Inca Empire for Kids: Llywodraeth

Inca Empire for Kids: Llywodraeth
Fred Hall

Ymerodraeth Inca

Llywodraeth

Hanes >> Aztec, Maya, ac Inca i Blant

Pan gyrhaeddodd y Sbaenwyr Periw yn y 1500au roedd Ymerodraeth yr Inca yn enfawr. Roedd yn ymestyn am dros 2000 milltir o'r gogledd i'r de ac amcangyfrifir bod ganddi boblogaeth o 10 miliwn o bobl. Roedd angen llywodraeth soffistigedig a threfnus ar yr Inca i gynnal ymerodraeth mor fawr.

Brenhiniaeth

Gelwid llywodraeth yr Inca yn Tawantinsuyu. Roedd yn frenhiniaeth a reolir gan un arweinydd o'r enw y Sapa Inca.

Sapa Inca - Enw'r ymerawdwr neu frenin yr Ymerodraeth Inca oedd y Sapa Inca, sy'n golygu "unig reolwr". Ef oedd y person mwyaf pwerus yn y wlad ac roedd pawb arall yn adrodd i'r Sapa Inca. Enw ei brif wraig, y frenhines, oedd y coya.

Sefydliad Llywodraeth Inca

O dan y Sapa Inca roedd nifer o swyddogion a helpodd i reoli'r ymerodraeth. Roedd swyddogion uchel eu statws yn aml yn berthnasau i'r ymerawdwr ac roeddent bob amser yn rhan o'r dosbarth Inca.

 • Viceroy - O dan y Sapa Inca roedd y ficer, neu Inkap Rantin. Roedd yn berthynas agos i'r Sapa Inca a bu'n gweithio fel ei gynghorydd agosaf.
 • Archoffeiriad - Roedd yr archoffeiriad, a elwid y "Willaq Umu", hefyd yn ddyn pwerus iawn. Mae'n debyg ei fod yn ail mewn grym i'r Sapa Inca oherwydd pwysigrwydd crefydd yn Ymerodraeth yr Inca.
 • Llywodraethwyr Chwarter - Rhannwyd Ymerodraeth yr Inca yn bedwar chwarter. Mae pob un ollywodraethwyd y chwarteri hyn gan lywodraethwr o'r enw Apu.
 • Cyngor y Deyrnas - Roedd y Sapa Inca hefyd yn cadw cyngor o ddynion a oedd yn ei gynghori ar faterion o bwys. Roedd y dynion hyn yn uchelwyr pwerus.
 • Arolygwyr - Er mwyn cadw rheolaeth ac i sicrhau bod pobl yn talu eu trethi ac yn dilyn ffyrdd yr Inca, roedd gan y Sapa Inca arolygwyr a oedd yn gwylio dros y bobl. Galwyd yr arolygwyr yn "tokoyrikoq".
 • Cadfridogion Milwrol - Roedd yna gadfridogion milwrol hefyd. Roedd y prif gadfridog fel arfer yn berthynas agos i'r Sapa Inca. Galwyd yr arweinwyr hyn yn "Apukuna".
 • Swyddogion Eraill - Roedd llawer o swyddogion ac arweinwyr eraill y llywodraeth ledled yr Ymerodraeth Inca megis offeiriaid, swyddogion milwrol, barnwyr a chasglwyr trethi.
>Rhannu'r Ymerodraeth

Rhannwyd yr Ymerodraeth yn chwarteri o'r enw "suyu". Y pedwar suyu oedd Chinchay Suyu, Anti Suyu, Qulla Suyu, a Kunti Suyu. Yng nghanol y pedwar chwarter roedd prifddinas Cuzco.

Yna rhannwyd pob suyu ymhellach yn daleithiau o'r enw "wamani". Llawer o weithiau roedd pob wamani yn cynnwys llwyth oedd wedi cael ei orchfygu gan yr Inca. Yr oedd rhaniadau llai hefyd o fewn pob wamani.

Y rhaniad lleiaf, ac efallai y pwysicaf, o lywodraeth oedd yr ayllu. Roedd yr ayllu yn cynnwys nifer o deuluoedd ac yn aml yn gweithredu fel teulu mawr. Yr ayllu oedd yn gyfrifolam dalu trethi. Hefyd, neilltuwyd tir gan y llywodraeth i bob ayllu ar sail nifer y bobl yn y grŵp.

Trethi Inca

Er mwyn rhedeg y llywodraeth, yr Inca angen bwyd ac adnoddau a gawsant drwy drethi. Roedd pob ayllu yn gyfrifol am dalu trethi i'r llywodraeth. Roedd gan yr Inca arolygwyr treth a oedd yn gofalu am y bobl i sicrhau eu bod yn talu eu holl drethi.

Roedd yn rhaid i'r bobl dalu dwy brif dreth. Y dreth gyntaf oedd cyfran o gnydau yr ayllu. Rhannwyd y cnydau yn dair ffordd gyda'r trydydd cyntaf yn mynd i'r llywodraeth, yr ail yn drydydd i'r offeiriaid, a'r trydydd olaf i'r bobl.

Gelwid yr ail fath o dreth y mit'a. Treth lafur oedd y mit'a yr oedd yn rhaid i bob dyn rhwng 16 a 60 oed ei thalu trwy weithio i'r llywodraeth am gyfran o'r flwyddyn. Buont yn gweithio amrywiol swyddi megis llafurwyr ar adeiladau'r llywodraeth a ffyrdd, mwyngloddio am aur, neu hyd yn oed fel rhyfelwyr yn y fyddin.

Cyfreithiau a Chosb

Gweld hefyd: Mesopotamia Hynafol: Rheolwyr Enwog Mesopotamia

Gwnaethpwyd y cyfreithiau gan y Sapa Inca a'i drosglwyddo i'r bobl trwy'r casglwyr trethi. Roedd llofruddio, dwyn, twyllo ar drethi, a melltithio'r duwiau i gyd yn erbyn y gyfraith.

Fodd bynnag, nid oedd llawer o droseddu yn Ymerodraeth yr Inca, yn bennaf oherwydd bod y cosbau'n llym iawn. Er enghraifft, roedd pobl yn aml yn cael eu dienyddio am felltithio'r duwiau. Pe caent eu dalgan ddwyn, byddai eu dwylo'n cael eu torri i ffwrdd.

Ffeithiau Diddorol am Lywodraeth Ymerodraeth yr Inca

 • Roedd gan bob ayllu ei gasglwr trethi ei hun.
 • >Er bod gan yr Inca system ffyrdd rhwng y dinasoedd, nid oedd cominwyr yn cael teithio ar y ffyrdd. Gwarchodwyd y ffyrdd gan y fyddin a lladdwyd tresmaswyr fel arfer.
 • Cyfieithir yr enw ar gyfer yr arolygwyr "tokoyrikoq" fel "fe sy'n gweld pawb".
 • Caniatawyd i'r rhan fwyaf o'r llwythau gorchfygedig aros yn eu mamwlad. Fodd bynnag, petaent yn cael eu hystyried yn wrthryfelgar, byddent yn cael eu symud i ardaloedd eraill o'r ymerodraeth.
 • Roedd ffyrdd yr Inca yn rhan bwysig o lywodraeth yr Inca gan eu bod yn cael eu defnyddio ar gyfer cyfathrebu.
6>Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Ocsigen

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Eich porwr ddim yn cynnal yr elfen sain.

  Aztecs
 • Llinell amser yr Ymerodraeth Aztec
 • Bywyd Dyddiol<10
 • Llywodraeth
 • Duwiau a Mytholeg
 • Ysgrifennu a Thechnoleg
 • Cymdeithas
 • Tenochtitlan
 • Concwest Sbaen
 • Celf
 • Hernan Cortes
 • Geirfa a Thelerau
 • Maya
 • Llinell Amser Hanes Maya
 • Bywyd Dyddiol
 • Llywodraeth
 • Duwiau a Mytholeg
 • Ysgrifennu, Rhifau, a Chalendr
 • Pyramidau a Phensaernïaeth
 • Safleoedd a Dinasoedd
 • Celf
 • Myth Gefeilliaid Arwr
 • Geirfa aTermau
 • Inca
 • Llinell Amser yr Inca
 • Bywyd Dyddiol yr Inca
 • Llywodraeth
 • Mytholeg a Crefydd
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 • Cymdeithas
 • Cuzco
 • Machu Picchu
 • Llwythau Periw Cynnar
 • Francisco Pizarro
 • Geirfa a Thelerau
 • Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Aztec, Maya, ac Inca i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.