Gwyddoniaeth i Blant: Daeargrynfeydd

Gwyddoniaeth i Blant: Daeargrynfeydd
Fred Hall

Gwyddoniaeth i Blant

Daeargrynfeydd

Mae daeargrynfeydd yn digwydd pan fydd dau ddarn mawr o gramen y Ddaear yn llithro'n sydyn. Mae hyn yn achosi tonnau sioc i ysgwyd wyneb y Ddaear ar ffurf daeargryn.

Ble mae daeargrynfeydd yn digwydd?

Mae daeargrynfeydd fel arfer yn digwydd ar ymylon rhannau helaeth o'r Ddaear gramen a elwir yn blatiau tectonig. Mae'r platiau hyn yn symud yn araf dros gyfnod hir o amser. Weithiau gall yr ymylon, a elwir yn llinellau ffawt, fynd yn sownd, ond mae'r platiau'n dal i symud. Mae pwysau'n dechrau cronni'n araf lle mae'r ymylon yn sownd ac, unwaith y bydd y gwasgedd yn mynd yn ddigon cryf, bydd y platiau'n symud yn sydyn gan achosi daeargryn.

Rhagolygon ac Ôl-siociau

Yn gyffredinol cyn ac ar ôl daeargryn mawr bydd daeargrynfeydd llai. Gelwir y rhai sy'n digwydd o'r blaen yn foreshocks. Yr enw ar y rhai sy'n digwydd wedyn yw ôl-siociau. Nid yw gwyddonwyr yn gwybod yn iawn os yw daeargryn yn rhagrith hyd nes y bydd y daeargryn mwy yn digwydd.

Tonnau Seismig

Y enw ar donnau sioc o ddaeargryn sy'n teithio drwy'r ddaear yw tonnau seismig. Maent yn fwyaf pwerus yng nghanol y daeargryn, ond maent yn teithio trwy lawer o'r ddaear ac yn ôl i'r wyneb. Maen nhw'n symud yn gyflym ar 20 gwaith cyflymdra sain.

Chiart tonnau seismig o ddaeargryn

Mae gwyddonwyr yn defnyddio tonnau seismig i fesur pa mor fawr yw daeargryn. Maen nhw'n defnyddiodyfais a elwir yn seismograff i fesur maint y tonnau. Yr enw ar faint y tonnau yw'r maint.

I ddweud cryfder daeargryn mae gwyddonwyr yn defnyddio graddfa o'r enw Graddfa Maint Moment neu MMS (arferai gael ei galw'n raddfa Richter). Po fwyaf yw'r nifer ar y raddfa MMS, y mwyaf yw'r daeargryn. Fel arfer ni fyddwch hyd yn oed yn sylwi ar ddaeargryn oni bai ei fod yn mesur o leiaf 3 ar y raddfa MMS. Dyma rai enghreifftiau o'r hyn all ddigwydd yn dibynnu ar y raddfa:

  • 4.0 - Gallai ysgwyd eich tŷ fel petai tryc mawr yn mynd heibio. Efallai na fydd rhai pobl yn sylwi.
  • 6.0 - Bydd pethau'n disgyn oddi ar y silffoedd. Gall waliau mewn rhai tai gracio a ffenestri dorri. Bydd bron pawb ger y ganolfan yn teimlo'r un hwn.
  • 7.0 - Bydd adeiladau gwannach yn dymchwel a bydd craciau yn digwydd mewn pontydd ac ar y stryd.
  • 8.0 - Mae llawer o adeiladau a phontydd yn cwympo. Craciau mawr yn y ddaear.
  • 9.0 ac i fyny - Dinasoedd cyfan wedi eu gwastatáu a difrod ar raddfa fawr.
uwchganolbwyntiau a Uwchganolfannau

Y man lle mae'r daeargryn yn dechrau, o dan wyneb y ddaear, a elwir yn y hypocenter. Gelwir y lle yn union uwchben hwn ar yr wyneb yn uwchganolbwynt. Y daeargryn fydd y cryfaf yn y fan hon ar yr wyneb.

5>A all gwyddonwyr ragweld daeargrynfeydd?

Yn anffodus ni all gwyddonwyr ragweld daeargrynfeydd? . Y gorau y gallantgwneud heddiw yw nodi ble mae llinellau ffawt fel ein bod yn gwybod ble mae daeargrynfeydd yn debygol o ddigwydd.

Ffeithiau Hwyl am Daeargrynfeydd

  • Y daeargryn mwyaf a gofnodwyd erioed yn y byd oedd yn Chile yn 1960. Roedd yn mesur 9.6 ar Raddfa Richter. Y mwyaf yn yr Unol Daleithiau oedd maint 9.2 yn Alaska ym 1964.
  • Gallant achosi tonnau enfawr yn y cefnfor o'r enw tswnamis.
  • Mae symudiad platiau tectonig wedi ffurfio cadwyni mawr o fynyddoedd fel yr Himalayas a yr Andes.
  • Gall daeargrynfeydd ddigwydd mewn unrhyw fath o dywydd.
  • Alasga yw'r cyflwr mwyaf seismig gweithredol ac mae ganddi fwy o ddaeargrynfeydd mawr na California.
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

Pynciau Gwyddor Daear

Cyfansoddiad y Ddaear
Daeareg

Creigiau

Mwynau

Plat Tectoneg

Erydiad

Ffosiliau

Rhewlifoedd

Gwyddor Pridd

Mynyddoedd

Gweld hefyd: Michael Jordan: Chwaraewr Pêl-fasged Chicago Bulls

Topograffeg

Llosgfynyddoedd

Daeargrynfeydd

Y Gylchred Ddŵr

Geirfa a Thelerau Daeareg

Gweld hefyd: Fforwyr i Blant: Daniel Boone

Cylchoedd Maetholion

Cadwyn Fwyd a Thelerau Gwe

Cylchred Carbon

Cylchred Ocsigen

Cylchred Ddŵr

Cylchred Nitrogen

Awyrgylch a Thywydd<6

Awyrgylch

Hinsawdd

Tywydd

Wi nd

Cymylau

Tywydd Peryglus

Corwyntoedd

Corwyntoedd

Rhagweld y Tywydd

Tymhorau

Geirfa Tywydd aTermau

Biomau’r Byd

Biomau ac Ecosystemau

Anialwch

Glaswelltiroedd

Savanna

Twndra

Coedwig law Drofannol

Coedwig dymherus

Coedwig Taiga

Morol

Dŵr Croyw

Rîff Cwrel<7

Materion Amgylcheddol

Amgylchedd

Llygredd Tir

Llygredd Aer

Llygredd Dŵr

Haen Osôn

Ailgylchu

Cynhesu Byd-eang

Ffynonellau Ynni Adnewyddadwy

Ynni Adnewyddadwy

Ynni Biomas

Ynni Geothermol

Hydropower

Pŵer Solar

Ynni Tonnau a Llanw

Ynni Gwynt

Arall

Tonnau a Cheryntau Cefnforol

Llanw Cefnforol

Tswnamis

Oes yr Iâ

Tanau Coedwig<7

Cyfnodau'r Lleuad

Gwyddoniaeth >> Gwyddor Daear i Blant
Fred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.