Gwyddor Daear i Blant: Tywydd - Corwyntoedd (Seiclonau Trofannol)

Gwyddor Daear i Blant: Tywydd - Corwyntoedd (Seiclonau Trofannol)
Fred Hall

Gwyddor Daear i Blant

Tywydd - Corwyntoedd (Seiclonau Trofannol)

> Beth yw corwynt?

A mae corwynt yn storm gylchdroi fawr gyda gwyntoedd cyflym iawn sy'n ffurfio dros ddyfroedd cynnes mewn ardaloedd trofannol. Mae gan gorwyntoedd wyntoedd parhaus o 74 milltir yr awr o leiaf ac ardal o wasgedd aer isel yn y canol o'r enw'r llygad.

Gwahanol Enwau Corwyntoedd

Yr enw gwyddonol ar gyfer corwynt yn seiclon trofannol. Mae seiclonau trofannol yn mynd yn ôl gwahanol enwau mewn gwahanol leoedd. Yng Ngogledd America a'r Caribî fe'u gelwir yn "gorwyntoedd", yng Nghefnfor India fe'u gelwir yn "seiclonau", ac yn Ne-ddwyrain Asia fe'u gelwir yn "teiffwnau."

Awyrgylch<11

Hinsawdd

Tywydd

Gwynt

Cymylau

Tywydd Peryglus

Corwyntoedd

Corwyntoedd<11

Gweld hefyd:Bywgraffiad Kobe Bryant i Blant

Rhagweld y Tywydd

Tymhorau

Geirfa a Thelerau'r Tywydd

Biomau'r Byd

Biomau a ThelerauEcosystemau

Anialwch

Glaswelltiroedd

Savanna

Twndra

Coedwig law Drofannol

Coedwig dymherus

Coedwig Taiga

Morol

Dŵr Croyw

Rîff Cwrel

Amgylchedd

Llygredd Tir

Llygredd Aer

Llygredd Dŵr

Haen Osôn

Ailgylchu

Cynhesu Byd-eang

Ffynonellau Ynni Adnewyddadwy

Ynni Adnewyddadwy

Ynni Biomas

Ynni Geothermol

Hydropower

Pŵer Solar

Ynni Tonnau a Llanw

Pŵer Gwynt

Arall

Tonnau a Cherryntau’r Môr

Llanw Cefnfor

Tsunamis

Oes yr Iâ

Tanau Coedwig

Cyfnodau'r Lleuad

Gwyddoniaeth >> Gwyddor Daear i Blant

Sut mae corwyntoedd yn ffurfio?

Corwyntoedd yn ymffurfio dros y cefnfor cynnes dwr y trofannau. Pan fydd aer llaith cynnes dros y dŵr yn codi, caiff aer oerach ei ddisodli. Yna bydd yr aer oerach yn cynhesu ac yn dechrau codi. Mae'r cylch hwn yn achosi i gymylau storm enfawr ffurfio. Bydd y cymylau storm hyn yn dechrau cylchdroi gyda sbin y Ddaear yn ffurfio system drefnus. Os bydd digon o ddŵr cynnes, bydd y cylch yn parhau a bydd y cymylau storm a chyflymder y gwynt yn tyfu gan achosi i gorwynt ffurfio.

Rhannau o Gorwynt

 • Llygad - Yng nghanol y corwynt mae'r llygad. Mae'r llygad yn faes o bwysedd aer isel iawn. Yn gyffredinol nid oes unrhyw gymylau yn y llygad ac mae'r gwynttawelwch. Peidiwch â gadael i hyn eich twyllo, fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf peryglus o'r storm ar ymyl y llygad a elwir yn wal y llygad.
 • Wal llygaid - O amgylch y tu allan i'r llygad mae wal wedi'i gwneud o cymylau trwm iawn. Dyma'r rhan fwyaf peryglus o'r corwynt a lle mae'r gwyntoedd cyflymaf. Gall y gwyntoedd wrth wal y llygaid gyrraedd cyflymder o 155 milltir yr awr.
 • Bandiau glaw - Mae gan gorwyntoedd fandiau mawr o law a elwir yn fandiau glaw. Gall y bandiau hyn ollwng llawer iawn o law gan achosi llifogydd pan fydd y corwynt yn cyrraedd tir.
 • Diamedr - Gall corwyntoedd droi'n stormydd enfawr. Mae diamedr y corwynt yn cael ei fesur o un ochr i'r llall. Gall corwyntoedd rychwantu dros 600 milltir.
 • Uchder - Gall y cymylau storm sy'n pweru corwyntoedd ddod yn uchel iawn. Gall corwynt pwerus gyrraedd naw milltir i'r atmosffer.
Adeiledd corwynt

Ble mae seiclonau trofannol yn digwydd?

Gweld hefyd: Bywgraffiad y Llywydd Dwight D. Eisenhower for Kids

Mae seiclonau trofannol yn digwydd dros y cefnfor mewn ardaloedd ger y cyhydedd. Mae hyn oherwydd bod digon o ddŵr cynnes yn yr ardaloedd hyn i ganiatáu i'r stormydd ffurfio. Mae saith maes mawr yn y byd sy'n tueddu i gynhyrchu seiclonau trofannol. Gweler y map isod.

Lleoliadau seiclonau trofannol ledled y byd

Pryd mae corwyntoedd yn digwydd?

Mae corwyntoedd sy'n ffurfio yn y Caribî a Chefnfor yr Iwerydd yn digwyddrhwng Mehefin 1af a Thachwedd 30ain bob blwyddyn. Gelwir hyn yn dymor corwyntoedd.

Pam fod corwyntoedd yn beryglus?

Pan fydd corwyntoedd yn taro tir gallant achosi llawer iawn o ddifrod. Mae'r rhan fwyaf o'r difrod yn cael ei achosi gan lifogydd ac ymchwydd storm. Ymchwydd storm yw pan fydd lefel y cefnfor yn codi ar yr arfordir oherwydd pŵer y storm. Mae corwyntoedd hefyd yn achosi difrod gyda gwyntoedd cyflym iawn a all chwythu coed i lawr a difrodi cartrefi. Gall llawer o gorwyntoedd ddatblygu sawl corwynt bach hefyd.

Sut maen nhw'n cael eu henwi?

Mae corwyntoedd yn yr Iwerydd yn cael eu henwi ar sail rhestr o enwau a gedwir gan Feteoroleg y Byd Sefydliad. Mae'r enwau'n mynd yn nhrefn yr wyddor ac mae'r stormydd yn cael eu henwi fel maen nhw'n ymddangos. Felly bydd storm gyntaf y flwyddyn bob amser yn cael enw sy'n dechrau gyda'r llythyren "A." Mae chwe rhestr o enwau a phob blwyddyn defnyddir rhestr newydd.

Categorïau

Categoreiddir seiclonau trofannol yn ôl cyflymder gwyntoedd cynaledig.

 • Iselder Trofannol - 38 mya neu lai
 • Storm Drofannol - 39 i 73 mya

Corwynt

<10
 • Categori 1 - 74 i 95 mya
 • Categori 2 - 96 i 110 mya
 • Categori 3 - 111 i 129 mya
 • Categori 4 - 130 i 156 mya
 • Categori 5 - 157 mya neu uwch
 • Ffeithiau Diddorol am Gorwyntoedd
  • Mae corwyntoedd yn cylchdroi yn wrthglocwedd yn hemisffer y gogledd aclocwedd yn hemisffer y de. Mae hyn oherwydd cylchdroi'r Ddaear a elwir yn effaith Coriolis.
  • Ni ddefnyddir y llythrennau Q, U, X, Y, a Z ar gyfer y llythyren gyntaf wrth enwi corwyntoedd.
  • Y mae enwau bechgyn a merched bob yn ail.
  • Rhagolygon tywydd yn tynnu côn yn dangos ble maen nhw'n meddwl mae'r corwynt yn fwyaf tebygol o deithio.
  • Gallwch chi bob amser ddarganfod y wybodaeth ddiweddaraf am gorwyntoedd yn y gwefan y National Hurricane Centre sy'n olrhain a rhagweld corwyntoedd.
  Gweithgareddau

  Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

  Earth Pynciau Gwyddoniaeth

  Cyfansoddiad o y Ddaear

  Creigiau

  Mwynau

  Tectoneg Plât

  Erydiad

  Ffosiliau

  Rhewlifoedd

  Gwyddoniaeth Pridd

  Mynyddoedd

  Topograffeg

  Llosgfynyddoedd

  Daeargrynfeydd

  Y Cylchred Ddŵr

  Geirfa a Thelerau Daeareg

  Cylchoedd Maetholion

  Cadwyn Fwyd a Gwe

  Cylchred Carbon

  <1 0>Cylchred Ocsigen

  Cylchred Ddŵr

  Cylchred Nitrogen

  Awyrgylch a Thywydd Materion Amgylcheddol  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.