Colonial America for Kids: Bywyd Dyddiol ar y Fferm

Colonial America for Kids: Bywyd Dyddiol ar y Fferm
Fred Hall

America Drefedigaethol

Bywyd Dyddiol ar y Fferm

Roedd y rhan fwyaf o'r bobl sy'n byw yn America Wladol yn byw ac yn gweithio ar fferm. Er y byddai planhigfeydd mawr yn y pen draw lle byddai'r perchnogion yn dod yn gyfoethog gan dyfu cnydau arian, roedd bywyd y ffermwr cyffredin yn waith caled iawn. Bu'n rhaid iddynt weithio'n galed drwy'r flwyddyn dim ond i oroesi.

Ffermdy a adeiladwyd yn 1643 gan Edwin Rice Bore Cynnar

>Dechreuodd diwrnod arferol ar y fferm yn gynnar yn y bore cyn gynted ag y dechreuodd yr haul godi. Roedd angen i ffermwyr fanteisio ar bob munud o olau dydd i gwblhau eu gwaith. Byddai’r teulu’n cael brecwast cyflym o uwd a chwrw ac yna byddai pawb yn mynd i’r gwaith.

Gweithio i Ddynion

Roedd y dynion yn gweithio tu allan ar y fferm a’r caeau . Roedd yr hyn a wnaethant yn dibynnu ar yr adeg o'r flwyddyn. Yn ystod y gwanwyn byddent yn tyllu a phlannu'r caeau. Roedd yn rhaid iddynt wneud yr holl waith â llaw neu gyda chymorth ych neu geffyl. Yn ystod y cwymp roedd yn rhaid iddynt gasglu'r cynhaeaf. Gweddill yr amser buont yn gofalu am y caeau, yn gofalu am eu hanifeiliaid, yn torri pren, yn gosod ffensys ac yn atgyweirio'r tŷ. Roedd mwy o waith i'w wneud bob amser.

Gwaith i Ferched

Gweithiai'r merched yr un mor galed â'r dynion. Fe wnaethon nhw baratoi'r prydau bwyd, gwnïo a thrwsio'r dillad, gwneud canhwyllau, rheoli'r ardd, paratoi bwyd ar gyfer y gaeaf, gwehyddu brethyn, a chodi'rplant.

A oedd y plant yn gweithio?

Rhoddwyd y rhan fwyaf o blant i weithio cyn gynted ag y gallent. Mewn llawer o ffyrdd roedd plant yn cael eu gweld fel llafurwyr i'r teulu. Roedd y bechgyn yn helpu'r tad gyda'i waith a'r merched yn helpu eu mam. Fel hyn, fe ddysgon nhw'r sgiliau y bydden nhw eu hangen ar ôl tyfu i fyny.

A aeth y plant i'r ysgol?

Mewn llawer o ardaloedd doedd dim ysgol fonedd. fel y mae heddiw, felly ni chafodd llawer o blant fferm unrhyw addysg ffurfiol. Roedd bechgyn yn aml yn dysgu sut i ddarllen neu ysgrifennu gan eu tad neu'r gweinidog lleol. Yn aml nid oedd merched yn cael eu haddysgu i ddarllen nac ysgrifennu o gwbl. Mewn rhai mannau roedd y plant yn mynd i'r ysgol. Roedd y bechgyn fel arfer yn mynychu'n hirach oherwydd ystyriwyd ei bod yn bwysicach iddynt ddysgu darllen ac ysgrifennu er mwyn iddynt allu rheoli'r fferm.

7>Y caethweision yn gweithio ar fferm fawr gan Henry P. Moore Beth oedden nhw'n ei dyfu?

Roedd ffermwyr trefedigaethol yn tyfu amrywiaeth eang o gnydau yn dibynnu ar ble roedden nhw'n byw. Ymhlith y cnydau poblogaidd roedd gwenith, ŷd, haidd, ceirch, baco, a reis.

Gweld hefyd: Chwyldro Ffrengig i Blant: Gorymdaith Merched ar Versailles

A oedd gweithwyr caethweision ar y fferm?

Nid caethweision oedd y gwladfawyr cyntaf, ond , erbyn dechrau'r 1700au, pobl gaethweision oedd yn gweithio ar feysydd planhigfeydd mawr. Roedd y caethweision yn gweithio i'r cyfoethog, fodd bynnag, ac yn gyffredinol ni allai'r ffermwr bach cyffredin fforddio llafur caethiwed.

Ffeithiau Diddorol am Fywyd Dyddiolar y Fferm yn y Cyfnod Trefedigaethol

 • Roedd y teulu ffermio arferol yn byw mewn ty un neu ddwy ystafell gyda lloriau baw.
 • Roedd ceffylau yn fodd pwysig o gludo. Ond roedden nhw'n ddrud ac yn costio hyd at hanner blwyddyn o gyflog.
 • Yr unig ddiwrnod o'r wythnos nad oedd y ffermwr trefedigaethol yn gweithio oedd dydd Sul. Ar y Sul roedd gofyn i bawb fynd i'r eglwys.
 • Roedd gan ffermwyr fel arfer deuluoedd mawr o chwech neu saith o blant o leiaf.
 • Er eu bod yn gweithio'n galed drwy'r dydd ac yn gwisgo'r un dillad y rhan fwyaf o'r amser, Anaml iawn y mae ffermwyr trefedigaethol yn ymdrochi neu'n golchi.
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • >Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain. I ddysgu mwy am America Drefedigaethol:

  23>
  Colonies and Places

  Trefedigaeth Goll Roanoke

  Anheddiad Jamestown

  Trefedigaeth Plymouth a'r Pererinion

  Y Tair Gwladfa ar Ddeg

  Williamsburg

  Bywyd Dyddiol

  Dillad - Dynion

  Dillad - Merched

  Bywyd Dyddiol yn y Ddinas

  Bywyd Dyddiol ar y Fferm

  Bwyd a Choginio

  Cartrefi ac Anheddau

  Swyddi a Galwedigaethau

  Lleoedd Mewn Tref Drefedigaethol

  Swyddi Merched

  Caethwasiaeth

  Pobl

  William Bradford

  Henry Hudson

  Pocahontas

  James Oglethorpe

  WilliamPenn

  Piwritaniaid

  Gweld hefyd: Anifeiliaid: Gwas y Neidr

  John Smith

  Roger Williams

  Digwyddiadau

  Rhyfel Ffrainc ac India

  Rhyfel y Brenin Philip

  Mordaith Blodau Mai

  Treialon Gwrachod Salem

  Arall

  Llinell Amser Gwladfaol America

  Geirfa a Thelerau Gwladfaol America

  Gwaith a Ddyfynnwyd

  Hanes >> America drefedigaethol
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.