Gwyddoniaeth i Blant: Bacteria a Germau

Gwyddoniaeth i Blant: Bacteria a Germau
Fred Hall

Bioleg i Blant

Bacteria

Beth yw bacteria?

Mae bacteria yn organebau bach bychain sy'n ym mhob man o'n cwmpas. Ni allwn eu gweld heb ficrosgop oherwydd eu bod mor fach, ond maent yn yr awyr, ar ein croen, yn ein cyrff, yn y ddaear, a'r cyfan trwy natur.

Ungellog yw bacteria. micro-organebau. Mae strwythur eu celloedd yn unigryw gan nad oes ganddynt gnewyllyn ac mae gan y rhan fwyaf o facteria waliau celloedd tebyg i gelloedd planhigion. Maent yn dod mewn pob math o siapiau gan gynnwys rhodenni, troellau, a sfferau. Gall rhai bacteria "nofio" o gwmpas gan ddefnyddio cynffonnau hir o'r enw flagella. Mae eraill yn hongian allan neu'n gleidio.

Ydy bacteria'n beryglus?

Nid yw'r rhan fwyaf o facteria'n beryglus, ond mae rhai yn mynd yn sâl ac yn gallu ein gwneud ni'n sâl. Gelwir y bacteria hyn yn bathogenau. Gall pathogenau achosi clefydau mewn anifeiliaid a phlanhigion. Rhai enghreifftiau o bathogenau yw gwahanglwyf, gwenwyn bwyd, niwmonia, tetanws, a thwymyn teiffoid.

Yn ffodus, mae gennym wrthfiotigau y gallwn eu cymryd sy'n helpu i frwydro yn erbyn y pathogenau drwg. Mae gennym hefyd antiseptig i'n helpu i gadw clwyfau yn lân o facteria a sebon gwrthfiotig a ddefnyddiwn i olchi i helpu i gadw pathogenau drwg i ffwrdd. Cofiwch olchi eich dwylo!

Ydy bacteria i gyd yn ddrwg?

Ddim o gwbl. Mewn gwirionedd mae'r rhan fwyaf o facteria yn ddefnyddiol iawn i ni. Maent yn chwarae rhan bwysig yn ecosystem y blaned yn ogystal â goroesiad dynol.

Bacteriayn y pridd

Mae bacteria yn gweithio'n galed yn y pridd i ni. Mae un math o facteria, a elwir yn ddadelfenyddion, yn dadelfennu deunydd o blanhigion ac anifeiliaid marw. Gallai hyn swnio'n fath o gros, ond mae'n swyddogaeth bwysig sy'n helpu i greu pridd a chael gwared ar feinwe marw. Math arall o facteria yn y pridd yw bacteria Rhizobium. Mae bacteria rhizobium yn helpu i ffrwythloni'r pridd gyda nitrogen i blanhigion ei ddefnyddio wrth dyfu.

Bacteria mewn bwyd

Ie, mae yna facteria yn ein bwyd. Yuck! Wel, dydyn nhw ddim mor ddrwg â hynny mewn gwirionedd a defnyddir bacteria wrth wneud bwydydd fel iogwrt, caws, picls, a saws soi.

Bacteria yn ein cyrff

Yna Mae llawer o facteria da yn ein cyrff. Defnydd sylfaenol o facteria yw ein helpu i dreulio a chwalu ein bwyd. Gall rhai bacteria hefyd helpu ein system imiwnedd i'n hamddiffyn rhag organebau penodol a all ein gwneud yn sâl.

Rhannau o'r Gell Bacteria (gweler y llun)

Y gwyddonol yr enw ar gelloedd bacteria yw procaryotes. Mae procaryotau yn gelloedd gweddol syml yn yr ystyr nad oes ganddynt gnewyllyn cell nac organynnau arbenigol eraill.

 1. Capswla
 2. Pilen allanol
 3. Periplasm a cellfur
 4. Pilen cytoplasmig (mewnol)
 5. Cytoplasm
 6. Ribosom
 7. Gwarchod cyflenwadau bwyd
 8. Cromosom
 9. Mesosom

Ffeithiau Diddorol am Bacteria <16

 • Mae tua 40 miliwnbacteria mewn gram o bridd.
 • Gall bacteria oroesi mewn amodau garw iawn gan gynnwys ardaloedd dwfn o gramen y Ddaear ac mewn gwastraff ymbelydrol.
 • Mae tua chymaint o gelloedd bacteria mewn corff dynol ag mae celloedd dynol.
 • Defnyddir bacteria i helpu'r amgylchedd drwy drin carthion a dadelfennu olew o ollyngiadau olew.
 • Mae gan rai bacteria gemegau sy'n gallu cynhyrchu golau. Gelwir hyn yn fiooleuedd.
 • Gweithgareddau

  • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar darlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Mwy o Bynciau Bioleg

  Gweld hefyd: Mytholeg Groeg: Athena 24>
  Cell

  Y Gell

  Cylchred Cell a Rhaniad

  Niwclews

  Ribosomau

  Mitocondria

  Cloroplastau<7

  Proteinau

  Ensymau

  Y Corff Dynol

  Corff Dynol

  Ymennydd

  System Nerfol

  System Dreulio

  Golwg a'r Llygad

  Clywed a'r Glust

  Arogli a Blasu

  Croen

  Cyhyrau

  Anadlu

  Gwaed a Chalon

  Esgyrn

  Rhestr o Esgyrn Dynol

  System Imiwnedd

  Organau

  Maeth

  Maethiad

  Fitaminau a Mwynau

  Carbohydradau

  Lipidau<7

  Ensymau

  Geneteg

  Geneteg

  Cromosomau

  DNA

  Mendel ac Etifeddiaeth<7

  Patrymau Etifeddol

  Proteinau ac AminoAsidau

  Planhigion

  Ffotosynthesis

  Adeiledd Planhigion

  Amddiffyn Planhigion

  Planhigion Blodeuo

  Planhigion nad ydynt yn Blodeuo

  Coed

  Organeddau Byw

  Dosbarthiad Gwyddonol

  Anifeiliaid

  Bacteria

  Protistiaid

  Fyngau

  Firysau

  Clefyd

  Clefydau Heintus

  5>Meddygaeth a Chyffuriau Fferyllol

  Epidemigau a Phandemigau

  Epidemigau a Phandemigau Hanesyddol

  System Imiwnedd

  Gweld hefyd: Inca Empire for Kids: Bywyd Dyddiol

  Canser

  Concussions

  Diabetes

  Ffliw

  Gwyddoniaeth >> Bioleg i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.