Ffiseg i Blant: Momentwm a Gwrthdrawiadau

Ffiseg i Blant: Momentwm a Gwrthdrawiadau
Fred Hall

Ffiseg i Blant

Momentwm a Gwrthdrawiadau

Beth yw momentwm?

Mesur màs mewn mudiant yw momentwm. Mae gan unrhyw wrthrych sy'n symud fomentwm. Mewn ffiseg, mae momentwm gwrthrych yn hafal i'r màs amseroedd y cyflymder.

momentwm = màs * cyflymder

Mae momentwm fel arfer yn cael ei dalfyrru gan ddefnyddio'r llythyren "p" gwneud mae'r hafaliad yn edrych fel:

p = m * v

lle p yw'r momentwm, m yw'r màs, a v yw'r cyflymder.

>O'r hafaliad hwn gallwch weld bod cyflymder y gwrthrych a'r màs yn cael effaith gyfartal ar faint o fomentwm. Mae gennych chi fwy o fomentwm pan fyddwch chi'n rhedeg na phan fyddwch chi'n cerdded. Yn yr un modd, os yw car a beic yn teithio i lawr y stryd ar yr un cyflymder, bydd gan y car fwy o fomentwm.

Sut i Fesur Momentwm

Momentwm yn cael ei fesur fel arfer mewn cilogramau, metrau yr eiliad (kg*m/s) neu newton-eiliad (N s).

Mae momentwm yn fector

Oherwydd bod y cyflymder yn fector, mae momentwm hefyd yn fector. Mae hyn yn golygu, yn ogystal â maint y momentwm (sy'n cael ei roi gan p = m * v), mae gan momentwm gyfeiriad hefyd. Mae cyfeiriad momentwm yn cael ei ddangos gan saeth neu fector.

Gweld hefyd: Bywgraffiad Benito Mussolini

Gwrthdrawiadau

Pan mae dau wrthrych yn taro i mewn i'w gilydd, gelwir hyn yn wrthdrawiad. Mewn ffiseg, nid oes rhaid i wrthdrawiad gynnwys damwain (fel dau gar yn taro i mewn i'w gilydd), ondgall fod yn unrhyw ddigwyddiad lle mae dau neu fwy o wrthrychau symudol yn rhoi grymoedd ar ei gilydd am gyfnod byr o amser.

Enghreifftiau:

  • Un bêl yn taro un arall ar fwrdd pŵl
  • Ystlum pêl fas yn taro pêl
  • Eich bysedd yn taro'r allwedd ar y bysellfwrdd
Gwrthdrawiadau a Chadwraeth Momentwm

Damcaniaeth bwysig mewn ffiseg yw cyfraith cadwraeth momentwm. Mae'r gyfraith hon yn disgrifio beth sy'n digwydd i fomentwm pan fydd dau wrthrych yn gwrthdaro.

Mae'r gyfraith yn nodi pan fydd dau wrthrych yn gwrthdaro mewn system gaeedig, mae cyfanswm momentwm y ddau wrthrych cyn y gwrthdrawiad yr un peth â chyfanswm momentwm y dau wrthrych ar ôl y gwrthdrawiad. Gall momentwm pob gwrthrych newid, ond rhaid i gyfanswm y momentwm aros yr un fath.

Enghraifft:

Os yw pêl goch â màs o 10 kg yn teithio tua’r dwyrain ar fuanedd o 5 m /s ac yn gwrthdaro â phêl las gyda màs o 20 kg yn teithio tua'r gorllewin ar fuanedd o 10 m/s, beth yw'r canlyniad?

Yn gyntaf rydyn ni'n cyfrifo momentwm pob pêl cyn y gwrthdrawiad:

Pêl goch = 10 kg * 5 m/s = 50 kg m/s dwyrain

Pêl las = 20 kg * 10 m/s = 200 kg m/s gorllewin

Y momentwm canlyniadol fydd:

Y ddwy bêl = 150 kg m/s i'r gorllewin

Sylwer: Mae gan wrthrych sy'n sefyll yn llonydd fomentwm o 0 kg m/s.

Ffeithiau Diddorol am Momentwm a Gwrthdrawiadau

  • Does neb yn hollol siŵr pam mae "p" yn cael ei ddefnyddio ar gyfer momentwm. Mae'n debyg ei fod yn dod o'r gair Lladin"petere" sy'n golygu "mynd tuag at". Ni allent ddefnyddio "m" oherwydd bod hwnnw eisoes wedi'i ddefnyddio ar gyfer màs.
  • Mae newid mewn momentwm yn cael ei alw'n ysgogiad.
  • Mae gwrthdrawiad elastig yn un lle nad oes unrhyw egni cinetig yn cael ei golli. 10>
  • Mae gwrthdrawiad anelastig yn un lle mae rhywfaint o egni cinetig y cyrff sy’n gwrthdaro yn cael ei golli. Mae hyn oherwydd bod yr egni'n cael ei drawsnewid yn fath arall o egni fel gwres neu sain.
  • Mae adlam gwn yn digwydd oherwydd cadwraeth momentwm. Mae'r gwn yn symud yn ôl ar gyflymder is na'r fwled oherwydd ei fàs mwy.
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

Mwy o Bynciau Ffiseg ar Gynnig, Gwaith, ac Ynni

<18
Cynnig

Scalars a Fectorau

Fector Math

Màs a Phwysau

Grym

Cyflymder a Chyflymder

Cyflymiad

Disgyrchiant

Ffrithiant

Deddfau Cynnig

Peiriannau Syml

Geirfa Termau Cynnig

Gwaith ac Ynni

Ynni

Ynni Cinetig

Ynni Posibl

Gwaith

Pŵer

Momentwm a Gwrthdrawiadau

Pwysau

Gwres

Tymheredd

Gwyddoniaeth >> Ffiseg i Blant

Gweld hefyd: Y Chwyldro Americanaidd: AchosionFred Hall
Fred Hall
Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.