Gwyddor Daear i Blant: Mwynau

Gwyddor Daear i Blant: Mwynau
Fred Hall

Gwyddor Daear i Blant

Mwynau

Beth yw mwynau?

Mae mwynau yn sylweddau solet sy'n digwydd yn naturiol. Gellir eu gwneud o un elfen (fel aur neu gopr) neu o gyfuniad o elfennau. Mae'r Ddaear yn cynnwys miloedd o wahanol fwynau.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng mwyn a chraig?

Mae gan fwynau strwythur cemegol penodol sydd yr un peth trwy'r mwyn cyfan. Mae creigiau, ar y llaw arall, yn cynnwys amrywiaeth o wahanol fwynau ac nid ydynt yn gyson drwy gydol eu strwythur.

Nodweddion Mwynau

Mae rhai nodweddion cyffredin mwynau yn cynnwys :

 • Soled - Bydd pob mwyn yn solidau ar dymereddau arferol ar y Ddaear.
 • Yn digwydd yn naturiol - Mae mwynau i'w cael mewn natur. Nid yw solidau a wneir mewn labordy cemeg yn cyfrif fel mwynau.
 • Anorganig - Nid yw mwynau'n dod o blanhigion, anifeiliaid nac organebau byw eraill.
 • Adeiledd cemegol sefydlog - Mwynau penodol bydd yr un fformiwla gemegol bob amser. Bydd ganddynt yr un cyfuniad o elfennau. Yn gyffredinol mae mwynau hefyd yn cael eu ffurfio gyda strwythur grisial.
Priodweddau Mwynau

Mae gwahanol fwynau yn aml yn cael eu diffinio gan y set o briodweddau a ddisgrifir isod:

 • Luster - Mae Luster yn disgrifio pa mor dda y mae mwynau yn adlewyrchu golau. Mae enghreifftiau o llewyrch yn cynnwys gwydrog, metelaidd, gwych, adiflas.
7>

 • Caledwch - Mae'r caledwch yn disgrifio pa mor hawdd yw crafu wyneb mwynau. Mae gwyddonwyr yn aml yn defnyddio graddfa'r Moh i ddisgrifio caledwch. Gan ddefnyddio graddfa Moh, "1" yw'r mwyn meddalaf a "10" yw'r anoddaf. Un enghraifft o galedwch yw diemwnt. Mae gan ddiamwnt galedwch o 10 oherwydd dyma'r caletaf o'r holl fwynau.
 • Streak - Rhediad yw lliw'r mwyn ar ffurf powdr. Un ffordd o bennu'r rhediad yw rhwbio'r mwyn ar draws arwyneb caled garw fel teils.
 • Cleavage - Mae holltiad yn disgrifio sut mae mwyn yn torri'n ddarnau. Mae rhai mwynau'n torri'n giwbiau bach tra gall eraill dorri'n haenau tenau.
 • Disgyrchiant Penodol (SG) - Mae'r disgyrchiant penodol yn mesur dwysedd y mwyn. Mae'n cael ei fesur mewn cymhariaeth â dŵr lle mae gan ddŵr ddisgyrchiant penodol o 1. Er enghraifft, mae gan byrit ddisgyrchiant penodol o 5 a chwarts â disgyrchiant penodol o 2.7.
 • Lliw - Er defnyddir lliw yn aml i ddisgrifio mwynau, weithiau nid dyma'r ffordd orau i ddweud wrth un mwyn oddi wrth y llall oherwydd gall un math o fwyn ddod mewn sawl lliw gwahanol.
 • Mathau o Fwynau

  Mae yna lawer o wahanol fathau o fwynau, ond yn aml maen nhw'n cael eu rhannu'n ddau grŵp: silicadau ac ansilicadau. Mwynau sy'n cynnwys silicon ac ocsigen yw silicadau. Mae dros 90% o gramen y Ddaear yn cynnwyssilicadau. Mae gweddill y mwynau'n cael eu lympio i mewn i grŵp a elwir yn ansilicadau.

  Mae rhai mwynau an-silicad pwysig yn cynnwys:

  • Carbonadau - Mae carbonadau yn cynnwys carbonad (CO 3 ) wedi'i gyfuno â rhyw elfen arall. Mwyn yw calsit sy'n cael ei wneud o garbonad a chalsiwm.
  • Halidau - Mae Halidau yn cynnwys elfen halogen fel y brif elfen. Mwyn halid yw halen bwrdd (NaCl) sy'n cael ei wneud o'r halogen clorin (Cl) a sodiwm (Na).
  • Ocsidau - Mae ocsidau yn fwynau lle mai'r brif elfen yw ocsigen. Mwyn ocsid yw cromit sy'n cael ei wneud o haearn, cromiwm, ac ocsigen.
  • Sylfidau - Mae sylffidau'n cynnwys sylffwr ac un neu fwy o fetelau neu semimetalau. Mae pyrit yn sylffid wedi'i wneud o haearn a sylffwr.
  Gellir meddwl am elfennau brodorol fel copr, aur, diemwnt, graffit, a sylffwr fel trydydd grŵp o fwynau.

  Ffeithiau Diddorol am Fwynau

  • Gelwir gwyddonwyr sy'n astudio mwynau yn fwynolegwyr.
  • Mae tua 99% o'r mwynau yng nghramen y Ddaear yn cynnwys wyth elfen gan gynnwys ocsigen, silicon, alwminiwm, haearn, calsiwm, sodiwm, potasiwm, a magnesiwm.
  • Mae mwynau cyffredin yn cynnwys cwarts, ffelsbar, bocsit, cobalt, talc, a pyrit.
  • Mae gan rai mwynau rediad o liwiau gwahanol na lliw eu corff.
  • Darn o fwyn prin fel diemwnt, emrallt, neu saffir sy'n cael ei dorri a'i sgleinio i ddisgleirio yw gem.
  • Sicrmae angen mwynau ar ein cyrff er mwyn i ni allu tyfu'n iach a chryf.
  Gweithgareddau

  Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

  Pynciau Gwyddor Daear

  Gweld hefyd: Daearyddiaeth i Blant: De-ddwyrain Asia

  Daeareg
  Cyfansoddiad y Ddaear

  Creigiau

  Mwynau

  Tectoneg Plât

  Erydiad

  Ffosiliau

  Rhewlifoedd

  Gwyddor Pridd

  Mynyddoedd

  Topograffeg

  Llosgfynyddoedd

  Daeargrynfeydd

  Y Gylchred Ddŵr

  Geirfa Daeareg a Thelerau

  Cylchoedd Maetholion

  Cadwyn Fwyd a Gwe

  Cylchred Carbon

  Cylchred Ocsigen

  Cylchred Ddŵr

  Cylchred Nitrogen

  Gweld hefyd: Bywgraffiad i Blant: Elvis Presley

  Awyrgylch a Thywydd

  Awyrgylch

  Hinsawdd

  Tywydd

  Gwynt

  Cymylau

  Tywydd Peryglus

  Corwyntoedd

  Corwyntoedd

  Rhagweld Tywydd

  Tymhorau

  Geirfa Tywydd a Thermau

  Biomau Byd

  Biomau ac Ecosystemau

  Anialwch

  Glaswelltiroedd<7

  Savanna

  Twndra

  Coedwig law Drofannol

  Coedwig dymherus

  Coedwig Taiga

  Morol

  Dŵr Croyw

  Rîff Cwrel

  Materion Amgylcheddol

  Amgylchedd

  6>Llygredd Tir

  Llygredd Aer

  Llygredd Dŵr

  Haen Osôn

  Ailgylchu

  Cynhesu Byd-eang

  4>Ffynonellau Ynni Adnewyddadwy

  Ynni Adnewyddadwy

  Ynni Biomas

  Ynni Geothermol

  Hydropower

  Pŵer Solar

  Ynni Tonnau a Llanw

  GwyntPŵer

  Arall

  Tonnau'r Môr a Cherryntau

  Llanw'r Cefnfor

  Tsunamis

  Oes yr Iâ

  Tanau Coedwig

  Cyfnodau'r Lleuad

  Gwyddoniaeth >> Gwyddor Daear i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.