Bywgraffiad: Marie Curie for Kids

Bywgraffiad: Marie Curie for Kids
Fred Hall

Tabl cynnwys

Marie Curie

Bywgraffiad

Marie Curie

Ffynhonnell: Sefydliad Nobel

 • Galwedigaeth: Gwyddonydd
 • Ganed: Tachwedd 7, 1867 yn Warsaw, Gwlad Pwyl
 • Bu farw: Gorffennaf 4, 1934 yn Passy, ​​Haute-Savoie , Ffrainc
 • Yn fwyaf adnabyddus am: Ei gwaith ym maes ymbelydredd
Bywgraffiad:

Ble tyfodd Marie Curie i fyny?

Magwyd Marie Curie yn Warsaw, Gwlad Pwyl lle ganed hi ar Dachwedd 7, 1867. Ei henw genedigol oedd Maria Sklodowska, ond Manya oedd ei henw gan ei theulu. Athrawon oedd ei rhieni. Roedd ei thad yn dysgu mathemateg a ffiseg ac roedd ei mam yn brifathrawes mewn ysgol i ferched. Marie oedd yr ieuengaf o bump o blant.

A hithau wedi tyfu i fyny yn blentyn i ddwy athrawes, dysgwyd Marie i ddarllen ac ysgrifennu yn gynnar. Roedd yn blentyn disglair iawn a gwnaeth yn dda yn yr ysgol. Roedd ganddi gof craff a gweithiodd yn galed ar ei hastudiaethau.

Amserau Anodd yng Ngwlad Pwyl

Wrth i Marie dyfu'n hŷn, daeth ei theulu ar adegau anodd. Roedd Gwlad Pwyl dan reolaeth Rwsia ar y pryd. Nid oedd pobl hyd yn oed yn cael darllen nac ysgrifennu unrhyw beth yn yr iaith Bwyleg. Collodd ei thad ei swydd oherwydd ei fod o blaid rheolaeth Bwylaidd. Yna, pan oedd Marie yn ddeg oed, aeth ei chwaer hynaf Zofia yn sâl a bu farw o'r clefyd teiffws. Ddwy flynedd yn ddiweddarach bu farw ei mam o'r diciâu. Roedd hwn yn gyfnod anodd i'r Marie ifanc.

Ar ôl graddio o'r ysgol uwchradd,Roedd Marie eisiau mynychu prifysgol, ond nid oedd hyn yn rhywbeth yr oedd merched ifanc yn ei wneud yng Ngwlad Pwyl yn y 1800au. Roedd y brifysgol ar gyfer dynion. Fodd bynnag, roedd prifysgol enwog ym Mharis, Ffrainc o'r enw'r Sorbonne y gallai menywod ei mynychu. Nid oedd gan Marie yr arian i fynd yno, ond cytunodd i weithio i helpu i dalu i'w chwaer Bronislawa fynd i'r ysgol yn Ffrainc, os byddai'n helpu Marie ar ôl iddi raddio.

Ysgol yn Ffrainc

Gweld hefyd: Rhyfel Cartref i Blant: Cyhoeddiad Rhyddfreinio

Cymerodd chwe blynedd, ond, wedi i Bronislawa raddio a dod yn feddyg, symudodd Marie i Ffrainc a mynd i mewn i'r Sorbonne. Yn ystod y chwe blynedd roedd Marie wedi darllen llawer o lyfrau ar fathemateg a ffiseg. Gwyddai ei bod am fod yn wyddonydd.

Cyrhaeddodd Marie Ffrainc yn 1891. Er mwyn ffitio i mewn, newidiodd ei henw o Manya i Marie. Roedd Marie yn byw bywyd myfyriwr coleg tlawd, ond roedd hi wrth ei bodd gyda phob munud ohono. Roedd hi'n dysgu cymaint. Ar ôl tair blynedd enillodd ei gradd mewn Ffiseg.

Ym 1894 cyfarfu Marie â Pierre Curie. Fel Marie, roedd yn wyddonydd a syrthiodd y ddau ohonynt mewn cariad. Priodasant flwyddyn yn ddiweddarach ac yn fuan cawsant eu plentyn cyntaf, merch o'r enw Irene.

Darganfyddiadau Gwyddonol

Cafodd Marie ei swyno gan belydrau a ddarganfuwyd yn ddiweddar gan y gwyddonwyr Wilhelm Roentgen a Henri Becquerel. Darganfu Roentgen belydrau X ac roedd Becquerel wedi dod o hyd i belydrau wedi'u rhyddhau gan elfen o'r enw wraniwm. Dechreuodd Marie wneudarbrofion.

Marie a Pierre Curie yn y labordy

Llun gan Anhysbys

Un diwrnod roedd Marie yn archwilio defnydd o'r enw pitchblende. Roedd hi'n disgwyl y byddai ychydig o belydrau o'r wraniwm mewn pitchblende, ond yn lle hynny daeth Marie o hyd i lawer o belydrau. Sylweddolodd yn fuan fod yn rhaid cael elfen newydd, heb ei darganfod, mewn pitchblende.

Elfennau Newydd

Treuliodd Marie a'i gŵr oriau lawer yn y labordy gwyddoniaeth yn ymchwilio i pitchblende a'r elfen newydd. Fe wnaethon nhw ddarganfod yn y pen draw bod dwy elfen newydd mewn pitchblende. Roedden nhw wedi darganfod dwy elfen newydd ar gyfer y tabl cyfnodol!

Enwodd Marie un o'r elfennau poloniwm ar ôl ei mamwlad yng Ngwlad Pwyl. Enwodd hi'r radiwm arall, oherwydd ei fod yn rhyddhau pelydrau mor gryf. Lluniodd y Curies y term "ymbelydredd" i ddisgrifio elfennau oedd yn allyrru pelydrau cryf.

Gwobrau Nobel

Yn 1903, dyfarnwyd Gwobr Nobel mewn Ffiseg i Marie a Pierre Curie yn ogystal â Henri Becquerel am eu gwaith ym maes ymbelydredd. Marie oedd y fenyw gyntaf i ennill y wobr.

Ym 1911 enillodd Marie y Wobr Nobel mewn Cemeg am ddarganfod y ddwy elfen, poloniwm a radiwm. Hi oedd y person cyntaf i ennill dwy Wobr Nobel. Daeth Marie yn enwog iawn. Daeth gwyddonwyr o bedwar ban byd i astudio ymbelydredd gyda Marie. Yn fuan canfu meddygon y gallai radioleg helpu i wellacanser.

Rhyfel Byd I

Pan ddechreuodd y Rhyfel Byd Cyntaf, dysgodd Marie y gallai meddygon ddefnyddio pelydrau-X i helpu i benderfynu beth oedd o'i le ar filwr a anafwyd. Fodd bynnag, nid oedd digon o beiriannau pelydr-X i bob ysbyty gael un. Creodd hi'r syniad y gallai'r peiriannau pelydr-X symud o ysbyty i ysbyty mewn tryc. Bu Marie hyd yn oed yn helpu i hyfforddi pobl i redeg y peiriannau. Daeth y tryciau i gael eu hadnabod fel petites Curies, sy'n golygu "Curies bach" a chredir eu bod wedi helpu dros filiwn o filwyr yn ystod y rhyfel.

Marw

Bu farw Marie ar Orffennaf 4, 1934. Bu farw o or-amlygiad i ymbelydredd, o'i harbrofion ac o'i gwaith gyda pheiriannau pelydr-X. Heddiw mae yna lawer o fesurau diogelwch i atal gwyddonwyr rhag dod yn or-amlygu i'r pelydrau.

Ffeithiau am Marie Curie

 • Daeth Marie yn Athro Ffiseg yn y Sorbonne ar ei hôl hi bu farw gwr. Hi oedd y fenyw gyntaf i ddal y swydd hon.
 • Lladdwyd gŵr Marie Pierre pan gafodd ei redeg drosodd gan gerbyd ym Mharis ym 1906.
 • Daeth Marie yn ffrindiau da â chyd-wyddonydd Albert Einstein.
 • Enillodd ei merch gyntaf, Irene, Wobr Nobel mewn Cemeg am ei gwaith gydag alwminiwm ac ymbelydredd.
 • Roedd gan Marie ail ferch o'r enw Efa. Ysgrifennodd Efa fywgraffiad o fywyd ei mam.
 • Mae Sefydliad Curie ym Mharis, a sefydlwyd gan Marie ym 1921, yn dal i fod yn un o'r pwysicaf.cyfleuster ymchwil canser.
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Dyfeiswyr a Gwyddonwyr Eraill:

  17> 23>
  Alexander Graham Bell
  Rachel Carson

  George Washington Carver

  Francis Crick a James Watson

  Marie Curie

  Leonardo da Vinci

  Thomas Edison

  Albert Einstein

  Henry Ford

  Ben Franklin

  Robert Fulton

  Galileo

  Jane Goodall<8

  Johannes Gutenberg

  Stephen Hawking

  Antoine Lavoisier

  James Naismith

  Isaac Newton

  Louis Pasteur

  The Wright Brothers

  Dyfynnwyd Gwaith Mwy o arweinwyr benywaidd:

  Abigail Adams
  Susan B. Anthony

  Clara Barton

  Hillary Clinton

  Marie Curie

  Amelia Earhart

  Anne Frank

  Helen Keller

  Joan of Arc

  Rosa Parks

  Y Dywysoges Diana

  Gweld hefyd: Bywgraffiad Jackie Joyner-Kersee: Athletwr Olympaidd

  Y Frenhines Elizabeth I

  Brenhines Elizabeth II

  Brenhines Victoria

  Sally Ride

  Eleanor Roosevelt

  Sonia Sotomayor

  Harriet Beecher Stowe

  Mam Teresa

  Margaret Thatcher

  Harriet Tubman

  Oprah Winfrey

  Malala Yousafzai

  Yn ôl i Bywgraffiad i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.