntiad. Mae gan y Gyngres ran yn y gwiriad hwn hefyd oherwydd bod yn rhaid iddynt gymeradwyo penodiad yr arlywydd.

Grym y Taleithiau a'r Bobl

Dywed y Degfed Gwelliant i'r Cyfansoddiad mae pwerau Llywodraeth yr Unol Daleithiau yn gyfyngedig idim ond y rhai a nodir yn y Cyfansoddiad. Mae unrhyw bwerau sy'n weddill yn cael eu cadw gan yr Unol Daleithiau a'r bobl. Mae hyn yn galluogi'r Unol Daleithiau a'r bobl i gadw grym y llywodraeth ffederal dan reolaeth trwy'r Cyfansoddiad.

Ffeithiau Diddorol am Wiriadau a Balansau Llywodraeth yr Unol Daleithiau

  > Dim ond tri arlywydd sydd wedi cael eu uchelgyhuddo: Andrew Johnson, Donald Trump, a Bill Clinton. Fodd bynnag, ni ddiswyddwyd yr un ohonynt.
 • Penodir Cadfridogion a Llyngeswyr byddin yr Unol Daleithiau gan yr arlywydd a'u cymeradwyo gan y Senedd.
 • Os caiff arlywydd ei uchelgyhuddo, bydd Prif Ustus yr Unol Daleithiau y Goruchaf Lys sy'n llywyddu'r achos a gynhelir yn y Senedd.
 • O 2014 ymlaen, mae arlywyddion yr Unol Daleithiau wedi rhoi feto ar gyfanswm o 2564 o filiau. Dim ond 110 o'r rhain gafodd eu diystyru'n ddiweddarach gan y Gyngres a'u troi'n gyfraith.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.
<7

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. I ddysgu mwy am lywodraeth yr Unol Daleithiau:

  <23
  Canghennau’r Llywodraeth

  Cangen Weithredol

  Cabinet y Llywydd

  Arlywyddion UDA

  Cangen Ddeddfwriaethol

  Tŷ'r Cynrychiolwyr

  Senedd

  Sut y Gwneir Deddfau

  Cangen Farnwrol

  Achosion Tirnod

  Gwasanaethu ar Reithgor

  Ynadon Enwog y Goruchaf Lys<7

  IoanMarshall

  Thurgood Marshall

  Sonia Sotomayor

  Cyfansoddiad yr Unol Daleithiau

  Gweld hefyd: Gemau Daearyddiaeth: Prifddinasoedd yr Unol Daleithiau

  Y Cyfansoddiad

  4>Bil Hawliau

  Diwygiadau Cyfansoddiadol Eraill

  Diwygiad Cyntaf

  Ail Ddiwygiad

  Trydydd Gwelliant

  Pedwerydd Gwelliant

  Pumed Gwelliant

  Chweched Gwelliant

  Seithfed Gwelliant

  Yr Wythfed Diwygiad

  Nawfed Gwelliant

  Degfed Gwelliant

  Trydydd Gwelliant ar Ddeg

  Pedwerydd Gwelliant ar Ddeg

  Pymthegfed Gwelliant

  Pedwerydd Gwelliant ar Bymtheg

  Trosolwg 7>

  Democratiaeth

  Gwiriadau a Balansau

  Grwpiau Diddordeb

  Lluoedd Arfog UDA

  Llywodraethau Gwladol a Lleol

  Dod yn Ddinesydd

  Hawliau Sifil

  Trethi

  Geirfa

  Llinell Amser

  Etholiadau

  Pleidleisio yn yr Unol Daleithiau

  System Ddwy Blaid

  Coleg Etholiadol

  Yn Rhedeg am Swydd

  Dyfynnwyd Gwaith

  Hanes >> Llywodraeth UDA
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.