Hanes yr Unol Daleithiau: Damwain Tair Milltir Ynys i Blant

Hanes yr Unol Daleithiau: Damwain Tair Milltir Ynys i Blant
Fred Hall

Hanes UDA

Damwain Tair Milltir ar Ynys

Hanes>> Hanes yr UD 1900 i'r Presennol

Ynys y Tair Milltir

Gweld hefyd: Cwis: Y Tair Gwlad ar Ddeg

Ffynhonnell: Adran Ynni yr Unol Daleithiau. Beth yw Ynys Tair Milltir?

Ynys Tair Milltir yw enw ynys yn Afon Susquehanna yn Pennsylvania. Mae'n gartref i Orsaf Bŵer Niwclear Three Mile Island. Pan fydd pobl yn siarad am "Ynys Tair Milltir" maent fel arfer yn sôn am ddamwain niwclear a ddigwyddodd yn y gwaith pŵer ar 8 Mawrth, 1979.

Beth yw ynni niwclear?

Pŵer niwclear yw pan fydd trydan yn cael ei gynhyrchu o adweithiau niwclear. Mae'r rhan fwyaf o orsafoedd ynni niwclear yn defnyddio ymholltiad niwclear i gynhyrchu gwres. Yna maen nhw'n defnyddio'r gwres i greu stêm o ddŵr. Mae'r ager yn cael ei ddefnyddio i bweru generaduron trydanol.

Pam ei fod yn beryglus?

Mae'r adweithiau niwclear a ddefnyddir mewn gweithfeydd pŵer yn cynhyrchu llawer o ymbelydredd. Os yw ymbelydredd yn mynd i'r aer, y dŵr, neu'r ddaear, gall fod yn niweidiol i bobl ac anifeiliaid. Gall gormod o ymbelydredd achosi canser neu hyd yn oed farwolaeth.

Mae gan weithfeydd ynni niwclear gysgodi i atal unrhyw ymbelydredd rhag mynd allan. Fodd bynnag, pe bai'r adweithydd yn gorboethi a "doddi", yna gallai ymbelydredd ddianc.

Sut methodd yr adweithydd?

Gweld hefyd: Kids Math: Ffracsiynau Cyfwerth

Roedd gan Three Mile Island ddwy orsaf ynni niwclear. Methodd adweithydd rhif 2. Aeth nifer o bethau o'i le i achosi i'r adweithydd fethu.Digwyddodd y broblem wirioneddol pan aeth falf yn sownd ar agor. Roedd y falf yn gollwng dŵr allan o'r adweithydd. Yn anffodus, roedd yr offer yn dweud wrth y gweithwyr bod y falf ar gau.

Defnyddir dŵr i atal yr adweithydd rhag gorboethi. Wrth i fwy o ddŵr gael ei ollwng gan y falf ddrwg, dechreuodd yr adweithydd orboethi. Roedd y gweithwyr yn gallu gweld bod yr adweithydd yn poethi, ond ddim yn gwybod bod y falf ar agor. Yn y pen draw, bu'n rhaid cau'r adweithydd cyfan, ond nid cyn iddo doddi'n rhannol.

Panig

Dechreuodd pobl o amgylch y pwerdy fynd i banig. Doedd neb yn gwybod yn union beth oedd yn digwydd. Beth fyddai'n digwydd pe bai'r adweithydd yn dadelfennu? Faint o ymbelydredd gafodd allan? Cafodd llawer o bobl yn yr ardaloedd cyfagos eu gwacáu.

A oedd pobl wedi brifo?

Yn y diwedd, mae gwyddonwyr yn credu mai ychydig iawn o ymbelydredd a ddihangodd o'r adweithydd. Yr oedd wedi ei gau i lawr mewn amser. Ni aeth unrhyw un yn sâl ar unwaith na bu farw o ymbelydredd. Dros amser, mae llawer o astudiaethau wedi'u gwneud gan y llywodraeth, prifysgolion a sefydliadau annibynnol. Credir heddiw na chafodd y ddamwain fawr o effaith, os o gwbl, ar y bobl a'r amgylchedd o'i chwmpas.

Ar ôl hynny

Cafodd y ddamwain ddwy effaith fawr ar y diwydiant ynni niwclear. Yn gyntaf, mae'n dychryn llawer o bobl ac yn achosi arafu yn y gwaith o adeiladu planhigion newydd. Yn ail, fe orfododd nifer o reoliadau newyddy diwydiant er mwyn gwneud ynni niwclear yn fwy diogel.

Heddiw yn Three Mile Island

Er gwaethaf methiant adweithydd rhif 2, mae adweithydd rhif 1 yn dal i weithredu heddiw (o 2015). Disgwylir iddo weithredu tan y flwyddyn 2034.

Ffeithiau Diddorol Am Ddamwain Niwclear Ynys Tair Milltir

 • Ymwelodd yr Arlywydd Jimmy Carter â'r orsaf ynni niwclear tua mis ar ôl y damwain.
 • Heddiw, cwmni o'r enw Exelon Corporation sy'n rhedeg y gwaith pŵer.
 • Y drychineb waethaf yn hanes y byd o orsafoedd ynni niwclear oedd damwain Chernobyl yn yr Wcrain. Ffrwydrodd yr adweithydd gan ryddhau llawer iawn o ymbelydredd.
 • Mae gweithfeydd ynni niwclear yn cynhyrchu tua 20% o'r trydan yn yr Unol Daleithiau.
 • Mae ynni niwclear yn cael ei ystyried yn lân ac yn effeithlon, fodd bynnag, mae hefyd yn cynhyrchu llawer gwastraff niwclear y mae'n rhaid ei waredu.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • >Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> Hanes UDA 1900 hyd heddiw
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.