Bioleg i Blant: Planhigion

Bioleg i Blant: Planhigion
Fred Hall

Bioleg i Blant

Planhigion

Beth yw planhigion?

Mae planhigion yn organebau byw sy'n gorchuddio llawer o dir y blaned Ddaear. Rydych chi'n eu gweld ym mhobman. Maent yn cynnwys glaswellt, coed, blodau, llwyni, rhedyn, mwsoglau, a mwy. Mae planhigion yn aelodau o deyrnas plantae.

Beth sy'n gwneud planhigyn yn blanhigyn?

Dyma rai nodweddion sylfaenol sy'n gwneud organeb byw yn blanhigyn:

 • Mae'r rhan fwyaf o blanhigion yn gwneud eu bwyd eu hunain drwy broses a elwir yn ffotosynthesis.
 • Mae gan blanhigion gwtigl, sy'n golygu bod ganddyn nhw haenen gwyraidd ar eu hwyneb sy'n eu hamddiffyn a'u cadw rhag sychu.
 • Mae ganddyn nhw gelloedd ewcaryotig gyda cellfuriau anhyblyg.
 • Maent yn atgenhedlu gyda sborau neu gyda chelloedd rhyw.
Cell Planhigion

Mae celloedd planhigion wedi'u gwneud o anhyblyg. cellfuriau wedi'u gwneud o seliwlos, cloroplastau (sy'n helpu gyda ffotosynthesis), cnewyllyn, a gwagolau mawr wedi'u llenwi â dŵr.

Cliciwch y llun am olygfa fwy

Ynni o'r Haul

Un o swyddogaethau pwysicaf y rhan fwyaf o blanhigion yw ffotosynthesis. Mae planhigion yn defnyddio ffotosynthesis i greu ynni yn uniongyrchol o olau'r haul. Gallwch fynd yma i ddysgu mwy am ffotosynthesis.

Mathau o Blanhigion

Mae llawer o wahanol fathau o blanhigion. Maent fel arfer yn cael eu rhannu'n ddau brif grŵp: fasgwlaidd ac anfasgwlaidd.

 • Fasgwlar - Mae gan y planhigion hyn feinweoedd penodol sy'n helpu i symud defnyddiaumegis dwr trwy'r planhigyn. Fe'u rhennir ymhellach yn blanhigion anflodeuol a phlanhigion blodeuol. Mae'r rhan fwyaf o'r organebau rydych chi'n meddwl amdanyn nhw fel planhigion, fel coed, llwyni a blodau, yn ffitio i'r grŵp hwn.
 • Anfasgwlaidd - Planhigion llai yw'r rhain, fel mwsoglau, sy'n defnyddio trylediad ac osmosis i symud defnydd drwy'r planhigyn.
Adeiledd Sylfaenol Planhigion

Tair rhan sylfaenol y rhan fwyaf o blanhigion fasgwlaidd yw'r ddeilen, y coesyn, a'r gwreiddiau.

>Deilen - Organ o blanhigyn sy'n arbenigo mewn ffotosynthesis yw'r ddeilen. Mae dail yn dal egni o olau'r haul yn ogystal â chasglu carbon deuocsid o'r aer. Mae llawer o ddail yn wastad ac yn denau er mwyn dal cymaint o olau'r haul â phosibl. Fodd bynnag, mae llawer o siapiau gwahanol i ddail gan gynnwys nodwyddau hir denau sydd i'w cael ar goed pinwydd.

Coesyn - Y coesyn yw'r prif strwythur sy'n cynnal dail a blodau. Mae gan goesau feinweoedd fasgwlaidd sy'n symud bwyd a dŵr o amgylch y planhigyn i'w helpu i dyfu. Mae planhigion yn aml yn storio bwyd yn eu coesau.

Gwreiddiau - Mae gwreiddiau planhigyn yn tyfu o dan y ddaear. Mae gwreiddiau'n helpu i gadw'r planhigyn rhag cwympo a chasglu dŵr a mwynau o'r pridd. Mae rhai planhigion yn storio bwyd yn eu gwreiddiau. Y ddau brif fath o wreiddiau yw gwreiddiau ffibrog a gwreiddiau taprog. Mae gwreiddiau tapraidd yn tueddu i gael un gwreiddyn mawr sy'n tyfu'n ddwfn iawn, tra bod gan wreiddiau ffibrog lawer o wreiddiau sy'n tyfu i gydcyfarwyddiadau.

Ffeithiau Diddorol am Blanhigion

 • Y planhigyn coediog sy'n tyfu gyflymaf yn y byd yw bambŵ. Gall bambŵ dyfu hyd at 35 modfedd mewn un diwrnod yn unig!
 • Mae tomatos ac afocados yn cael eu hystyried yn ffrwythau.
 • Nid yw ffyngau (madarch) ac algâu (gwymon) yn cael eu hystyried yn blanhigion, ond maent yn rhan o'u deyrnasoedd eu hunain.
 • Mae bron i 600 o wahanol rywogaethau o blanhigion cigysol sy'n bwyta pryfed ac anifeiliaid bach.
 • Y blodyn mwyaf yn y byd yw'r rafflesia sy'n gallu tyfu i dros dair troedfedd mewn diamedr .
Gweithgareddau
 • Cymerwch gwis deg cwestiwn am y dudalen hon.

 • Chwilair Bioleg Planhigion<10
 • Pos Croesair Bioleg Planhigion
 • Gwrandewch ar ddarlleniad wedi'i recordio o'r dudalen hon:
 • Nid yw eich porwr yn cefnogi'r elfen sain. Mwy o Bynciau Bioleg

  Cell 5> 20>
  6>Y Gell

  Cylchred Cell a Rhaniad

  Niwclews

  Ribosomau

  Mitochondria

  Cloroplastau

  Proteinau

  Ensymau

  Y Corff Dynol

  Corff Dynol

  Gweld hefyd: Pêl-fasged: NBA

  Ymennydd

  System Nerfol

  System Treulio

  Golwg a'r Llygad

  Clywed a'r Glust

  Arogli a Blasu

  Croen

  Cyhyrau

  Anadlu

  Gwaed a Chalon

  Esgyrn

  Rhestr o Esgyrn Dynol

  Gweld hefyd: Chwyldro Ffrengig i Blant: Ystadau Cyffredinol

  System Imiwnedd

  Organau

  16> Maeth

  Maeth

  Fitaminau aMwynau

  Carbohydradau

  Lipidau

  Ensymau

  Geneteg

  Geneteg

  Cromosomau

  DNA

  Mendel ac Etifeddiaeth

  Patrymau Etifeddol

  Proteinau ac Asidau Amino

  Planhigion

  Ffotosynthesis

  Adeiledd Planhigion

  Amddiffyn Planhigion

  Planhigion Blodeuo

  Planhigion nad ydynt yn Blodeuo

  Coed

  Organeddau Byw

  Dosbarthiad Gwyddonol

  Anifeiliaid

  Bacteria

  Protyddion

  Fyngau

  Firysau

  Clefyd

  Clefydau Heintus

  Meddygaeth a Chyffuriau Fferyllol

  Epidemigau a Phandemig

  Epidemigau a Phandemigau Hanesyddol

  System Imiwnedd

  Canser

  Concussions

  Ciabetes

  Ffliw

  Gwyddoniaeth >> Bioleg i Blant
  Fred Hall
  Fred Hall
  Mae Fred Hall yn flogiwr angerddol sydd â diddordeb brwd mewn pynciau amrywiol fel hanes, bywgraffiad, daearyddiaeth, gwyddoniaeth, a gemau. Mae wedi bod yn ysgrifennu am y pynciau hyn ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ei flogiau wedi cael eu darllen a’u gwerthfawrogi gan lawer. Mae Fred yn hynod wybodus yn y pynciau y mae’n ymdrin â nhw, ac mae’n ymdrechu i ddarparu cynnwys addysgiadol a deniadol sy’n apelio at ystod eang o ddarllenwyr. Ei gariad at ddysgu am bethau newydd sy’n ei ysgogi i archwilio meysydd newydd o ddiddordeb a rhannu ei fewnwelediad â’i ddarllenwyr. Gyda’i arbenigedd a’i arddull ysgrifennu atyniadol, mae Fred Hall yn enw y gall darllenwyr ei flog ymddiried ynddo a dibynnu arno.