Bywgraffiad Benjamin Franklin i Blant

Bywgraffiad Benjamin Franklin i Blant
Fred Hall

Bywgraffiad

Benjamin Franklin

Bywgraffiad>> Chwyldro America

Ewch yma i wylio fideo am Benjamin Franklin.

Benjamin Franklin

gan Joseph Duplessis

 • Galwedigaeth: Gwladweinydd a Dyfeisiwr
 • Ganed: Ionawr 17, 1706 yn Boston, Massachusetts
 • Bu farw: Ebrill 17, 1790 yn Philadelphia, Pennsylvania
 • Yn fwyaf adnabyddus am: Tad sylfaenydd yr Unol Daleithiau

Bywgraffiad:

Roedd Benjamin Franklin yn un o'r Tadau Sylfaenol pwysicaf a mwyaf dylanwadol Unol Daleithiau America. Cyfeirir ato weithiau fel yr "Americanwr Cyntaf". Roedd Franklin yn “Ddyn y Dadeni” amryddawn a ragorodd mewn sawl maes gan gynnwys gwyddoniaeth, gwleidyddiaeth, ysgrifennu, cerddoriaeth, dyfeisgarwch a diplomyddiaeth.

Ble cafodd Benjamin Franklin ei eni?

>Ganed Ben Franklin yn Boston, Massachusetts ar Ionawr 17, 1706. Canhwyllwr oedd ei dad (rhywun sy'n gwneud canhwyllau a sebon). Roedd gan Ben un ar bymtheg o frodyr a chwiorydd ac ef oedd y bachgen ieuengaf yn y teulu. Ychydig iawn o addysg ffurfiol a gafodd Ben ifanc. Yn 10 oed, fe'i gorfodwyd i adael yr ysgol er mwyn gweithio gyda'i dad. Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, daeth yn brentis argraffydd i'w frawd James. Er na chafodd Ben addysg draddodiadol, roedd wrth ei fodd yn darllen, a daeth yn eithaf gwybodus dros y blynyddoedd trwy ddarllen llawer

Rhoddodd Ben i ffwrdd o Boston pan oedd yn 17 oed, gan dorri ei brentisiaeth gyda'i frawd. Aeth i Philadelphia, Pennsylvania lle bu'n gweithio fel argraffydd.

Early Career

Treuliodd Franklin y blynyddoedd nesaf yn gweithio mewn gwahanol swyddi yn Llundain a Philadelphia. Ym 1729, daeth Franklin yn gyhoeddwr papur newydd o'r enw Pennsylvania Gazette. Fel cyhoeddwr papur newydd, daeth Franklin yn llais amlwg yng ngwleidyddiaeth Pennsylvania a dechreuodd ei enw da dyfu ledled trefedigaethau America. Yn y 1750au a'r 1760au, treuliodd Franklin lawer o'i amser yn Llundain, Lloegr. Ar y dechrau, gweithredodd fel llais gwladychwyr Pennsylvania i Senedd Prydain, gan brotestio yn bennaf ddylanwad y teulu Penn ar y wladfa. Yn ddiweddarach, cynrychiolodd bob un o'r trefedigaethau Americanaidd pan siaradodd yn erbyn Deddf Stampiau 1765 a oedd yn cael ei chasáu'n fawr. Arweiniodd ei ddadleuon yn y pen draw at ddiddymu'r ddeddf gan y Senedd.

Almanac Richard druan

gan Ben Franklin, 1739

Almanac Richard druan

Ym 1732, cyhoeddodd Franklin Almanac Poor Richard am y tro cyntaf. Pamffled blynyddol oedd Almanac Richard druan a ysgrifennodd Franklin o dan y ffugenw (enw ffug) "Richard Saunders", a adnabyddir hefyd fel "Poor Richard." Roedd y pamffled yn cynnwys pob math o wybodaeth ddiddorol gan gynnwys cerddi, calendr, dywediadau diddorol, tywyddrhagfynegiadau, a gwybodaeth wyddonol. Gwnaeth Franklin incwm da trwy werthu'r pamffled. Cyhoeddodd hyd at 10,000 o gopïau'r flwyddyn am y 25 mlynedd nesaf.

Rhyfel Chwyldroadol a'r Gyngres Gyfandirol

Roedd Franklin yn dal i fyw yn Llundain wrth i'r Rhyfel Chwyldroadol agosáu. Franklin a awgrymodd gyntaf fod y trefedigaethau yn cyfarfod yn y Gyngres Gyfandirol Gyntaf ym 1774. Yn ddiweddarach cyflwynodd Franklin eu deiseb i Frenin Siôr III o Loegr. Ym 1775, dychwelodd Franklin i Philadelphia ac etholwyd ef yn gynrychiolydd Pennsylvania i'r Ail Gyngres Gyfandirol. Erbyn hyn roedd y Rhyfel Chwyldroadol wedi dechrau. Chwaraeodd Franklin ran bwysig yn rhan gynnar y Rhyfel Chwyldroadol. Roedd yn rhan o'r pwyllgor a ysgrifennodd y Datganiad Annibyniaeth ac ef oedd Postfeistr Cyffredinol cyntaf y genedl.

Llysgennad ac Ewrop

Ym 1776, teithiodd Ben Franklin i Ffrainc. Treuliodd y blynyddoedd nesaf yn casglu cefnogaeth yn Ffrainc i'r Chwyldro Americanaidd. Ym 1778, ymunodd Ffrainc â'r trefedigaethau yn eu brwydr yn erbyn Lloegr. Byddai'r gynghrair â Ffrainc yn profi i fod yn un o'r ffactorau pwysicaf ym muddugoliaeth America. Arhosodd Franklin yn Ffrainc trwy gydol y rhyfel. Ym 1783, helpodd i drafod diwedd y Rhyfel Chwyldroadol gyda Chytundeb Paris.

Arbrawf Mellt Benjamin Franklin

gan Le Roy C.Cooley Beth ddyfeisiodd Benjamin Franklin?

Fel pe na bai bod yn awdur toreithiog ac yn chwaraewr blaenllaw yn sefydlu'r Unol Daleithiau yn ddigon, roedd Ben Franklin yn dal i gael amser i fod yn ddyfeisiwr a gwyddonydd amlwg.

Efallai bod Ben Franklin yn fwyaf enwog am ei arbrofion gyda thrydan. Perfformiodd lawer o arbrofion a brofodd mai trydan yw mellt mewn gwirionedd. Arweiniodd hyn at ei ddyfais o'r wialen goleuo, sy'n helpu i gadw adeiladau'n ddiogel rhag golau. Mae dyfeisiadau eraill gan Ben Franklin yn cynnwys deuffocals (math o sbectol), stôf Franklin, odomedr ar gyfer cerbyd, a'r harmonica gwydr. Mewn gwyddoniaeth astudiodd a gwnaeth ddarganfyddiadau ym meysydd trydan, oeri, meteoroleg, argraffu, a damcaniaeth tonnau goleuni.

Ymhlith y pethau cyntaf eraill y bu Ben Franklin yn ymwneud â nhw roedd cychwyn y llyfrgell fenthyca gyntaf yn America, gan sefydlu'r Prifysgol Pennsylvania, a sefydlu'r adran dân gyntaf ym Mhennsylvania.

Bywyd a Marwolaeth Diweddarach

Dychwelodd Franklin o Ffrainc i'r Unol Daleithiau yn 1785. Cymerodd ran yn y Confensiwn Cyfansoddiadol a daeth yr unig dad sefydlu i lofnodi'r Datganiad Annibyniaeth, Cytundeb y Gynghrair â Ffrainc, Cytundeb Paris, a'r Cyfansoddiad. Gwasanaethodd hefyd fel Llywydd Pennsylvania (fel y llywodraethwr). Bu farw Franklin yn Philadelphia ar Ebrill 17,1790.

6> Benjamin Franklin Reading

gan David Martin Ffeithiau Hwyl am Ben Franklin

 • Ben oedd 15fed plentyn ei dad o 17 o blant i gyd!
 • Ben Franklin oedd Postfeistr Cyffredinol cyntaf yr Unol Daleithiau.
 • Yn ddiweddarach yn ei fywyd, rhyddhaodd Ben ei gaethweision a daeth yn ymladdwr dros ryddid caethweision.
 • Ni phaentiodd yr un o'i ddyfeisiadau niferus, gan adael i bobl ddefnyddio ei syniadau am ddim.
 • Daeth Franklin yn weddol gyfoethog o gyhoeddi Poor Richard's Almanack .
 • Roedd wrth ei fodd yn chwarae gwyddbwyll a chafodd ei sefydlu yn Oriel Anfarwolion Gwyddbwyll yr Unol Daleithiau ym 1999.
 • Yn ei arddegau, cyhoeddwyd sawl llythyr gan Franklin ym mhapur newydd ei frawd o dan y ffug enw "Silence Dogood." Nid oedd ei frawd yn hapus pan ddaeth i wybod.
 • Yn ystod ei fywyd, newidiodd barn Franklin ar gaethwasiaeth yn aruthrol. Yn 1748, prynodd ei gaethwas cyntaf, ond erbyn 1760 roedd wedi rhyddhau ei holl gaethweision. Daeth yn ddiddymwr pybyr a threuliodd lawer o'i oes yn ddiweddarach yn ymgyrchu dros roi terfyn ar gaethwasiaeth.
Gweithgareddau

Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cynnal yr elfen sain.

  Ewch yma i wylio fideo am Benjamin Franklin.

  Yn ôl i Bywgraffiadau >> Dyfeiswyr a Gwyddonwyr

  Dyfeiswyr Eraill aGwyddonwyr:

  Alexander Graham Bell 26>

  Rachel Carson6>George Washington Carver

  Francis Crick a James Watson

  Marie Curie

  Leonardo da Vinci

  Thomas Edison

  Albert Einstein

  Henry Ford

  Ben Franklin

  Gweld hefyd: Bywgraffiad: Y Frenhines Elizabeth II

  Robert Fulton

  Gweld hefyd: Bywgraffiad Biography Shaka Zulu

  Galileo

  Jane Goodall

  Johannes Gutenberg

  Stephen Hawking

  Antoine Lavoisier

  James Naismith

  Isaac Newton

  Louis Pasteur

  The Wright Brothers

  Gwaith a Ddyfynnwyd
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.