Colonial America for Kids: Tai a Chartrefi

Colonial America for Kids: Tai a Chartrefi
Fred Hall

Colonial America

Tai a Chartrefi

Cartref to gwellt yn Jamestown

Llun gan Ducksters Y math o gartrefi a adeiladwyd yn ystod y cyfnod trefedigaethol roedd yr amseroedd yn amrywio'n fawr yn dibynnu ar yr adnoddau lleol, y rhanbarth, a chyfoeth y teulu.

Tai Cynnar

Y tai a adeiladwyd gan y Saeson cyntaf ymfudoddwyr yn America oedd cartrefi ystafell sengl bach. Roedd llawer o'r cartrefi hyn yn gartrefi "plethwaith a dwb". Roedd ganddyn nhw fframiau pren a oedd wedi'u llenwi â ffyn. Yna cafodd y tyllau eu llenwi â "dub" gludiog wedi'i wneud o glai, mwd a glaswellt. Roedd y to fel arfer yn do gwellt wedi'i wneud o weiriau lleol sych. Roedd y lloriau yn aml yn loriau baw a'r ffenestri wedi'u gorchuddio â phapur.

Y tu mewn i'r cartref ystafell sengl roedd lle tân a ddefnyddid i goginio ac i gadw'r tŷ yn gynnes yn ystod y gaeaf. Nid oedd gan y gwladfawyr cynnar lawer o ddodrefn. Efallai eu bod wedi cael mainc i eistedd arni, bwrdd bach, a rhai cistiau lle buont yn storio eitemau fel dillad. Matres gwellt ar y llawr oedd y gwely arferol.

Cartrefi Planhigion

Wrth i'r cytrefi dyfu, adeiladodd tirfeddianwyr cyfoethog yn y de ffermydd mawr o'r enw planhigfeydd. Tyfodd y cartrefi ar y planhigfeydd hefyd o ran maint. Roedd ganddynt lawer o ystafelloedd gan gynnwys ystafell fyw ac ystafell fwyta ar wahân. Roedd ganddynt hefyd ffenestri gwydr, lleoedd tân lluosog, a digon o ddodrefn. Adeiladwyd llawer o'r cartrefi hyn mewn arddull sy'nyn adlewyrchu pensaernïaeth mamwlad y perchennog. Roedd yna arddulliau trefedigaethol Almaeneg, Iseldireg, Sbaeneg a Saesneg wedi'u hadeiladu mewn gwahanol ranbarthau o'r trefedigaethau.

Cartrefi Dinas

Tu mewn i gartref cynnar

Llun gan Ducksters

Roedd cartrefi dinesig fel arfer yn llai na chartrefi’r planhigfeydd. Yn union fel cartrefi yn y ddinas heddiw, yn aml nid oedd ganddynt le ar gyfer gardd fawr. Fodd bynnag, roedd llawer o gartrefi mewn dinasoedd yn braf iawn. Roedd ganddyn nhw loriau pren wedi'u gorchuddio â rygiau a waliau panelog. Roedd ganddynt ddigon o ddodrefn wedi'u hadeiladu'n dda gan gynnwys cadeiriau, soffas, a gwelyau mawr gyda matresi plu. Roeddent yn aml yn ddau neu dri llawr o daldra.

Georgian Colonial

Un arddull boblogaidd yn y 1700au oedd y cartref Trefedigaethol Sioraidd. Enwir yr arddull hon ar ôl Brenin Siôr III o Loegr ac nid ar ôl trefedigaeth Georgia. Adeiladwyd cartrefi trefedigaethol Sioraidd ledled y cytrefi. Roeddent yn gartrefi siâp petryal a oedd yn gymesur. Yn nodweddiadol roedd ganddynt ffenestri ar draws y blaen a oedd wedi'u halinio'n fertigol ac yn llorweddol. Roedd ganddyn nhw naill ai un simnai fawr yng nghanol y tŷ neu ddwy simnai, un ar bob pen. Adeiladwyd llawer o drefedigaethau Sioraidd â brics ac roedd ganddynt ymyl pren gwyn.

Plasty Trefedigaethol

Er bod y rhan fwyaf o bobl yn byw mewn cartrefi bach un neu ddwy ystafell yn ystod y cyfnod trefedigaethol, roedd y roedd y cyfoethog a'r pwerus yn gallu byw mewn plastai mawr. Un enghraiffto hyn y mae Palas y Llywodraethwyr yn Williamsburg, Virginia. Roedd yn gartref i lywodraethwr Virginia am y rhan fwyaf o'r 1700au. Roedd gan y plas dair stori gyda thua 10,000 troedfedd sgwâr. Roedd gan y llywodraethwr tua 25 o weision a chaethweision i helpu i gadw trefn ar y tŷ. Gellir ymweld ag adluniad o'r cartref trawiadol hwn heddiw yn Colonial Williamsburg.

Ffeithiau Diddorol am Dai Trefedigaethol

 • Roedd gan rai cartrefi a adeiladwyd yn New England do cefn gogwydd hir. Cawsant eu galw'n gartrefi “bocs halen” oherwydd eu bod yr un siâp â'r blwch lle'r oedd y gwladfawyr yn cadw eu halen.
 • Roedd ymsefydlwyr ar y ffin weithiau'n adeiladu cabanau pren oherwydd bod modd eu hadeiladu'n gyflym a chan ychydig o bobl yn unig.
 • Er mor braf ag y gall rhai cartrefi trefedigaethol ymddangos, nid oedd ganddynt drydan, ffonau, na dŵr rhedegog.
 • Ni osodwyd rygiau ar y lloriau mewn cartrefi cynnar, byddent wedi cael eu hongian ar y waliau neu eu defnyddio ar y gwelyau ar gyfer cynhesrwydd.
 • Roedd gan lawer o gartrefi un ystafell lofft neu atig a ddefnyddid i storio. Weithiau byddai'r plant hŷn yn cysgu yn yr atig.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. I ddysgu mwy am America Drefedigaethol:

  Colonies and Places

  Trefedigaeth Goll oRoanoke

  Anheddiad Jamestown

  Trefedigaeth Plymouth a'r Pererinion

  Y Tair Gwladfa ar Ddeg

  Williamsburg

  Gweld hefyd: Cemeg i Blant: Elfennau - Haearn

  Bywyd Dyddiol

  Dillad - Dillad Dynion

  Dillad - Merched

  Bywyd Dyddiol yn y Ddinas

  Bywyd Dyddiol ar y Fferm

  Bwyd a Choginio

  Gweld hefyd: Bywgraffiad y Llywydd James Monroe

  Cartrefi ac Anheddau

  Swyddi a Galwedigaethau

  Lleoedd Mewn Tref Drefedigaethol

  Rolau Merched

  Caethwasiaeth

  Pobl

  William Bradford

  Henry Hudson

  Pocahontas

  James Oglethorpe

  William Penn

  Piwritaniaid

  John Smith

  Roger Williams

  Digwyddiadau

  Rhyfel Ffrainc ac India

  Rhyfel y Brenin Philip

  Mordaith Blodau Mai

  Treialon Gwrachod Salem

  Arall

  Llinell Amser Gwladfaol America

  Geirfa a Thelerau Gwladfaol America

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> America drefedigaethol
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.