Hanes yr Unol Daleithiau: Y Dirwasgiad Mawr

Hanes yr Unol Daleithiau: Y Dirwasgiad Mawr
Fred Hall

Hanes UDA

Y Dirwasgiad Mawr

Ewch yma i wylio fideo am y Dirwasgiad Mawr.

Hanes >> Hanes yr UD 1900 i'r Presennol

Mam Mudol

Llun gan Dorothea Lange

Gweinyddiaeth Diogelwch Fferm Y Dirwasgiad Mawr yn gyfnod o argyfwng economaidd mawr yn ystod y 1930au. Dechreuodd yn yr Unol Daleithiau, ond ymledodd yn gyflym ar draws llawer o'r byd. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd llawer o bobl yn ddi-waith, yn newynog, ac yn ddigartref. Yn y ddinas, byddai pobl yn sefyll mewn llinellau hir mewn ceginau cawl i gael tamaid i'w fwyta. Yn y wlad, bu ffermwyr yn ymlafnio yn y Canolbarth lle trodd sychder mawr y pridd yn llwch gan achosi stormydd llwch anferth. gyda chwalfa'r farchnad stoc ym mis Hydref 1929. Mae haneswyr ac economegwyr yn rhoi achosion amrywiol dros y Dirwasgiad Mawr gan gynnwys sychder, gorgynhyrchu nwyddau, methiannau banc, dyfalu stoc, a dyled defnyddwyr.

Newid mewn Llywyddion

Herbert Hoover oedd Arlywydd yr Unol Daleithiau pan ddechreuodd y Dirwasgiad Mawr. Roedd llawer o bobl yn beio Hoover am y Dirwasgiad Mawr. Fe wnaethon nhw hyd yn oed enwi'r trefi sianti lle'r oedd pobl ddigartref yn byw yn "Hoovervilles" ar ei ôl. Ym 1933, etholwyd Franklin D. Roosevelt yn llywydd. Addawodd "Fargen Newydd" i bobl America.

Y Fargen Newydd

Cyfres o ddeddfau, rhaglenni, oedd y Fargen Newydd.ac asiantaethau'r llywodraeth a ddeddfwyd i helpu'r wlad i ddelio â'r Dirwasgiad Mawr. Roedd y deddfau hyn yn gosod rheoliadau ar y farchnad stoc, banciau a busnesau. Fe wnaethant helpu i roi pobl i weithio a cheisio helpu i gartrefu a bwydo'r tlawd. Mae llawer o'r cyfreithiau hyn yn dal mewn grym heddiw fel y Ddeddf Nawdd Cymdeithasol.

Sut y daeth i ben?

Daeth y Dirwasgiad Mawr i ben gyda dechrau'r Ail Ryfel Byd. Rhoddodd economi'r rhyfel lawer o bobl yn ôl i weithio a llenwi ffatrïoedd i'w llawn dwf.

Etifeddiaeth

Gadawodd y Dirwasgiad Mawr etifeddiaeth barhaol ar yr Unol Daleithiau. Cynyddodd cyfreithiau'r Fargen Newydd yn sylweddol rôl y llywodraeth ym mywydau bob dydd pobl. Hefyd, fe wnaeth gwaith cyhoeddus adeiladu seilwaith y wlad trwy adeiladu ffyrdd, ysgolion, pontydd, parciau a meysydd awyr.

Ffeithiau Diddorol am y Dirwasgiad Mawr

 • Collodd y farchnad stoc bron i 90% o'i gwerth rhwng 1929 a 1933.
 • Methodd tua 11,000 o fanciau yn ystod y Dirwasgiad Mawr, gan adael llawer heb unrhyw gynilion.
 • Ym 1929, roedd diweithdra tua 3%. . Ym 1933, roedd yn 25%, gydag 1 o bob 4 o bobl yn ddi-waith.
 • Gostyngodd incwm cyfartalog y teulu 40% yn ystod y Dirwasgiad Mawr.
 • Mwy na $1 biliwn yn y banc collwyd blaendaliadau oherwydd cau banciau.
 • Creodd y Fargen Newydd tua 100 o swyddfeydd newydd y llywodraeth a 40 o asiantaethau newydd.
 • Blynyddoedd gwaethaf yY Dirwasgiad Mawr oedd 1932 a 1933.
 • Aeth tua 300,000 o gwmnïau allan o fusnes.
 • Ni allai cannoedd o filoedd o deuluoedd dalu eu morgeisi a chawsant eu troi allan o'u cartrefi.
 • Ymfudodd miliynau o bobl i ffwrdd o ranbarth Dust Bowl yn y Canolbarth. Symudodd tua 200,000 o ymfudwyr i Galiffornia.
 • Gwthiodd yr Arlywydd Roosevelt 15 o ddeddfau mawr drwodd yn ei “Gan Diwrnod Cyntaf” yn ei swydd.
Gweithgareddau
 • Crossword Pos

 • Chwilair
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.
 • >Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Ewch yma i wylio fideo am y Dirwasgiad Mawr.

  Mwy am y Dirwasgiad Mawr:

  Gweld hefyd: Mesopotamia Hynafol: Sumerians

  Trosolwg

  Llinell Amser

  Achosion y Dirwasgiad Mawr

  Diwedd y Iselder Mawr

  Gweld hefyd: Fforwyr i Blant: Neil Armstrong

  Geirfa a Thelerau

  Digwyddiadau

  Byddin Bonws

  Powlen Llwch

  Y Fargen Newydd Gyntaf

  Ail Fargen Newydd

  Gwahardd

  Cwymp yn y Farchnad Stoc

  Diwylliant

  Trosedd a Throseddwyr

  Bywyd Dyddiol yn y Ddinas

  Bywyd Dyddiol ar y Fferm

  Adloniant a Hwyl

  Jazz

  Pobl

  Louis Armstrong

  Al Capone

  Amelia Earhart

  Herbert Hoover

  J. Edgar Hoover

  Charles Lindbergh

  Eleanor Roosevelt

  Franklin D.Roosevelt

  Babe Ruth

  Arall

  Fireside Chats

  Empire State Building

  Hoovervilles

  Gwahardd

  Ugeiniau Rhuo

  Dyfynnwyd Gwaith

  Hanes >> Hanes UDA 1900 hyd heddiw
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.